Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Публикация

Рамков договор за предоставяне на проучвания и свързани с тях услуги по въпроси на политиката в областта на цифровите технологии

Европейската комисия стартира рамков договор за предоставяне на проучвания и свързани с тях услуги по въпроси на политиката в областта на цифровите технологии.

Ръце на 2 възрастни, които държат писалки с писмени бележки на масата и 2 лаптопа се отварят. Картината показва онлайн проучвания.

Целта на настоящия рамков договор е да се подобри разработването на политики, основани на факти, и да се подкрепи работата на Комисията с надеждни знания, доказателства, анализи и експертен опит по конкретни теми в областта на политиката в областта на цифровите технологии. Той ще обхваща широк спектър от проучвания във всички области на политиката в областта на цифровите технологии, попадащи в сферата на компетентност на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“.

Комисията ще подпише рамкови договори с максимум 5 изпълнители. Максималната стойност на договора е 10 милиона евро и ще продължи 4 години.

Крайният срок за внасяне на предложения е 7 октомври 2022 г., 16: 00 ч. (брюкселско време).

Допълнителна информация;

Тръжната документация се публикува на портала TED e-Tendering. Всяко искане за допълнителна информация трябва да бъде отправено само в писмен вид чрез уебсайта TED eTendering в раздел „Въпроси „, като се щракне върху „Създаване на въпрос“ (за създаването и изпращането на въпрос се изисква регистрация в TED eTendering).