Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Свобода на медиите: Комисията призовава Унгария да спазва правилата на ЕС за електронните съобщения

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Унгария във връзка с решението, взето от Унгарския медиен съвет, да отхвърли заявлението на Klubradio за използване на радиочестотния спектър по много спорни причини.

photo of a radiostation studio with microphone and computer screens

iStock photo Getty Images plus

Условията, свързани с използването на радиочестотния спектър и с процедурите за предоставяне, удължаване, подновяване или отнемане на тези права, са предмет на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, посочени в Европейския кодекс за електронни съобщения (Директива (ЕС) 2018/1972). Основните елементи на тези правила са принципите на пропорционалност и недискриминация. Комисията е убедена, че решенията на унгарския медиен съвет да откаже подновяването на правата на Klubradio са непропорционални и непрозрачни и поради това нарушават правото на ЕС. Комисията счита също така, че в този конкретен случай унгарските национални закони за медиите са били приложени по дискриминационен начин. Комисията започна производство процедура за установяване на нарушение, като на 9 юни 2021 г. изпрати официално уведомително писмо до унгарските органи, но с получения от тях отговор не бяха отстранени опасенията на Комисията. Ако Унгария не приведе решението си в съответствие с правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията в срок от 2 месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.