Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Нови правила за отговорност по отношение на продуктите с цел защита на потребителите и насърчаване на иновациите

Комисията прие две предложения за адаптиране на правилата за отговорност към цифровата ера, кръговата икономика и въздействието на световните вериги за създаване на стойност.

graphism showing a cross section of a brain surrounded by a digital connections

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон изтъкна: 

Директивата относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, е крайъгълен камък на вътрешния пазар в продължение на четири десетилетия. Днешното предложение ще го направи пригоден да отговори на предизвикателствата на идните десетилетия. Новите правила ще отразяват световните вериги за създаване на стойност, ще насърчават иновациите и доверието на потребителите и ще осигурят по-голяма правна сигурност за предприятията, участващи в екологичния и цифровия преход.

Пълен текст на съобщението за печата