Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Европейски план за борба с рака: Стартиране на Европейската инициатива за образна диагностика на рака

На проява по-рано тази седмица в Брюксел Комисията стартира Европейската инициатива за образна диагностика на рака в подкрепа на доставчиците на здравно обслужване, научноизследователските институти и новаторите при оптималното използване на иновативни, основани на данни решения за лечение и грижи за болните от рак.

MRI magnetic resonance imaging device in hospital

iStock photo Getty images plus

Инициативата, която е водещо действие в рамките на европейския план за борба с рака, ще работи за създаването на цифрова инфраструктура, свързваща ресурси и бази данни за образна диагностика на ракови заболявания в целия ЕС, като същевременно се гарантира спазването на високи етични стандарти, доверие, сигурност и защита на личните данни. Тя също така ще свърже инициативите на равнището на ЕС и националните инициативи, болничните мрежи, както и хранилищата за научни изследвания с данни от изображения и други съответни здравни данни.

Пълен текст на съобщението за печата