Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Правна информация

Информацията на този сайт е предмет на отказ от отговорност, известие за авторски права и правила, свързани със защитата на личните данни.

Отказ от отговорност

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия поддържа този уебсайт от името на Европейската комисия, за да подобри публичния достъп до информация за своите инициативи и политиките на Европейския съюз като цяло. Нашата цел е да поддържаме тази информация своевременна и точна. Ако ни бъдат представени грешки, ще се опитаме да ги поправим. Комисията обаче не поема никаква отговорност или отговорност по отношение на информацията на този сайт.

Тази информация е:

 • от общ характер и не е предназначен за справяне със специфичните обстоятелства на конкретно физическо лице или образувание
 • не е задължително изчерпателно, пълно, точно или актуално
 • понякога са свързани с външни сайтове, върху които службите на Комисията нямат контрол и за които Комисията не поема отговорност
 • не професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги трябва да се консултирате с подходящо квалифициран специалист).

Моля, имайте предвид, че не може да се гарантира, че документ, достъпен онлайн, точно възпроизвежда официално приет текст. Единствено Официален вестник на Европейския съюз (отпечатаното издание или от 1 юли 2013 г. електронното издание на уебсайта EUR-Lex) е автентичен и поражда правно действие.

Нашата цел е да сведем до минимум смущенията, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия сайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, които не са без грешки, и не можем да гарантираме, че нашата услуга няма да бъде прекъсната или засегната по друг начин от такива проблеми. Комисията не поема отговорност по отношение на такива проблеми, възникнали в резултат на използването на този сайт или на други свързани външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Комисията в противоречие с изискванията, предвидени в приложимото национално право, нито да изключи нейната отговорност по въпроси, които не могат да бъдат изключени съгласно това право.

Известие за авторски права

© Европейски съюз, 1995—2023 г.

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага с Решение на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторски права), съдържанието, притежавано от ЕС на този уебсайт, е лицензирано съгласно лиценза Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Това означава, че повторната употреба е разрешена, при условие че е даден подходящ кредит и са посочени промените.

От вас може да се изисква да изчистите допълнителни права, ако конкретно съдържание изобразява идентифицируеми частни лица или включва произведения на трети страни. За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от носителите на права. Софтуер или документи, обхванати от права на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лога и наименования, са изключени от политиката на Комисията за повторна употреба и не са лицензирани за Вас.

Насоки относно кредитирането

За цифровите медии кредитът следва да бъде даден, както следва:

 • посочване на заглавието на работата,
 • присъжда работата на Европейския съюз,
 • цитирайте URL адреса на изходната работа на URL адреса на уебстраницата на цифровата стратегия, където е публикувана работата.

 За печатни публикации кредитът следва да бъде даден, както следва:

 • посочване на заглавието на работата,
 • посочете името на автора(ите),
 • присъжда работата на Европейския съюз,
 • да предоставят данните за публикацията,
 • цитирайте източника като Европейска комисия, Digital Strategy digital-strategy.ec.europa.eu.

Моля, имайте предвид, че по отношение на печатните публикации би било достатъчно да се добави пряко (и само) споменаване на публикацията.

Декларация за поверителност за биографии

Операция по обработване: Биографии на уебсайта на дигиталната стратегия

Администратор на данни: Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“; Звено за комуникация (CNECT.D.4)

Вписване на референтен номер: DPR-ЕС-04786

Защо и как обработваме Вашите лични данни

Цел на операцията по обработване: Европейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“; Отдел „Комуникация„(CNECT.D.4) дава възможност на лицата, избрани от комуникационния екип, да публикуват биографията си на уебсайта „Цифрова стратегия“.

Най-често срещаните приложения на биографията са: публикуване на информация на автор на публикация в блог, на оратор в конференция или на член на експертна група, която консултира Комисията и т.н.

На какво правно основание обработваме личните данни

Ние обработваме лични данни, защото сте предоставили изричното си съгласие чрез електронно писмо, изпратено до администратора на данни (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725).

Какви лични данни събираме и обработваме по-нататък

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“; Отдел „Комуникация“ (CNECT.D.4) публикува лична информация, предоставена от субекта на данните:

 • Име (лично и семейно)
 • Портретна фотография (по избор)
 • Биография на лицата

Субектът на данните изпраща горепосочената информация на редакторите на уебсайта, които я публикуват на уебсайта.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Биографиите са част от публично достъпното съдържание на уебсайта и остават там през целия живот на този уебсайт.

Редакторът изтрива биографията в рамките на 1 седмица по искане на субекта на данните.

Как защитаваме и защитаваме Вашите лични данни

Всички лични данни се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват

Биографията е достъпна за всеки потребител на интернет от момента, в който бъде публикувана на уебсайта Digital Strategy.

Какви са вашите права и как можете да ги упражнявате

Като „субект на данни“ съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725 имате право на достъп, коригиране или изтриване на вашите лични данни, както и право да ограничите обработването на личните си данни, както и правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни.

Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с Администратора на данни или в случай на конфликт с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информация за контакт

Администраторът на лични данни (CNECT-D4@ec.europa.eu) да упражнява права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или в случай на коментари, въпроси или опасения, или да подаде жалба във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни.

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по отношение на въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД edps@edps.europa.eu), за да се обърне (т.е. можете да подадете жалба), ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни.

Декларация за поверителност за известия за новини

Вписване на референтен номер: DPR-ЕС-03928

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) се ангажира да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и допълнително обработва лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Тази декларация за поверителност обяснява причината за обработването на Вашите лични данни, начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защита на всички предоставени лични данни, как се използва тази информация и какви права имате във връзка с Вашите лични данни. В него също така се посочват координатите за връзка с отговорния администратор на данни, с когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Управление на абонаменти за получаване на информация чрез Newsroom“, предприета от службите на Европейската комисия, е представена по-долу. 

Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване: администраторът на данни събира и допълнително обработва Вашите лични данни, за да можете да получавате информация, която сте поискали по различни теми в областта на (а) услугата(ите) на Европейската комисия чрез нашия бюлетин или уведомления.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Абонирали сте се да получавате информация по различни теми в областта на а) услугата(ите) на Европейската комисия.
Ние обработваме Вашите лични данни, тъй като сте дали съгласието си за обработването на личните Ви данни с цел получаване на исканата информация чрез нашия бюлетин или уведомления.

Какви лични данни събираме и обработваме по-нататък?

За да извърши тази операция по обработване, Администраторът на данни събира следните категории лични данни:

 • вашият адрес на електронна поща; 
 • честота на уведомленията, и 
 • теми, представляващи интерес. 

Тези лични данни са необходими, за да се гарантира предоставянето на услугата за Вас като абонат.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Администраторът на лични данни съхранява Вашите лични данни само за период от пет години след последното Ви взаимодействие със службите на Комисията или докато не поискате изтриването на личните Ви данни.

Ако сте създали профил, за да се възползвате от услугите на Connect Newsroom, можете да редактирате свързаните с тях лични данни по всяко време. Можете също така да изтриете профила си и личните данни, свързани с Вашия профил. 

Можете също така да пишете на специалната пощенска кутия CNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu и да поискате да се отпишете от пощенския списък или да следвате връзката за отписване в информационния имейл, който сте получили. 

Как защитаваме и защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и др.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити Вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за справяне със сигурността онлайн, риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид рискът, свързан с обработването, и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни единствено до упълномощени лица, които имат законна нужда да знаят за целите на тази операция по обработване.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват?

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на тази операция по обработване, както и на други упълномощени служители на Комисията в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители спазват законовите и, когато е необходимо, допълнителни споразумения за поверителност.

Моля, имайте предвид, че съгласно член 3, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2018/1725 публичните органи (напр. Сметната палата, Съда на ЕС), които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за получатели. По-нататъшното обработване на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването.

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в степента и за целта, за които може да се изисква това по закон.

Какви са вашите права и как можете да ги упражнявате? 

Имате конкретни права като „субект на данни“ съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално правото на достъп до Вашите лични данни и на коригирането им, в случай че личните Ви данни са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право да изтриете личните си данни, да ограничите обработването на личните Ви данни, да възразите срещу обработването и правото на преносимост на данните.

Вие сте се съгласили да предоставите личните си данни на Администратора за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на данни на адрес CNECT-D4@ec.europa.eu. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с Администратора на данни или в случай на конфликт с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните данни за контакт са дадени в рубрика „Информация за контакт“ по-долу.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете тяхното описание (т.е. техните референтни номера, както е посочено в рубрика „Къде да намерите по-подробна информация?“ в искането си.

Информация за контакт

 • Администраторът на данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения, или ако желаете да подадете жалба относно събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни на адрес CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните data-protection-officer@ec.europa.eu по въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни.

Къде да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от Европейската комисия, които са документирани и за които е уведомен. Можете да получите достъп до регистъра чрез следния линк: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-ЕС-03928.

Многоезичие

Уебстраниците са достъпни на всички официални езици на ЕС.

Лингвистите в Комисията са преведели целеви страници за всяка област на политиката. На другите страницисе използва eTranslation (вж. специалното известие), услугата на Комисията за машинен превод.