Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Политика на сближаване на ЕС: Над 1.5 милиона финансирани от ЕС проекти са достъпни в рамките на нова публична платформа

Тази седмица Комисията стартира „Kohesio“ — публична онлайн платформа, която събира цялата информация за над 1.5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Пълен текст на съобщението за печата

Платформа Kohesio

8-ти форум за сближаване