Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Нов европейски акт за оперативна съвместимост за предоставяне на по-ефективни обществени услуги чрез подобрено сътрудничество между националните администрации в областта на обмена на данни и ИТ решенията

Комисията прие предложението за акт за оперативна съвместимост в Европа и придружаващото го съобщение за засилване на трансграничната оперативна съвместимост и сътрудничеството в публичния сектор в целия ЕС.

graphic showing 2 men standing into mobile phone screens and giving paper folders through modern app

iStock photo Getty images plus

Актът ще подкрепи създаването на мрежа от суверенни и взаимосвързани цифрови публични администрации и ще ускори цифровата трансформация на публичния сектор в Европа. Тя ще помогне на ЕС и неговите държави членки да предоставят по-добри обществени услуги на гражданите и предприятията и като такава тя е важна стъпка за постигане на целите на Европа в областта на цифровите технологии за 2030 г. и за подкрепа на надеждни потоци от данни. Това ще спомогне и за спестяване на разходи, а трансграничната оперативна съвместимост може да доведе до икономии на разходи между 5.5 и 6.3 милиона евро за гражданите и между 5.7 и 19.2 милиарда евро за предприятията, които работят с публични администрации.

Пълен текст на съобщението за печата