Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията стартира европейска регулаторна лаборатория за блоковата верига

Комисията стартира европейската регулаторна лаборатория за блоковата верига. Пясъчниците са контролирана среда, в която дружествата могат да тестват своите продукти и услуги, като същевременно работят със съответните регулаторни органи.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Тази Sandbox ще осигури правна сигурност за децентрализираните технологични решения, включително блоковата верига, чрез идентифициране на пречките пред тяхното внедряване от правна и регулаторна гледна точка и чрез предоставяне на правни съвети, регулаторен опит и насоки в безопасна и поверителна среда. Тя следва също така да позволи на регулаторните и надзорните органи да повишат знанията си за авангардните технологии на блоковата верига и да обменят най-добри практики чрез диалози.

От 2023 г. до 2026 г. Sandbox ще подкрепя 20 проекта годишно, включително случаи на използване в публичния сектор на европейската инфраструктура за услуги за блокови вериги (EBSI) — многонационален проект в рамките на цифровото десетилетие, подкрепян от Комисията, всички държави членки, Норвегия и Лихтенщайн. Първата покана ще бъде отворена до 14 април 2023 г.

Sandbox се подкрепя от програмата „Цифрова Европа“ — програмата на ЕС за финансиране, насочена към въвеждането на цифрови технологии в предприятията, гражданите и публичните администрации. Тя също така ще помогне на Европа да постигне амбицията си за лидерство в областта на цифровите технологии в цифровото десетилетие, тъй като намаляването на правната несигурност около блоковата верига ще даде възможност за нейното внедряване във всички сектори.

Повече информация