Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Комисията интервюира заинтересованите страни за преглед между платформите и предприятията

В контекста на планирания преглед на Регламента за отношенията между платформите и предприятията (P2B) Комисията оценява въздействието на регламента до момента.

В контекста на планирания преглед на Регламента P2B ( Регламент (ЕС) 2019/1150) Комисията оценява въздействието на регламента до момента. Регламентът P2B има за цел да гарантира справедливо, прозрачно и предвидимо третиране на бизнес ползвателите от страна на платформите, да осигури по-ефективни възможности за разрешаване на спорове и да създаде предвидима и благоприятна за иновациите регулаторна среда за платформите в рамките на ЕС.

Центърът за изследвания и анализ на политиките PPMI понастоящем провежда интервюта със заинтересованите страни относно въздействието на регламента и техния опит през почти две години от началото на прилагането му.

Ако сте бизнес ползвател, разчитащ на онлайн платформи, онлайн платформа или търсачка в съответствие с Регламента относно отношенията между платформите и предприятията, настоятелно ви приканваме да участвате в процеса на интервюто.

Участието е изцяло доброволно и всички отговори ще останат поверителни. Освен това събраните отговори ще бъдат напълно анонимизирани и цялата информация, която може да бъде идентифицирана, ще бъде премахната. Можете също така да споделите тази покана, ако знаете за подходящ партньор в интервюто.

Щракнете тук, за да се регистрирате за процеса на интервюто, който ще се проведе през май и юни 2022 г.