Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Европа увеличава инвестициите в научни изследвания в областта на 6G и избира 35 нови проекта на стойност 250 милиона евро

Съвместното предприятие „Интелигентни мрежи и услуги„(СП „Интелигентни мрежи и услуги“) избра първия си портфейл от 35 научноизследователски, иновационни и пробни проекта, за да се даде възможност за развитие на 5G екосистемите и да се насърчат научните изследвания в областта на 6G в Европа. С комбинираното финансиране за този нов портфейл в размер на около 250 милиона евро по линия на „Хоризонт Европа“ целта е да се изгради първокласна европейска верига на доставки за модерни 5G системи и да се изгради капацитетът на Европа в областта на 6G технологиите.

Two dice faces showing 5G evolving into 6G

Panuwat Dangsungnoen

След оценка на предложенията, подадени в рамките на първата покана на съвместното предприятие на ЕС за интелигентни мрежи и услуги (СП „Интелигентни мрежи и услуги“), бяха избрани общо 35 проекта за научни изследвания и иновации. Стартирането на инициативата последва официалното решение на управителния съвет на УСМ през юли и днешното представяне на портфейла в групата на представителите на държавите от SNS (SRG).

СП SNS има за цел да засили водещата роля на Европа в разработването и внедряването на мрежови технологии от следващо поколение, както и свързани устройства и услуги, чрез амбициозна пътна карта за научни изследвания и иновации и солидна програма за внедряване. Освен това тя допринася за целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) към устойчиви, издръжливи и неутрални по отношение на климата мрежови инфраструктури и услуги.

Проектите в областта на научните изследвания и иновациите ще разработят интелигентни комуникационни компоненти, системи и мрежи за 6G, следвайки както еволюционен път чрез по-нататъшно усъвършенстване на авангардните 5G технологии, така и по-революционен път чрез проучване на ползите от обещаващи технологични фактори. Инициативите за валидиране на технологии ще разработят експериментални инфраструктури за УСМ и ще проведат широкомащабни изпитвания и пилотни проекти за УСМ в няколко стопански и промишлени сектора като медиите, промишления интернет на нещата, енергетиката, строителството, автомобилостроенето, електронното здравеопазване, културата, селското стопанство и образованието.

Преглед на портфейла от проекти

Направление А — Интелигентни комуникационни компоненти, системи и мрежи за средносрочни системи за развитие на 5G.

Седемте (7) проекта в рамките на този поток (BeGreen, 5G-STARDUST, SEASON, 6Green, verge, NANCY, ACROSS) следват еволюционен път към развитието на 6G мрежите. Избраните проекти показват взаимно допълване и са избрани по такъв начин, че да се създаде цялостен преглед на системата. Обхванатите научноизследователски теми включват енергийно ефективни радиомрежи, адаптивна отворена RAN, интегрирани 5G-неназемни мрежи (NTN), периферни платформи, базирани на ИИ, и интелигентно управление на ресурсите, гарантиращо сигурност, надеждност на неприкосновеността на личния живот.

Направление Б — Изследвания за напредък на революционните технологии към 6G.

Акцентът е върху новите технологии, които се очаква да бъдат възприети в търговските мрежи в средносрочен и/или дългосрочен план. Научноизследователски теми, разгледани в деветнадесетте (19) одобрени проекта (EINSTEIN6G, ADROIT6G, DESIRE6G, PREDICT-6G, TERA6G, TERRAMETA, 6GTandem, CENTRIC, TIMES, FLEX-SCALE, ETHER, 6G-NTN, SUPERIOT, CONFIDENTIAL6G, rigourous, HORSE, privateer, Hexa-X-II, 6G-SHINE) включват, наред с другото, нови архитектури на 6G системи, усъвършенствани безжични и оптични комуникационни технологии, напредък в областта на несухоземните мрежи, сигурно разработване на свръхнадеждни приложения и приложения с ниска латентност (URLLC).

Поток В — експериментални инфраструктури за УСМ.

Трите (3) проекта по направление C (6G-SANDBOX, 6G-BRICKS, 6G-XR) имат за цел разработването на платформи за експериментиране в целия ЕС, които могат да включват обещаващи технически фактори за 6G за по-нататъшното им валидиране. Ключови аспекти на проектите са възможността за повторно използване и развитие на експерименталните платформи през целия жизнен цикъл на програмата SNS. Достъпността и откритостта с ясно определени и ясно документирани технологични и бизнес интерфейси също се считат за ключови активи на инфраструктурите, които предстои да бъдат разработени.

Поток Г — широкомащабни изпитвания и пилотни процедури за ССК.

Четири (4) проекта (TARGET-X, TrialsNet, FIDAL, IMAGINE-B5G) прилагат широкомащабни изпитвания на SNS и пилотни проекти със специфични средства от голямо икономическо и обществено значение. Целта е да се проучат и демонстрират 5G/6G технологии, авангардни приложения и услуги във вертикални сектори като енергетиката, строителството, автомобилостроенето, производството, електронното здравеопазване, културата и медиите. Освен това тези широкомащабни изпитвания имат за цел да се превърнат в катализатор за създаването на жизнеспособни бизнес екосистеми. Проектите по направление Г включват технологии, които понастоящем са ключови фактори за 6G мрежи, като например ИИ/ML, киберсигурност, изчисления в облак/периферни технологии и авангардни решения в областта на интернет на нещата и др.

Портфейлът от проекти включва две (2) действия за координация и подкрепа (SNS OPS -SNS ICE), насочени към вътрешните оперативни аспекти на партньорството в областта на УСМ, както и към установяване на диалог с инициативи на ЕС (напр. свързани партньорства, национални инициативи и др.) и насърчаване на резултатите и постиженията на УСМ на световно равнище, като същевременно се работи за формирането на световни стандарти.

Обстоятелства по спора

През ноември 2021 г. с Регламент (ЕО) № 2021/2085 на Съвета беше създадено СП „Интелигентни мрежи и услуги“ като правен и финансиращ субект — едно от европейските партньорства за ускоряване на екологичния и цифровия преход. Това партньорство се ръководи съвместно от ЕК и Асоциацията на промишлеността за интелигентни мрежи и услуги за 6G (6G-IA). 6G-IA е гласът на европейската промишленост и научни изследвания за мрежи и услуги от следващо поколение. 6G-IA обединява световна промишлена общност от участници в далекосъобщенията в областта на цифровите технологии, като оператори, производители, научноизследователски институти, университети, вертикални предприятия, МСП и асоциации в областта на ИКТ.

СП „Интелигентни мрежи и услуги“ дава възможност за обединяване на ресурсите на ЕС и промишлеността в интелигентни мрежи и услуги. Тя също така насърчава съгласуването с държавите членки относно научните изследвания и иновациите в областта на 6G и внедряването на модерни 5G мрежи. СП SNS определя амбициозна мисия с бюджет на ЕС в размер на 900 милиона евро за периода 2021—2027 г. Частният сектор ще допринесе с най-малко равни ресурси (т.е. 900 милиона евро) за дейностите на СП „Интелигентни мрежи и услуги“.

СП „Интелигентни мрежи и услуги“ има две основни мисии:

  • Насърчаване на технологичния суверенитет на Европа в областта на 6G чрез изпълнение на съответната програма за научни изследвания и иновации (НИИ), водеща до концепция и стандартизация около 2025 г.
  • Насърчаване на внедряването на 5G в Европас оглед на развитието на водещи цифрови пазари и създаването на условия за цифровия и екологичния преход на икономиката и обществото. За тази цел СП SNS координира стратегическите насоки за съответните програми по Механизма за свързване на Европа, и по-специално за 5G коридорите.

Групата на представителите на държавите (SRG) е съществена част от управлението на СП SNS. Групата за подкрепа на структурните реформи предоставя насоки по всички стратегически въпроси, както и по всички съответни дейности на партньорството. По-специално в него се предоставят насоки относно научните изследвания и иновациите в рамките на „Хоризонт Европа“ и относно дейностите по внедряване в рамките на МСЕ 2 — Цифрови технологии или други програми на ЕС. Той се състои от представители на държавите членки и асоциираните държави.

Първата покана за представяне на предложения за УСМ в рамките на „Хоризонт Европа“ беше публикувана на 18 януари 2022 г. и приключи на 26 април 2022 г. Откриването на втората покана за представяне на предложения за УСМ е планирано за януари 2023 г.