Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Ден на цифровите технологии през 2021 г.: Европа ще засили свързаността с интернет с глобални партньори

В Деня на цифровите технологии през 2021 г. 25 държави членки, както и Исландия и Норвегия, поеха ангажимент за укрепване на свързаността с интернет между Европа и нейните партньори в Африка, Азия, съседните на ЕС държави, Западните Балкани и Латинска Америка, като подписаха декларацията относно „Европейски портал за данни като ключов елемент от цифровото десетилетие на ЕС“.

Държавите членки и Комисията ще съгласуват усилията си в подкрепа на входните точки за международен интернет трафик в Европа или на европейските портали за данни. Подобряването на инфраструктурата, която свързва Европа с тези региони, ще позволи на Европа да предлага повече услуги за данни. Същевременно европейските партньори могат да се възползват от сигурното обработване на данни благодарение на строгите стандарти на ЕС за защита на данните. 

Интернет свързаност между ЕС и световните партньори: ключ за цифровото десетилетие

Целите на Комисията за цифровото десетилетие включват укрепване на глобалните партньорства на Европа и създаване на фонд за цифрова свързаност с цел стимулиране на стратегическите инвестиции в международни мрежи за свързаност. Укрепването на връзките между Европа и нейните глобални партньори ще насърчи европейските норми и стандарти и ще спомогне за оформянето на глобални решения.

С цел подобряване на международната свързаност държавите членки и Комисията се ангажират:

  • укрепване на международните партньорства за свързаност
  • предлагане на услуги на ЕС за съхранение и обработка на данни на партньори извън Европа
  • подобряване на подводните кабелни мрежи
  • установяване на спътникова свързаност
  • осигуряване на безопасни и сигурни мрежи за свързаност

По-добра инфраструктура и партньорства за глобална свързаност

В декларацията „Data Gateways“ държавите членки се ангажират да съгласуват своите национални инициативи, за да се съсредоточат върху укрепването на международната свързаност. Например държавите членки могат да използват Механизма за възстановяване и устойчивост, за да проектират вътрешни мрежи на ЕС, като вземат предвид международната стратегия. Освен това държавите членки се ангажират да работят в тясно сътрудничество с промишлеността, гражданското общество и институциите за развитие за насърчаване на по-активното участие на ЕС в международните цифрови партньорства.

Същевременно държавите членки призоваха Комисията да подкрепи целите за международна свързаност. Комисията следва да направи преглед на настоящия капацитет и нуждите на международната свързаност, както и на бъдещите прогнози. По-специално Комисията следва да извърши картографиране на наличните инфраструктури за свързаност (сухоземни, подводни и космически) извън Европа, както и да развие по-добро разбиране на потоците от данни между Европа и други части на света.

Широко разпространени и силни интернет връзки: ролята на подводните кабели и сателитните мрежи

Подводните кабели са от съществено значение за поддържането на експоненциалното нарастване на интернет трафика. За един път интернет трафикът през Атлантическия океан се удвоява на всеки две години. Новите сигурни подводни кабелни инфраструктури могат да обслужват нарастващите потоци от данни в Африка, Азия и Латинска Америка. Държавите членки и Комисията ще подобрят управлението на различните комуникационни мрежи и инфраструктура, като същевременно гарантират укрепването на киберсигурността.

Спътниците играят важна роля за свързването на ЕС и останалата част от света. Космическата свързаност може да допълва подводните кабелни мрежи, за да се гарантира, че Европа остава свързана по всяко време, да се разшири свързаността в райони с недостатъчно покритие или изобщо да не са обхванати, както и да се осигури допълнителна киберсигурност. Държавите членки ще работят с Комисията за разработване и разработване на базирана в космоса инициатива за сигурна свързаност. Европа е дом на водеща в световен мащаб сателитна индустрия, която би могла да създаде глобална спътникова широколентова мрежа.

Държави, подписали декларацията

Подписалите държави — членки на ЕС, включват: Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Исландия и Норвегия също подписаха декларацията.  

Обстоятелства по спора

Цифровият суверенитет и глобалната конкурентоспособност на Европа зависят от силните и сигурни вътрешни и външни мрежи за свързаност. И двете измерения ще бъдат от жизненоважно значение за постигането на целите на цифровото десетилетие на Европа. В рамките на Европа устойчивата свързаност е стълбът на успешната цифрова трансформация. Комисията също така работи в тясно сътрудничество с държавите членки за подобряване на свързаността в рамките на ЕС, по-специално за разгръщане на модерни мрежи, като например оптични кабели и 5G мрежи, например чрез развитията вследствие на Препоръката относно инструментариума за свързаност. Междувременно подводната кабелна система EllaLink, съфинансирана от ЕС, която ще започне да функционира през следващите месеци, ще укрепи платформата ЕС-Атлантически портал за данни, свързваща Европа с Латинска Америка.
 

Декларация за портали за данни