Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Производства за установяване на нарушения от месец декември: Комисията призовава Румъния да спазва правилата на ЕС в областта на авторското право

Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо на Румъния на основание, че нейните национални правила относно управлението на правата върху музикални произведения противоречат на правилата на ЕС в областта на авторското право.

photo of a person holding a white sheet of paper with copyright sign on it

iStock Photo Getty Images plus

Комисията първоначално започна производството за установяване на нарушение, като изпрати официално уведомително писмо до румънските органи на 8 декември 2017 г., когато Комисията оспори използването на задължително колективно управление за публичното разгласяване на музикални произведения. Румъния измени законодателството си през януари 2019 г., за да се предвиди колективно лицензиране с разширено действие. Комисията счита, че това изменение не отстранява напълно първоначално установеното нарушение на правото на ЕС. Освен това новите правила не са в съответствие с член 12 от Директива (ЕС) 2019/790, с който се хармонизират условията, съгласно които държавите членки могат да предвидят механизми за колективно лицензиране с разширено действие. Понастоящем румънските органи разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Повече информация за правилата на ЕС в областта на авторското право: