Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Тримесечен доклад на Европейската обсерватория за 5G

Европейската обсерватория за 5G публикува последния си тримесечен доклад и таблото с показатели за 5G.

logo showing a telescope and stars with text European 5G Observatory

European 5G Observatory

Понастоящем акцентът на докладването се измества от готовността за 5G към наблюдението на внедряването на 5G. В резултат на това оценъчната комисия беше преработена, за да се наблегне на напредъка по отношение на разгръщането на 5G мрежата и действителната наличност на радиочестотен спектър.

В сравнение с предходното тримесечие всички държави от ЕС вече са въвели търговски 5G услуги в поне една част от страната. Средното равнище на 5G покритие сега достига 64 % от населението в ЕС. Значителна част от това 5G покритие обаче се постига, като се използва радиочестотният спектър за 4G вместо пионерните радиочестотни ленти за 5G. Пионерските радиочестотни ленти предлагат по-висок потенциал за ефективност и ще станат от съществено значение за предоставянето на модерни 5G услуги за комуникация между машини и за цифрова трансформация на промишлеността.

Обсерваторията за 5G предоставя фактологичен източник на информация относно внедряването на 5G в Европа и допълва показателя за общество на цифровата икономика (DESI), публикуван от Европейската комисия. 

Прочетете доклада (.pdf)

Обсерватория за 5G

Европейската обсерватория за 5G беше създадена през 2018 г., за да наблюдава развитието на пазара и подготвителните действия, предприети от заинтересованите страни от промишлеността и държавите членки в контекста на разгръщането на 5G в Европа и извън нея. Той дава възможност на Комисията да направи оценка на напредъка на европейския план за действие за 5G и да предприеме действия за пълното му изпълнение.

Онлайн платформата на Обсерваторията за 5G предоставя най-новите новини и основните тенденции в внедряването на 5G в Европа и в световен мащаб, а в нейните тримесечни доклади се предоставят моментни снимки, включително информационни табла, за напредъка в областта на 5G, както и оценка с оглед на целите на плана за действие за 5G.