Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Комисията публикува проучване за бъдещата екосистема за доставки на 5G в Европа

Европейската комисия публикува проучване относно тенденциите на пазара на 5G и реалистичното развитие на пазара за доставки на 5G с поглед към 2030 г.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

В проучването се разглеждат четири възможни сценария, които се основават на фактори като развиваща се технология, готовност за стандарти и инициативи за дезагрегиране на радиомрежата за достъп (RAN). Икономическите, технологичните, екологичните и обществените въздействия се анализират за всеки сценарий, като се обхващат основните опасения на Европейската комисия и заинтересованите страни.

Значението на 5G инфраструктурата, бързото ѝ разгръщане, технологичните възможности и водещата роля на Европа за предлагането на 5G инфраструктура бяха изтъкнати от Европейската комисия в различни инициативи. Сред тях са „ План за действие за Европа в областта на 5G „ и „Сигурно внедряване на 5G в ЕС: Прилагане на инструментариума на ЕС“. Въпреки че Европа е дом на 2 от 3-те основни доставчици на оборудване и световен лидер в инвестициите за изпитване на 5G, като цяло инвестициите в търговска инфраструктура изостават от други региони. Освен това вертикалните промишлени отрасли в Европа едва започват да откриват ценни бизнес казуси в областта на 5G. Доставчиците на оборудване са изправени пред предизвикателства, свързани с поддържането на тяхната конкурентоспособност, докато на пазара се появяват нови архитектурни предложения като отворени мрежи за достъп до радиовръзка (Open RAN).

Поради това проучването предоставя анализ на правдоподобното развитие на пазара за доставки на 5G оборудване и услуги с оглед на 2030 г. В проучването са посочени следните 4 сценария:

  1. Утвърдени участници, задвижващи 5G: При този сценарий традиционните доставчици и операторите на мобилни мрежи (ОММ) оформят екосистемата, обусловена от нарастващото търсене на нови услуги, които изискват високи резултати. Оборудване от доставчици, считани за „високорискови доставчици“, се използва само в нечувствителни зони. По-нататъшното отваряне на интерфейсите стимулира нови доставчици на оборудване, което представлява възможност за ОММ.
  2. Бавен темп на 5G Roll-Out: При този сценарий конкуренцията на пазара остава същата или дори намалява поради изключването на продавачите поради геополитически мотиви и/или опасения за сигурността. Поради слабото навлизане на случаите на използване между предприятия (B2B) общият размер на пазара на 5G не се разширява в Европа, а бавното въвеждане на 5G не предоставя възможности за мащабиране на нови решения за доставчиците в краткосрочен план.
  3. Отворена RAN като решаващ фактор: При този сценарий Open RAN е дълбок повратен фактор във веригата за доставки на 5G, като на европейския пазар на RAN навлизат нови участници (главно извън Европа, дори с възможност GAFAM да се справят с този сегмент на мрежата). При този сценарий децентрализираните, дезагрегирани и напълно виртуализирани отворени мрежи RAN могат да служат на Европа. Технологичният напредък е потенциално стимулиран в средносрочен и дългосрочен план, главно поради засилената конкуренция на пазара и новите доставчици в областта на RAN.
  4. 5G за големите технологии: При този сценарий виртуализацията на мрежите и дезагрегирането на софтуер и хардуер променят средата за мрежово оборудване, внедряване и предоставяне на услуги в дългосрочен план. Нови бизнес модели, основани на архитектури и интерфейси с отворена RAN, набират скорост и на пазара навлизат нови основни участници. При този сценарий чуждестранните големи технологични дружества увеличават общото си господстващо положение на европейския пазар както по отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането.

Икономическите, технологичните, екологичните и обществените въздействия се анализират за всеки сценарий, като се обхващат основните опасения на Европейската комисия и заинтересованите страни, включително изискванията за пазарна конкуренция, разходи, киберсигурност, енергийна ефективност и стандарти.

Въз основа на резултатите от анализа на въздействието на сценария проучването идентифицира варианти на политиката за улесняване на развитието на жизнеспособна 5G екосистема в Европа. Създаването на жизнеспособна екосистема за доставки на 5G изисква комбинация от мерки на политиката, ориентирани към системата, които имат за цел, от една страна, да смекчат рисковете от сценариите, а от друга страна, да се възползват от техните дългосрочни възможности. Мерките на политиката следва в крайна сметка да допринесат за постигането на следните общи цели:

  • разработване на отворена и сигурна 5G екосистема в цяла Европа в дългосрочен план, включително оператори на мобилни мрежи (ОММ), утвърдени и нови европейски доставчици и доставчици на софтуер, включително общности с отворен код, и европейски потребители от вертикални отрасли;
  • европейска цифрова автономност и технологичен суверенитет в стратегическа област чрез подкрепа на сътрудничеството между нови и традиционни доставчици и силен подход към отворени спецификации в екосистемата 5G.

Проучването послужи за по-добро разбиране на различните инициативи за отворени и дезагрегирани архитектури в мрежовата инфраструктура и тяхното въздействие от различни гледни точки като технически или геополитически. Европейската комисия очаква, че резултатите от това проучване ще помогнат като политическа подкрепа за бъдещето, което ще ѝ позволи да насочи по-добре по-нататъшните действия за насърчаване на европейската 5G екосистема.

Докладът може да бъде изтеглен на английски и френски по-долу.

Свързани връзки

Публично-частно партньорство за 5G

5G обсерватория

План за действие за 5G за Европа

Информационен документ за 5G

Към 5G

Документи за изтегляне

Executive summary - EN
Изтегляне 
Executive summary - FR
Изтегляне 
Final report - EN
Изтегляне