Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Публикация

Икономическият потенциал на Far Edge Computing в бъдещия интелигентен интернет на нещата

Европейската комисия обяви покана за участие в търг, за да проучи икономическия потенциал на изчисленията „Edge „и „Far Edge Computing“ в интернет на нещата от следващо поколение.

Целта на настоящата покана за представяне на оферти (CNECT/2021/OP/0026) е да се анализират икономическите възможности на Европа и да се извлекат солидни икономически данни, както и бъдещото разработване на политики в контекста на европейските стратегии в областта на цифровите технологии, промишлеността и околната среда. Целите на проучването са следните:

  • Идентифициране и измерване на силните и слабите страни, възможностите и предизвикателствата пред европейските заинтересовани страни и тяхната конкурентоспособност в рамките на „изчислителен облак“ със силен растеж на Far Edge.
  • Количествено определяне на икономическите възможности на Европа с широки и надеждни данни като цяло и в следните вертикални сектори: селско стопанство, енергетика, жилище, мобилност и производство.
  • Да се изведат сценарии в посочените сектори, които показват екологичните и екологичните ползи от укрепването на Far Edge Computing.
  • Да се обсъди въздействието на високопроизводителните изчислителни технологии в контекста на европейските стратегии в областта на данните, промишлеността и околната среда.
  • Да се определи и оцени потенциалното въздействие на европейските мерки на програмно и политическо равнище, за да се подкрепи тази възможност за европейската промишленост.

Финансирана по линия на новата програма „Хоризонт Европа“ на Комисията, максималната сума, отпусната за проучването, е 300 000 EUR. Фактологичните доказателства, произтичащи от проучването, са в подкрепа на Европейската комисия при постигането на нейните цели за цифровото десетилетие.

Икономическите оператори, които се интересуват от настоящата покана, се приканват да подадат оферта чрез системата за електронно подаване (e-Submission), достъпна на уебсайта на TED e-Tendering. Исканията за допълнителна информация трябва да се отправят само в писмен вид чрез уебсайта на TED e-Tendering.

Крайният срок на поканата е 3 септември 2021 г. в 16: 00 ч. централноевропейско време.

Прочетете пълните тръжни спецификации