Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Авторски права: Комисията призовава държавите членки да спазват правилата на ЕС относно авторското право в цифровия единен пазар

Комисията поиска от Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Хърватия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения и Словакия да предоставят информация за това как правилата, включени в Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар (Директива (ЕС) 2019/790), са въведени в националното им законодателство.

" "

Европейската комисия също така поиска от Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Хърватия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия да предоставят информация за начина, по който Директива (ЕС) 2019/789 относно онлайн телевизионните и радиопрограми е транспонирана в националното им законодателство.

Тъй като посочените по-горе държави членки не са съобщили за националните мерки за транспониране или са го направили само частично, днес Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати официални уведомителни писма.

Двете директиви имат за цел да модернизират правилата на ЕС в областта на авторското право и да дадат възможност на потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят. Те укрепват позицията на творческите индустрии, дават възможност за по-цифрово използване в основни области на обществото и улесняват разпространението на радио- и телевизионни програми в целия ЕС.

Крайният срок за транспониране на тези директиви в националното законодателство беше 7 юни 2021 г. Тези държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на писмата и да предприемат необходимите мерки. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да издаде мотивирани становища.