Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Simpl: обединенията „от облак до периферията“ и пространствата за данни стават прости

Simpl е интелигентният мидълуер, който ще даде възможност за федерации „от облак до периферията“ и ще подкрепи всички основни инициативи в областта на данните, финансирани от Европейската комисия, като например общите европейски пространства на данни.

Simpl ще бъде:

 • Свързани със специфични случаи на употреба, обхващащи широк кръг от случаи — от секторни пространства на данни (напр. селско стопанство, геномика, енергетика, мобилност) до дестинация Земята и от ИИ при поискване до Европейския облак за отворена наука. Simpl ще гарантира, че наборите от данни и техните инфраструктури могат да бъдат взаимосвързани и оперативно съвместими.
 • Интелигентен и модулен, за да се даде възможност за подмяна или добавяне на компоненти, без да се засяга останалата част от системата — нещо, което се надяваме да продължим да се развиваме с течение на времето.
 • Отворен код, който дава възможност за разбиране на всички части на архитектурата (без патентовани претенции) и просто внедряване.
 • Екологично, мащабируемо и еластично, като се дава възможност за наблюдение на екологичните му показатели и за добавяне на нови потребители, без това да се отразява на резултатите.
 • Сигурна и оперативно съвместима, когато в системата са вградени доверие, увереност и съответствие с разпоредбите. Това предполага безрезултатно споделяне на ресурси между участниците, независимо от тяхната среда за обработване на данни. Тя създава абстрактна категория, която дава възможност за пренос на данни между множество доставчици и държави членки.

И разбира се...

 • лесна за използване и разширяване! 

Вж. също така приложения набор от разяснения относно Simpl

Финансиране

Simpl се финансира чрез работната програма DIGITAL Europe по теми 2.1.1 (Интелигентен мидълуер за европейска федерация за изчисления в облак и за европейското пространство на данни, като за периода 2021—2022 г. са получени 65 милиона евро), 2.1.2 (широкомащабни пилотни проекти за услуги, основани на изчисления в облак до редактиране) и в рамките на специфична цел 2 (изчисления в облак, данни и изкуствен интелект), като всичко това ще разгледа Simpl за тяхното внедряване.

Ролята на Европейската комисия е:

 • Да бъде възлагащият орган, който възлага поръчка на Simpl.
 • Да направи Simpl свободно достъпен и отворен източник в полза на публичния и частния сектор и в крайна сметка на европейските граждани.
 • Да внедри свои собствени инстанции на Simpl като активен участник в предстоящите пространства на данни.
 • Да бъде основният оператор на някои пространства на данни, специфични за публичния сектор.
 • Да предостави на заинтересованите страни отворена среда за изпитване, за да изпробват Simpl преди внедряването, в допълнение към собственото си участие в пространствата за данни (пясъчница Simpl).

Подготвителни дейности

С подкрепата на изпълнител извършихме подготвителна работа, която публикуваме във вида, в който е завършена. Ето резултатите:

Освен това изпълнителят, който извърши подготвителната работа, организира представяне на своите констатации на 30 май 2022 г., където предостави подробности относно контекста, визията и евентуалното изпълнение на Simpl.

Видеопрезентациите са достъпни тук:

Покана за представяне на оферти (нов февруари 2023 г.)

Поканата за представяне на оферти беше обявена на 24 февруари 2023 г. Цялата информация е достъпна в TED eTendering, включително за това как да се задават въпроси относно тръжната процедура.

Крайният срок за изпращане на кандидатури е 24 април 2023 г., 17: 00 ч. (брюкселско време).

Всяко искане за допълнителна информация относно поканата за представяне на оферти трябва да бъде отправено само в писмен вид чрез уебсайта TED eTendering в раздел „Въпроси — Отговори „, като се щракне върху „Създаване на въпрос“ (регистрацията в TED eTendering е необходима, за да може да се създаде и изпрати въпрос).

 

Бъдещи стъпки (актуализация от февруари 2023 г.)

Настоящата оценка по отношение на обхвата на професионалните услуги, които трябва да бъдат предоставени, е:

 1. разработването на SIMPL-Open. Това ще бъде софтуерният пакет с отворен код, както е предвидено в горепосоченото предварително проучване, за който оферентите ще могат да изготвят свое собствено предложение.
 2. осигуряване и управление на SIMPL-Labs — предварително инсталирана среда за демонстрации/детски площадки, в която трети страни (обикновено секторни пространства на данни в ранните етапи на тяхното създаване) могат да експериментират внедряването, поддръжката и поддръжката на софтуерния пакет с отворен код, преди да го внедрят за собствените си нужди.
 3. предоставяне на няколко случая на софтуерни пакети със SIMPL-Open под формата на персонализирани производствени среди за секторни пространства на данни, в които самата Европейска комисия играе активна роля в тяхното управление (те се наричат Sim-Live).

Предвиждаме пътна карта на високо равнище за прилагането на Simpl, както следва:

 • В началото на 2024 г. беше пусната минимална платформа за упражняване на дейност.
 • Успоредно с това и като се започне възможно най-рано през 2024 г., на заинтересованите страни ще бъде предоставена възможност за експериментиране с отворената среда за изпитване (Simpl-Labs).
 • Постепенно ще намираме на борда и ще интегрираме случаите на употреба, като им помогнем да адаптират Simpl към специфичните си нужди (без да се компрометира неговият общ характер). Приоритет ще бъде използването на случаите, финансирани по друг начин в рамките на работната програма „DIGITAL Europe“.
 • Като проект с отворен код ще извършваме по-нататъшно развитие по открит начин, като изслушваме нуждите на потребителите и приветстваме външния принос. В пътната карта се предвиждат големи нови версии на всеки 6 месеца.

Повече информация

Повече подробности за контекста на политиката можете да намерите в:

В тази област работят много инициативи на трети страни и ние се привличаме с голям интерес, като например Gaia-X, Международната асоциация за пространство на данни и фондацията Eclipse.

Simpl е амбициозно начинание. За да научите повече за Simpl, следете за допълнителна актуална информация.

За предложения, моля, свържете се с cnect-simpl@ec.europa.eu (НБ съобщенията, свързани с текущи обществени поръчки, ще бъдат пренасочени към подходящите канали).