Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Публикация

Междусистемна връзка: решения за данните за енергийния сектор

Широкомащабният пилотен проект InterConnect засяга иновациите на цифровите и енергийните пазари, като интегрира уреди и системи в интелигентни домове, сгради и мрежи.

InterConnect large scale pilot

Преходът към чиста енергия и неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени. Двойният екологичен и цифров преход изисква по-добре функционираща, интелигентна, интегрирана и взаимосвързана енергийна система, в която на бързо променящия се пазар могат да се появят нови бизнес модели. С оглед на това в съобщението от юли 2020 г. относно стимулирането на неутрална по отношение на климата икономика се предлага приемането на план за действие за цифровизация на енергетиката за цялата система като едно от ключовите действия за ускоряване на прилагането на цифрови решения.

Цифровизацията на енергетиката доведе до благоприятни регулаторни условия и технологични иновации, които отварят нови пазари за услуги. В резултат на това секторът става все по-ориентиран към потребителите и пазарно ориентиран. За по-добре функциониращ, по-интелигентен, по-интегриран и по-чист енергиен сектор бъдещето трябва да бъде оперативно съвместимо.

Тъй като цифровите технологии преобразяват енергийния сектор, операторите започват да управляват по-ефективно своите системи. Съществуват обаче много решения за избор и не всички могат да бъдат комбинирани, за да работят добре заедно. Това усложнява живота на потребителите и действа като пречка за бързото навлизане на интелигентни енергийни услуги. Финансираният по линия на „Хоризонт 2020“ проект InterConnect разработва решения за справяне с това предизвикателство чрез основана на онтологията рамка за семантична оперативна съвместимост.

Използването на цифрови технологии като интернет на нещата (ИН), интелигентните уреди и интелигентните домове и сгради, свързаните решения за съхранение и електромобилността е от съществено значение за осъществяването на такава „революция от възобновяеми източници“ и ще спомогне за осъществяването на енергийния преход. Напредъкът в областта на цифровите технологии в тези области ще създаде възможности за европейските граждани, като им предостави по-голям избор в домовете им и по-голяма гъвкавост при адаптирането на тяхното потребление на енергия към „зелените“ източници, като намали потреблението им на енергия в пиковите часове и изразходва по-малко, когато слънчевата или вятърната енергия стане налична.

Създадена през октомври 2019 г. и получаваща около 30 млн. евро, InterConnect се управлява съвместно от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии „(DG CONNECT) и Генерална дирекция „Енергетика“ на Комисията. Този широкомащабен пилотен проект работи за ефективно управление на енергията чрез оперативно съвместими технически решения, при които гъвкавостта на търсенето може да бъде интегрирана, като предлага много ползи за крайните потребители в удобството на техния дом.

Консорциумът се състои от 50 партньори от групи заинтересовани страни в 11 различни държави, обхващащи цялата верига за създаване на стойност, включително научноизследователски институции, производители, оператори на разпределителни системи, търговци на дребно, доставчици на ИКТ и потребители на енергия, които работят заедно за разработване и демонстриране на усъвършенствани решения за свързване и сближаване на цифровите домове и сгради с електроенергийния сектор.

За да се гарантира действително общоевропейско въздействие, в работата на InterConnect участват и няколко свързани с технологиите и енергетиката асоциации: предвижда се седем ДСУ, разположени в Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия и Португалия, всеки с различни крайни потребители, да гарантират пълно представяне и измерение по отношение на броя на съответните уреди и услуги. Междусистемните връзки успяха да демонстрират цифрова пазарна среда за електрическите системи със значителна степен на гъвкавост по отношение на търсенето, намалявайки оперативните разходи, които не само са от полза за потребителите на енергия, но и помагат на ЕС да постигне целите си за енергийна ефективност и устойчивост през следващите години.

Семантично оперативно съвместими решения, основани на онтологиите на ETSI SAREF, са разработени в 8 области: стандартизация, онтология, цифрови платформи, интернет на нещата, изчисления в облак, електрическа мрежа, големи информационни масиви и киберсигурност. Анализирани са общо 177 приложно-програмни интерфейса (ППИ) от 69 услуги от 20 партньори с цел обогатяване на онтологиите с концепции за интелигентни сгради и интелигентни енергийни мрежи от 7 ДСУ в Европа, за да се отключи тази семантична оперативна съвместимост. Това доведе до 10 нови онтологични модула, които бяха представени на ETSI за включване в набора от онтологии SAREF.

Решенията ще дадат възможност за безпроблемно свързване на уреди и услуги въз основа на семантични концепции, а не на традиционни стандарти API. Това ще ускори цифровизацията на домовете, сградите и електрическите мрежи въз основа на референтна архитектура за сигурни оперативно съвместими интелигентни сгради, базирани на интернет на нещата, и интелигентни енергийни системи. Тъй като ще продължи до 2023 г., InterConnect ще осигури оперативна съвместимост между оборудването, системите и неприкосновеността на личните данни на потребителите. Това ще бъде постигнато чрез включване на цифрови технологии като ИИ, блоковата верига, изчисленията в облак и големите информационни масиви въз основа на отворени стандарти.

Освен това проектът създаде онлайн общност от оперативно съвместими решения, които свързват интелигентни домове, сгради и мрежи. Тази платформа е предназначена за широк кръг заинтересовани страни по целия свят, които искат да се свържат в мрежа, да наставят и да обменят идеи за такива решения. За да разшири своята общност от ключови участници, през 2022 г. InterConnect стартира 3 открити покани за представяне на предложения, които предлагат на предприемачите възможности да изберат 42 иновативни проекта „отдолу нагоре“ от МСП, включително покана за представяне на предложения задемонстратори на оперативна съвместимост по отношение на приемането, започващи в началото на 2023 г., при които всеки бенефициер ще получи безвъзмездни средства в размер на 50 000 EUR и 4-месечна програма за подкрепа.

Потребителите на енергия както в жилищни, така и в нежилищни сгради, производители, оператори на разпределителни мрежи и търговци на дребно на енергия следва да се възползват в най-голяма степен от гъвкавата и оперативно съвместима екосистема, която понастоящем се разработва. Потребителите ще могат да избират и променят технологиите и доставчиците на услуги, като същевременно използват енергията по устойчив начин благодарение на работата, определена в рамките на проекта InterConnect.