Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Свобода на медиите: Комисията започва производство за установяване на нарушение срещу Унгария за неспазване на правилата на ЕС в областта на електронните съобщения

Тази седмица Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Унгария след решенията на Унгарския медиен съвет да отхвърли заявлението на Klubradio за използване на радиочестотния спектър по много спорни причини.

photo of a radio microphone

iStock photos Getty Images plus

Условията, свързани с използването на радиочестотния спектър и с процедурите за предоставяне, удължаване, подновяване или отнемане на тези права, са предмет на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, посочени в Европейския кодекс за електронни съобщения (Директива (ЕС) 2018/1972). Основните елементи на тези правила са принципите на пропорционалност и недискриминация.

Комисията е убедена, че решенията на унгарския медиен съвет да откаже подновяването на правата на Klubradio са непропорционални и непрозрачни и поради това нарушават правото на ЕС. Комисията счита също така, че в този конкретен случай унгарските национални закони за медиите са били приложени по дискриминационен начин. Поради това Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на Унгария, която разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предприеме допълнителни стъпки в рамките на производството за установяване на нарушение и да изпрати мотивирано становище.