Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Проучване в подкрепа на оценката на въздействието във връзка с преразглеждането на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги

Това проучване подпомага Европейската комисия при оценката на въздействието на различните варианти на политиката за преразглеждане на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги с цел създаване на законодателна рамка за удобна, широко използваема, сигурна и оперативно съвместима цифрова самоличност за цифровия единен пазар.

Проучването допринася за определянето на проблема и обосновката за необходимостта от законодателна намеса на ЕС в тази област и предоставя сравнителен анализ на очакваните разходи и ползи за съответните групи заинтересовани страни, засегнати от различните варианти на политиката, а именно: публични органи, доставчици на онлайн услуги, органи за оценяване на съответствието, доставчици на удостоверителни услуги, доставчици на електронна идентификация и доставчици на приложения за портфейли.

Данните и доказателствата са събрани чрез различни методи: открита обществена консултация, целеви проучвания и задълбочени интервюта с участието на ключови заинтересовани страни от екосистемата eIDAS в публичния и частния сектор. Въз основа на събраните доказателства в проучването се правят заключения и се предоставя предпочитан вариант за законодателна намеса, който следва да се разглежда като съществен принос за въвеждането на рамка на ЕС за цифрова самоличност.

Документи за изтегляне

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Изтегляне