Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията търси обратна информация за подобряване на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения в публичния сектор

На 19 юли Комисията започна обществена консултация относно прегледа на Директивата относно достъпността на уебсайтовете.

keyboard key with the word feedback

© stuartmiles99 - iStock Getty Images Plus

От 23 юни 2021 г. всички уебсайтове и мобилни приложения в публичния сектор в ЕС имат правното задължение да бъдат достъпни за хората с увреждания. Последната стъпка сега е да се направи преглед на прилагането на директивата на практика. За тази цел днешната консултация ще събере обратна информация от гражданите, особено от тези с увреждания, но също и от предприятията, онлайн платформите, академичните среди, публичните администрации и всички други заинтересовани страни.

Самата онлайн консултация ще бъде достъпна за екран на читателите, преведена на всички официални езици на ЕС и достъпна в по-кратка, лесна за четене версия за хора с когнитивни увреждания. Той ще остане отворен до 25 октомври 2021 г. Резултатите от консултацията ще бъдат включени в прегледа и ще спомогнат за подобряване на въздействието на директивата върху достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения в обществения сектор. Констатациите от прегледа ще бъдат публикувани в достъпен формат през юни 2022 г.