Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Механизми, които изграждат социалните медии и тяхното въздействие върху обществото — Доклад за състоянието на изкуството в научните изследвания

Все още сме далеч от пълното разбиране на динамиката, чрез която информацията се разпространява в цифровите медии. Социалните медии промениха начина, по който получаваме, произвеждаме и споделяме информация, превръщайки традиционните средства за масово осведомяване в система от взаимосвързани хоризонтални комуникационни мрежи. Въображаемата свободна, равноправна световна мрежа, обещана в ерата на интернет и социалните медии, се превърна в базирана на софтуер киберсфера, ръководена от икономически и геополитически интереси. Този факт значително промени начина на предаване и разпространение на съдържанието, като изложи медийната система на изкривявания и манипулации, чийто произход често е труден за установяване. Целта на настоящия доклад, който е резултат от проучване, възложено от Европейската комисия, е да предостави систематичен, емпиричен и теоретичен анализ с цел по-добро разбиране на механизмите, които оформят социалните медии, и тяхното въздействие върху обществото.

Документи за изтегляне

20200331 - SMART FINAL REPORT
Изтегляне