Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Публикация

Проучване за разработване на показатели за електронно здравеопазване за цифровото десетилетие

Настоящата публикация се прави в съответствие с точка 3.1 от приложение 1 към Финансовия регламент от 2018 г., в която се предвижда предварително публикуване на уебсайтовете на институциите на договори на стойност до 138 999,99 EUR (референтен номер на поканата: CNECT/LUX/2022/MVP/0027)

Европейската комисия скоро ще обяви покана за представяне на оферти за договор за услуги на максимална стойност 138 999,99 EUR.

Целта на настоящата покана за представяне на оферти е да се изготви показател или набор от показатели за наблюдение на напредъка към целта за цифровото десетилетие, така че всички европейски граждани да имат достъп до своите медицински досиета (електронни досиета) до 2030 г. Показателят (ите) следва да се основава (т) на ясна и надеждна методология за събиране на данни за измерване на напредъка към ключовите показатели за ефективност (КПЕ) в областта на електронното здравеопазване. Резултатите ще подкрепят избора на Комисията на КПЕ в областта на електронното здравеопазване и събирането на данни за тях. Тя ще даде възможност за установяване на общи критерии, за да се гарантира еднакво равнище на достъпност и качество на услугите за гражданите в цяла Европа и да се улесни трансграничното предоставяне на здравно обслужване.

Продължителността на задачите ще бъде 9 месеца.

Заинтересованите икономически оператори могат да заявят своя интерес за участие в тръжната процедура до 08/04/2022 г. в писмен вид до ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в Европейската комисия на следния електронен адрес CNECT-2022-MVP-0027@ec.europa.eu

На този етап не се извършва оценка. Всички икономически оператори, които са изразили интерес да участват в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на горепосочения срок, впоследствие ще бъдат поканени да подадат оферта. Възлагащият орган си запазва правото да покани и икономически оператори, които не са включени в списъка на заинтересованите икономически оператори, които са отговорили на това предварително обявление.

Икономическият оператор може да обмисли подаването на оферта като един субект или в сътрудничество с други доставчици на услуги: или чрез подаване на съвместна оферта с партньор (и) (поемайки солидарна отговорност към възлагащия орган за изпълнението на поръчката) и/или чрез възлагане на подизпълнители. В случай на съвместна оферта с партньор (и), всички партньори трябва да бъдат посочени в заявлението за изразяване на интерес и не могат да бъдат променяни на следващ етап от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Допустими ще бъдат само кандидатите, поканени от възлагащия орган да участват в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Обработването на Вашия отговор на предварителната реклама ще включва записване и обработка на лични данни (например Вашето име и адрес). Тези данни ще бъдат обработени съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Освен ако не е посочено друго, поисканите лични данни са необходими за регистриране на Вашия интерес за участие в поканата за представяне на оферти и ще бъдат обработвани единствено за тази цел от администратора на лични данни. Имате право при поискване да получите достъп до личните си данни и да поправите всички данни, които са неточни или непълни. Ако имате въпроси относно обработката на Вашите лични данни, можете да се обърнете към администратора на лични данни.

Подробна информация относно обработката на Вашите лични данни можете да намерите в декларацията за поверителност.

По всяко време имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган за защита на данните по отношение на обработването на вашите лични данни.

За целите на тази предварителна реклама администраторът на лични данни е началникът на отдел „Планиране и съответствие „, дирекция „Ресурси и поддръжка„, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“. Всички запитвания относно обработката на лични данни на кандидата могат да бъдат отправяни до администратора на лични данни, като се използва електронният адрес, посочен в точка „Цел на настоящата покана за представяне на оферти“ от настоящата предварителна реклама, и като се посочи референтният номер на предварителната реклама.