Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Публикация

Покана за представяне на предложения — разглеждане на въпросите, свързани с ЕС, чрез радиомрежа

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се подкрепи мрежа от радиостанции, създаващи и разпространяващи независима от редакционна гледна точка информация по въпросите на ЕС. Избраният проект ще увеличи докладването и дебатите по европейски теми, във въздуха и в цифров формат, от общоевропейска гледна точка и/или чрез сравняване на различни гледни точки в Европа.

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия управлява мултимедийни действия, които имат за цел да ангажират гражданите в процеса на изготвяне на политиките на ЕС, като им предоставя информация по европейски теми от общоевропейска гледна точка, т.е. показва повече от национална гледна точка. Предоставя се подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, като същевременно се зачита пълната редакционна независимост, гарантирана чрез специална клауза във всички споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Като част от мултимедийните действия настоящата покана е отворена за новинарски медийни организации, които могат да надграждат върху качественото отразяване на радио- и телевизионните оператори в целия Съюз, като същевременно използват по най-добрия начин цифровите технологии и формати като подкастинг. Очакваните резултати включват седмични, висококачествени и независими от редакторска гледна точка аудио формати, които предоставят задълбочен и разнообразен поглед върху въпросите, свързани с ЕС, на възможно най-много езици на ЕС.

Кандидатите следва да осигурят покритие на поне 6 езика на ЕС чрез мрежа от най-малко 4 членове. Те следва да предложат програмна таблица с поне 10 минути оригинално съдържание на член и на език на седмица, със задълбочено отразяване на текущите въпроси, свързани с ЕС, чрез списания, доклади, документални филми и/или презентации, като по този начин се изключват новинарските бюлетини и рецензиите на пресата.

Членовете на мрежата ще споделят редакционната отговорност. Те ще изготвят редакционни насоки, ще следят за спазването им от съвместен редакционен съвет и ще включват независим подизпълнител, който редовно да оценява редакционното качество и европейската перспектива на изготвеното съдържание.

Като минимум кандидатите трябва да гарантират, че тези програми достигат заедно до най-малко 1 милиона уникални слушатели всеки месец (чрез радио и цифрови канали) и средно 200.000 уникални цифрови посетители на месец.

За да достигне до възможно най-широка аудитория и да осигури отвореност към други потенциално заинтересовани медийни организации, мрежата следва да осигури (повторно) излъчване или повторно публикуване на съдържание от 25 медии, които не са членки на ЕС.

Очаква се предложенията да обхващат 12 месеца и да започнат през януари 2022 г.

Комисията очаква да финансира едно предложение с до 2.2 милиона евро, което представлява до 95 % от общите допустими разходи.

Кандидатурите трябва да бъдат отпечатани, подписани и изпратени най-късно във вторник, 14 септември 2021 г.

Моля, не забравяйте, че от всеки заявител се изисква да изпрати електронно писмо преди крайния срок, за да информира Комисията за подаването на заявлението на хартиен носител.

Въпросите за настоящата покана следва да бъдат изпратени на адрес cnect-multimedia-actions@ec.europa.eu най-късно на 7 септември. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани анонимно на тази страница.

За повече подробности вж. уебстраницата за мултимедийни действия и приложението към последното решение за финансиране (2021).

 

Downloads

01 Call for proposals CNECT/2021/3449059 (.pdf)
Download 
02 Grant Application Form (.docx)
Download 
03 Estimated budget (.xlsx)
Download 
04 Financial viability checktool (.xls)
Download 
05 Declaration On Honour (.docx)
Download 
06 Multimedia Model grant agreement (.pdf)
Download 
07 Financial identification (.pdf)
Download 
08 Legal entity - private entity (.pdf)
Download 
09 Legal entity - public entity (.pdf)
Download 
10 Privacy Statement (.pdf)
Download