Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Доклад за изкуствения интелект в здравеопазването

В доклада „Изкуственият интелект в здравеопазването“ се прави преглед на националните стратегии, използването и плановете за ИИ в здравеопазването и мненията на заинтересованите страни.

Настоящото проучване представя преглед на разработването, приемането и използването на технологии и приложения с изкуствен интелект (ИИ) в сектора на здравеопазването във всички държави членки. Основната цел на това проучване беше да се окаже подкрепа на Европейската комисия при идентифицирането и решаването на всякакви проблеми, които биха могли да възпрепятстват по-широкото възприемане на технологиите с ИИ в сектора на здравеопазването. Проучването ще помогне на Комисията да предприеме действия за постигане на дългосрочната си цел за ефективно прилагане на ИИ в сектора на здравеопазването въз основа на общо законодателство и рамка на политиката.

Според проучването, въпреки че повечето държави — членки на ЕС, са разработили стратегии за ИИ, които определят здравеопазването като приоритетен сектор, в рамките на тези стратегии не съществуват политики, насочени по-специално към здравеопазването. Въпреки това държавите — членки на ЕС, постигнаха напредък в предлагането на регулаторни рамки относно управлението на здравните данни, което е основополагащ елемент за по-нататъшното развитие на технологиите с ИИ в сектора на здравеопазването.

Що се отнася до осиновяването, въпреки че здравните организации в ЕС са отворени за приемане на приложения с ИИ, понастоящем приемането все още е ограничено до конкретни отдели, екипи и области на приложение. Липсата на доверие в подкрепата за вземане на решения, основана на ИИ, възпрепятства по-широкото приемане, докато въпросите, свързани с интегрирането на новите технологии в настоящите практики, също са сред основните предизвикателства, установени от съответните заинтересовани страни в държавите — членки на ЕС.

Научните резултати в областта на ИИ в здравеопазването идват главно от по-големите държави членки. Те са най-активните държави, които си сътрудничат помежду си и с по-малките държави членки. Освен това беше установена необходимост от допълнителна финансова подкрепа за подобряване на разработването на технологии с ИИ, които се превръщат в клинична практика. Тя включва подкрепа за насочване към придобиването на права върху интелектуална собственост (ИС) за вече разработените технологии.

В проучването са подчертани 6 категории, в които се предлага Европейската комисия да се съсредоточи в подкрепа на разработването и внедряването на технологии с ИИ в сектора на здравеопазването в целия ЕС. Те включват:

  1. политическа и правна рамка в подкрепа на по-нататъшното развитие и внедряване на ИИ, насочен по-специално към сектора на здравеопазването;
  2. инициативи в подкрепа на по-нататъшните инвестиции в региона;
  3. действия и инициативи, които ще дадат възможност за достъп, използване и обмен на здравни данни с оглед на използването на ИИ;
  4. инициативи за повишаване на квалификацията на здравните специалисти и за образоване на разработчиците на ИИ относно текущите клинични практики и потребности;
  5. действия, насочени към въпроси, свързани с културата, и изграждане на доверие в използването на ИИ в сектора на здравеопазването;
  6. политики в подкрепа на превръщането на научните изследвания в клинична практика.

Информационни листове по страни

Информационните документи по държави представят преглед на настоящото положение във всяка държава — членка на ЕС, по отношение на разработването, приемането и използването на технологии и приложения с изкуствен интелект (ИИ) в сектора на здравеопазването. Информационните документи имат за цел да подпомогнат Европейската комисия при определянето на текущото състояние на разработването и приемането на ИИ в сектора на здравеопазването във всяка държава членка и да установят всички различия, които биха могли да разкрият конкретни предизвикателства и пречки пред по-широкото приемане в целия ЕС.

Информационните документи по държави се основават на анализ на съответното законодателство и рамка на политиката във връзка с ИИ във всяка държава членка. Те разглеждат средата за научни изследвания и иновации във всяка държава в областта на ИИ в здравеопазването, наличието на трансгранично сътрудничество в областта на научните изследвания, екосистемата на стартиращите предприятия във всяка държава и осведомеността относно технологиите за ИИ в сектора на здравеопазването въз основа на спомени в социалните медии.

Въпреки че повечето държави — членки на ЕС, предприемат мерки за създаване на стратегии във връзка с използването на ИИ в здравеопазването, повечето инициативи са насочени към областта на научните изследвания и иновациите. Дейността по инициативите за насърчаване на приемането от самия сектор е малка. Екосистемата на стартиращите предприятия варира в отделните държави — членки на ЕС, и се ръководи предимно от частни инициативи и мрежи за подкрепа. 

И накрая, осведомеността в държавите — членки на ЕС, относно ИИ в здравеопазването, както се вижда в социалните медии и новинарските сайтове, до голяма степен е свързана със събития, като скоковете в осведомеността съвпадат с публикуваните статии или инициативи на национално равнище, които се появяват в местната преса.

Документи за изтегляне

1. Artificial intelligence in healthcare — Final Report
Изтегляне 
2. Artificial intelligence in healthcare — Final Country Factsheets
Изтегляне