Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Правна информация

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила, свързани със защитата на личните данни.

Отказ от отговорност

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия поддържа този уебсайт от името на Европейската комисия, за да подобри обществения достъп до информация относно своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да поддържаме тази информация навременна и точна. Ако на вниманието ни бъдат доведени грешки, ще се опитаме да ги поправим. Комисията обаче не поема никаква отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Тази информация е:

 • само от общ характер и няма за цел да отговори на специфичните обстоятелства на което и да е физическо или юридическо лице
 • не е задължително изчерпателен, пълен, точен или актуален
 • понякога са свързани с външни сайтове, над които службите на Комисията нямат контрол и за които Комисията не носи отговорност
 • не е професионален или правен съвет (ако имате нужда от конкретен съвет, винаги трябва да се консултирате с подходящо квалифициран специалист).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че документ, достъпен онлайн, възпроизвежда точно официално приет текст. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (печатното издание или, от 1 юли 2013 г., електронното издание на уебсайта EUR-Lex) е автентичен и поражда правни последици.

Нашата цел е да сведем до минимум смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия сайт може да са били създадени или структурирани във файлове или формати, които не са без грешки, и не можем да гарантираме, че нашата услуга няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от такива проблеми. Комисията не поема отговорност по отношение на такива проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или на други свързани външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Комисията в нарушение на изискванията, предвидени в приложимото национално право, нито да изключи нейната отговорност по въпроси, които не могат да бъдат изключени съгласно това право.

Известие за авторски права

© Европейски съюз, 1995—2023 г.

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.

Освен ако не е посочено друго (например в отделни съобщения за авторски права), съдържанието, притежавано от ЕС на този уебсайт, е лицензирано под лиценза Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторната употреба е разрешена, при условие че е даден подходящ кредит и са посочени промени.

Може да се наложи да изчистите допълнителни права, ако конкретно съдържание изобразява физически лица, които могат да бъдат идентифицирани, или включва произведения на трети страни. За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от носителите на права. Софтуер или документи, обхванати от права на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лога и имена, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и не са лицензирани за Вас.

Насоки относно кредитирането

За цифровите медии кредитът следва да се дава, както следва:

 • предоставяне на наименование на работата,
 • възлагане на работа на Европейския съюз,
 • цитат за изходната работа URL адреса на уебстраницата на уебсайта на дигиталната стратегия, където е публикувана работата.

 За печатни публикации кредитът следва да се дава, както следва:

 • предоставяне на наименование на работата,
 • посочете името на автора(ите),
 • възлагане на работа на Европейския съюз,
 • посочете данните за публикацията,
 • цитирайте източника като Европейска комисия, Digital-strategy.ec.europa.eu.

Моля, имайте предвид, че по отношение на печатните публикации би било достатъчно да се добави препратката директно (и само) към публикацията.

Декларация за поверителност за биографии

Операция по обработка: Биографии на уебсайта на стратегията в областта на цифровите технологии

Администратор на данни: Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“; Отдел „Комуникации“ (CNECT.D.4)

Референтен номер на записа: DPR-ЕС-04786

Защо и как обработваме Вашите лични данни

Цел на операцията по обработване: Европейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“; Отделът за комуникация (CNECT.D.4) дава възможност на лицата, избрани от екипа за комуникация, да публикуват своята биография на уебсайта на стратегията в областта на цифровите технологии.

Най-често срещаните приложения на биографията са: публикуване на информация на автор на публикация в блог, на оратор в конференция или на член на експертна група, която консултира Комисията и т.н.

На какви правни основания обработваме личните данни

Ние обработваме лични данни, защото сте предоставили изричното си съгласие чрез електронно писмо, изпратено до администратора на данни (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725).

Какви лични данни събираме и обработваме по-нататък

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“; Отделът за комуникация (CNECT.D.4) публикува лична информация, предоставена от субекта на данните:

 • Име (лично и семейно)
 • Портретна фотография (по избор)
 • Биография на лицата

Субектът на данните изпраща горепосочената информация на редакторите на уебсайта, които я публикуват на уебсайта.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Биографиите са част от публично достъпното съдържание на уебсайта и остават там за целия жизнен цикъл на този уебсайт.

Редакторът изтрива биографията в срок от 1 седмица по искане на субекта на данните.

Как защитаваме и защитаваме Вашите лични данни

Всички лични данни се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкрива

Биографията е достъпна за всеки потребител на интернет от момента, в който бъде публикувана на уебсайта на дигиталната стратегия.

Какви са вашите права и как можете да ги упражнявате

Като „субект на данни“ съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725 имате право на достъп, коригиране или заличаване на личните ви данни, както и правото да ограничите обработването на личните си данни, правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на данни.

Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, извършена преди да оттеглите съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на данни или в случай на конфликт с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информация за контакт

Администраторът на данни (CNECT-D4@ec.europa.eu) да упражнява правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или в случай на коментари, въпроси или опасения, или да подаде жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни.

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) във връзка с въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД edps@edps.europa.eu), който да се обърне (т.е. можете да подадете жалба), ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на вашите лични данни от администратора на данни.

Декларация за поверителност за известия в Newsroom

Референтен номер на записа: DPR-ЕС-03928

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) се ангажира да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Тази декларация за поверителност обяснява причината за обработването на вашите лични данни, начина, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва тази информация и какви права имате във връзка с Вашите лични данни. В него също така се посочват координатите за връзка с отговорния администратор на данни, с когото можете да упражнявате правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Управление на абонаменти за получаване на информация чрез Newsroom“, предприета от службите на Европейската комисия, е представена по-долу. 

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване: администраторът на лични данни събира и обработва Вашите лични данни, така че да можете да получавате информация, която сте поискали по различни теми в областта на (а) услуга(и) на Европейската комисия чрез нашия бюлетин или уведомления.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какви правни основания обработваме Вашите лични данни?

Абонирали сте се да получавате информация по различни теми в областта на услугата(ите) на Европейската комисия. Ние обработваме Вашите лични данни, тъй като сте дали съгласието си за обработването на Вашите лични данни с цел получаване на исканата информация чрез нашия бюлетин или уведомления.

Какви лични данни събираме и обработваме по-нататък?

За да извърши тази операция по обработване, Администраторът на данни събира следните категории лични данни:

 • вашият е-мейл адрес; 
 • честота на уведомленията и 
 • теми, представляващи интерес. 

Тези лични данни са необходими, за да се гарантира предоставянето на услугата за Вас като абонат.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни съхранява Вашите лични данни само за период от пет години след последното Ви взаимодействие със службите на Комисията или докато не поискате изтриването на личните Ви данни.

Ако сте създали профил, за да се възползвате от услугите на Newsroom, можете да редактирате свързаните с тях лични данни по всяко време. Можете също така да изтриете профила си и личните данни, свързани с вашия профил. 

Можете също така да пишете на специалната пощенска кутия CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu и да поискате да бъдете отписани от пощенския списък или да следвате връзката за отписване в информационния имейл, който сте получили. 

Как защитаваме и защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити Вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за справяне със сигурността онлайн, риска от загуба на данни, промяна на данни или неразрешен достъп, като се вземат предвид рисковете, свързани с обработването, и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни само до оправомощени лица, които имат законна необходимост да знаят за целите на тази операция по обработване.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват те?

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на тази операция по обработване, и на други упълномощени служители на Комисията в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Този персонал спазва законоустановените и когато е необходимо, допълнителни споразумения за поверителност.

Моля, имайте предвид, че съгласно член 3, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2018/1725 публичните органи (напр. Сметната палата, Съда на ЕС), които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за получатели. По-нататъшното обработване на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването.

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен в степента и за целта, за която може да се изисква от закона.

Какви са вашите права и как можете да ги упражнявате? 

Имате конкретни права като „субект на данни“ съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално правото на достъп до вашите лични данни и на коригирането им, в случай че личните Ви данни са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право да изтриете личните си данни, да ограничите обработването на личните Ви данни, да възразите срещу обработването и правото на преносимост на данните.

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на администратора на данни за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на данни на CNECT-D4@ec.europa.eu. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, извършена преди да оттеглите съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на данни или в случай на конфликт с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Тяхната информация за контакт е дадена в раздел „Информация за контакт“ по-долу.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете тяхното описание (т.е. техния регистрационен номер, както е посочено в точка „Къде да намерите по-подробна информация?“.

Информация за контакт

 • Администраторът на данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба относно събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на данни на адрес CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните data-protection-officer@ec.europa.eu по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на вашите лични данни от администратора на данни.

Къде да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от Европейската комисия, които са документирани и са му съобщени. Можете да получите достъп до регистъра чрез следния линк: категория:Автомобили.

Тази специфична операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-ЕС-03928.

Многоезичието

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ е в процес на създаване на многоезичен уебсайт, така че потребителите да имат достъп до информация на всички официални езици на ЕС. 

Понастоящем уебстраниците са достъпни на всички официални езици на ЕС, с изключение на ирландски. Ирландският език ще бъде въведен до третото тримесечие на 2023 г.

Лингвистите в Комисията са превели целеви страници за всяка област на политиката. Други страници използват eTranslation (вж. специалното известие), услугата за машинен превод на Комисията.