Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията ще инвестира 292 милиона евро в цифрови технологии и киберсигурност

Комисията откри втория набор от покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“, който следва приемането на работните програми и първия набор от покани през ноември 2021 г.

logo

Поканите са отворени за предприятия, организации и публични администрации от държавите — членки на ЕС, държавите от ЕАСТ/ЕИП, както и субекти от други държави, асоциирани към програмата.

Това финансиране ще доведе до инвестиции в размер на над 249 милиона евро в няколко области: пространства на данни, европейска инфраструктура за блокови вериги, курсове за обучение за задълбочени цифрови умения, цифрови решения за по-добри правителствени услуги, проекти за пилотно използване на изкуствен интелект (ИИ) за борба с престъпността и съоръжения за изпитване на ИИ. Последният ще изпробва ИИ за целите на производството, храните, здравеопазването и интелигентните общности. Освен това инвестиция в размер на 43 милиона евро под формата на безвъзмездни средства ще подкрепи киберсигурността в здравния сектор и разгръщането на мрежа от центрове, които да помогнат на държавите членки да прилагат съответното законодателство на ЕС в областта на киберсигурността.

Крайният срок за тези покани ще бъде 17 май 2022 г.

Повече информация относно заявленията за безвъзмездни средства по този набор от покани за представяне на предложения е на разположение онлайн.

Очаква се през лятото на 2022 г. да бъдат публикувани допълнителни покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“.