Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

AURORAL: Предоставяне на възможности за цифрова трансформация на селските райони

Auroral е проект по „Хоризонт 2020“, който дава възможност на селските екосистеми да увеличат своя потенциал чрез цифровизиране на ресурсите, продуктите и услугите.

Title, ‘AURORAL: empowering rural digital transformation’, over a photograph featuring an aerial perspective of a village in a rural landscape, with misty fields and gentle rolling hills in the background.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Auroral е проект по „Хоризонт 2020“, който дава възможност на селските екосистеми да увеличат своя потенциал чрез цифровизиране на ресурсите, продуктите и услугите. Проектът разполага с бюджет от около 16 милиона евро, от които 90 % участие на ЕС.

Стартиран през януари 2021 г. и предвиден да продължи до декември 2024 г., пълното наименование на проекта е „Архура за единни регионални и отворени цифрови екосистеми за интелигентни общности и по-широки селски райони с широкомащабно приложение“. Ръководено от регионалното правителство на Alentejo, Португалия, AURORAL се управлява от консорциум от центрове за технически изследвания и университети, промишлени предприятия и МСП, международни мрежи и местни организации.

Възможности в селските райони, технически решения

Auroral внедрява трансформиращи стратегии и процеси за цифровизация и овластяване на селските общности и предприятия и ги демонстрира чрез осем пилотни проекта за селските райони. Основна цел на проекта е да се въведе „семантична оперативна съвместимост като услуга“, чрез която цифровите екосистеми от интелигентни обекти и платформите за услуги да могат да комуникират, както и да споделят и използват взаимно данните си. Основна мотивация за това е да се даде възможност за ползотворно използване на данните в селските райони чрез въвеждане на междусекторни и независими цифрови услуги.

Такива приложения могат да създадат големи възможности за подобряване на социалните, икономическите и екологичните перспективи на общностите чрез иновациите и услугите, които те предлагат. Те могат да бъдат изключително разнообразни — от мобилност, култура и туризъм до производство и селско стопанство, както и от мониторинг и защита на околната среда до здравеопазване и образование, наред с много други.

Осемте пилотни проекта на Auroral са насочени към основните предизвикателства пред селските райони в цяла Европа:

 1. Лапландия, Финландия: Интелигентна мобилност и логистика
 2. Пиемонт, Италия: Прецизно млекопроизводство и социален екотуризъм
 3. Penedès, Испания: Производство на биоенергия от агролесовъдни остатъци от винарски изби
 4. Вестерботен, Швеция: Подобряване на енергийните консултантски услуги за обществеността: интелигентен инструмент с отворен достъп
 5. Hålogaland, Норвегия (1 г.: Туризъм): Интелигентна мобилност и цифрови насоки за исторически и природосъобразни атракции в селските райони
 6. Hålogaland, Норвегия (2 г.: Здравеопазване): Укрепване на готовността чрез координиране на местните знания при дистанционни операции от критично значение за здравето
 7. Южен Бургенланд, Австрия: Устойчива мобилност, интелигентен туризъм, интелигентни енергийни системи и цифрови обществени услуги
 8. Alentejo, Португалия: Цифрови услуги, създаващи критична маса

 

Пилотен проект 1: Интелигентна мобилност и логистика в Лапландия, Финландия

Лапландия е най-големият и най-северният регион на Финландия. Той е слабо населен, с големи разстояния между общностите и центровете. В съчетание със суровия климат, пътуванията и транспортът са предизвикателство, било то чрез автомобилен, железопътен или въздушен транспорт. Поради тези причини Лапландия беше избрана да демонстрира решения за интелигентна мобилност и интелигентна логистика. Освен това проектът е насочен към промишлени отрасли, които се основават на природни ресурси (горско стопанство, минно дело, рибарство) и които предвиждат големи предизвикателства пред електрификацията и цифровизацията на своите процеси, както и към повишаване на безопасността и постигане на декарбонизация. 

 

Пилотен проект 2:Прецизно млекопроизводство и социален екотуризъм в Пиемонт, Италия

Земеделската провинция Кунео в региона Пиемонт е класифицирана като „селски район в процес на развитие“. Предизвикателствата са да се възстановят, запазят и укрепят селскостопанските и горските екосистеми, като се повиши тяхната конкурентоспособност, както и тяхната икономическа и екологична устойчивост. Системите за прецизност на пилотния проект са насочени конкретно към:

 • Млекопроизводство и животновъдство: подобряване на енергийната ефективност и управлението на водите и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда
 • Селскостопански туризъм: прилагане на система за управление на енергията и водите в аграрните къмпинги


Пилотен проект 3: Производство на биоенергия от агролесовъдни остатъци от винарски изби в Пенедес, Испания

В каталонския лозаро-винарски район Penedès община Vilafranca del Penedès е партнирала с AURORAL за насърчаване на развитието на селските райони в региона чрез насърчаване на енергийното оползотворяване на остатъците от резитбата на лозовите стъбла и създаването на нови предприятия, свързани с цялата верига за създаване на стойност на биомасата.

 

Пилотен проект 4:Подобряване на енергийните консултантски услуги за обществеността: интелигентен инструмент с отворен достъп във Вестерботен, Швеция

Във Вестерботен, вторият по големина регион в Швеция, преобладаващо селското население живее в къщи, които се нуждаят от енергийно ефективно саниране, а собствениците на жилища се нуждаят от достъп до съвети, които са специфични за техните нужди. За да се подобрят енергийните консултантски услуги в региона, пилотният проект разработва интелигентен инструмент с отворен достъп за изчисляване на икономиите на енергия и инвестиционните разходи за алтернативни мерки за енергийна ефективност. Пилотният проект включва:

 • разработване на енергийна база данни, използваща Географската информационна система (ГИС), шведския сертификат за енергийни характеристики и шведското национално проучване на земята
 • разработване на интелигентна платформа, в която са интегрирани базата данни и алгоритмите за машинно самообучение, за да се разбере връзката между специфичните характеристики на сградите и техните енергийни характеристики
 • разгръщане на интелигентната платформа в избрани области на региона

 

Пилотни проекти 5 и 6:Мобилност, туризъм и здравеопазване в селските райониHålogaland, Норвегия

Осъществяват се два пилотни проекта в региона на Северния полярен кръг Hålogaland, един от най-рядко населените райони в Европа. Където живеят 120,000 души, регионът е предимно селски, богат на дива флора и фауна и природна красота и доходите му идват главно от туризма и морското земеделие.

 

Пилотен проект 5:Интелигентна мобилност и цифрово насочване за исторически и природосъобразни атракции

Насочена към туризма и мобилността в Арктика, целта на AURORAL тук е да покаже как цифровите платформи и интелигентните обекти могат да бъдат използвани за подобряване на услугите и вземането на решения и за подобряване на достъпа до красотата на региона, като същевременно се управлява въздействието върху околната среда и местната общност. Проектът ще бъде разгърнат на поне шест различни места във фиордовете, островите и планините в региона.

 

Пилотен проект 6: Укрепване на готовността чрез координиране на местните знания при дистанционни операции от критично значение за здравето

Hålogaland се характеризира с острови с разпръснати селища, диви ландшафти и непредвидими метеорологични условия. Това затруднява предоставянето на здравни грижи, ветеринарни грижи и лекарства с автомобил или кораб, особено в спешни случаи или на особено недостъпни места. Следователно този пилотен проект има за цел използването на въздушни безпилотни летателни апарати за предлагане на по-безопасни, по-бързи и по-устойчиви доставки на медицински материали и услуги, ваксини, витаминни добавки и храни както за хората, така и за животните.

Пилотен проект 7: Устойчива мобилност, интелигентен туризъм, интелигентни енергийни системи и цифрови обществени услуги в Южен Бургенланд, Австрия

Където живеят около 80,000 души, Южен Бургенланд е селски район от 1,228 km² в югоизточната част на Австрия с най-бедната инфраструктура на обществения транспорт в страната и почти без железопътни връзки. Въпреки че водещата роля на региона в областта на устойчивата енергия е източник на туризъм, недостъпността на района има ограничен ефект. Поради това пилотният проект AURORAL ще бъде насочен към туризма, мобилността, енергетиката и обществените услуги, като целта е да се създаде междусекторна цифрова среда в селските райони, както и пазарна платформа за региона.

 

Пилотен проект 8: Цифрови услуги, създаващи критична маса в селските райони на Alentejo, Португалия

Пилотният проектAlentejo е най-големият, като включва шест случая на употреба в здравеопазването, мобилността, енергетиката, туризма и селското стопанство. Целта е да се разгърнат иновативни междусекторни цифрови услуги, насочени към създаването на взаимосвързани селски интелигентни общности и съживяването на региона като цяло.

 

Интелигентно здравеопазване

В Портел пилотният проект е насочен към остаряването в добро здраве чрез подобряване на здравното наблюдение, дистанционни медицински прегледи, решения за споделена мобилност, повишена енергийна ефективност на здравните заведения и частните домове.

 

Интелигентна мобилност

В Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas и Odemira съществуващата мрежа ще бъде допълнена от нови решения „Мобилност като услуга“ за жителите и туристите. Случаят на използване се основава на регионалния проект „Транспорт по заявка“, за да се гарантира по-голяма мобилност, като същевременно се опазват ландшафта, наследството и селскостопанският характер на района.

 

Интелигентна енергия

В Arronches пилотният проект е насочен към подобряване на ефективността на публичните ресурси, както и към смекчаване на въздействието на изменението на климата върху региона чрез мониторинг на потреблението на енергия и вода, качеството на въздуха, метеорологичните условия, отпадъците и шумовото замърсяване чрез мрежа от датчици.

 

В Одемира целта е да се създаде „енергийна общност с нулеви нетни емисии“ чрез цифрово интегриране и управление на различни решения, които дават възможност за по-ефективно обществено осветление, паркове за зелена енергия, мониторинг на потреблението на вода в обществения сектор и оптимизирано събиране на отпадъци.

 

Интелигентен туризъм

Насочена към туристическата индустрия на региона като цяло, тази част от пилотния проект има за цел да изгради платформа за „интегрирано управление на дестинациите“, която обхваща всички аспекти — от мобилност и настаняване до природни обиколки, културни прояви и художествени резиденции.

 

Интелигентно земеделие

Като работи със селскостопанския сектор в региона, пилотният проект ще използва дифузни датчици с контрол в облак, за да се даде възможност за по-ефективно и основано на данни земеделие. Целта е да се насърчи цифровизацията като решаващ фактор за повишаване на производителността и устойчивостта на селското стопанство спрямо изменението на климата.

 

 

Какво ще бъде очакваното въздействие на AURORAL върху селските общности?

В по-напредналите етапи от жизнения цикъл на проекта AURORAL разработчиците, изследователите, дружествата, органите и крайните потребители ще бъдат насърчавани да приемат, допринасят, разширяват и възпроизвеждат предложените интелигентни решения. Тази амбиция ще бъде подкрепена чрез изграждане на капацитет за ефективно внедряване на цифровите, основани на данни решения. Друг важен резултат от проекта AURORAL, който ще осигури солидна отправна точка за бъдещата работа в тази област, както и за възпроизвеждането на проекта, ще бъде анализ на преобладаващите пречки пред липсващата оперативна съвместимост на платформите за споделяне и използване на данни за интелигентни обекти и цифрови услуги. Анализът ще включва икономическа оценка на бизнес моделите, които се основават на платформи за цифрови услуги, и ще изготви технически наръчник за архитектурата на интернет на нещата, интелигентните обекти, интегрирането на данни и решенията за оперативна съвместимост на различните системи в контекста на селските екосистеми.

 

Въз основа на това резултатите от AURORAL следва да подкрепят в голяма степен развитието на интелигентни общности в цяла Европа, като дават възможност за широко приемане на интелигентни решения в селските райони и допринасят за балансиране на градските и селските възможности за всички европейци.

 

За повече информация