Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Достъп и наличност на аудио-визуално съдържание в целия ЕС

Комисията провежда диалог с аудио-визуалния сектор с цел подобряване на достъпа до аудио-визуално съдържание и неговото наличие в целия ЕС.

Диалогът относно достъпа и наличността на аудио-визуално съдържание е ключова част от плана за действие в областта на медиите и аудио- визията, насочен към подпомагане на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор.

След кръглата маса на високо равнище с комисар Бретон Комисията провежда поредица от срещи със заинтересованите страни, в които се събират представители на аудио-визуалния сектор и организациите на потребителите. Първата сесия се проведе на 9 ноември 2021 г., на която Комисията представи целите и организацията на диалога. Вижте пълния списък на участниците (.pdf)

Диалогът следва да спомогне за набелязването на конкретни решения, водени от промишлеността, за увеличаване на броя и разнообразието на аудио-визуалните произведения, достъпни онлайн във всяка държава членка, и за улесняване на достъпа на потребителите до аудио-визуално съдържание в целия ЕС. Различните сегменти на аудио-визуалния сектор са представени в срещите на диалога, включително автори, продуценти, разпространители, телевизионни оператори, независими и глобални услуги за видео по заявка, филмови фондове и потребителски организации.

Доклади и презентации от заседанията

Първа среща

Втора среща

Трета среща

Писмени вноски

През юни 2022 г. Комисията изпрати писмо до участниците в диалога, в което ги прикани да представят предложения за конкретни действия или пътна карта, представящи стъпките, които възнамеряват да предприемат, за да допринесат за подобряване на онлайн наличността и трансграничния достъп до аудио-визуални произведения в целия ЕС. До момента службите на Комисията са получили следните мнения:

Съдържание по темата

Обща картина

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.

Вижте също

Инициативата „Новини“

Свободната, жизнеспособна и плуралистична медийна среда е от ключово значение за информирането на гражданите, за притежаването на правомощия за отчетност и за укрепването на отворените демократични общества.

Инструмент за възможностите за финансиране на аудиовизуалните и новинарските медии

Целта на интерактивното картографиране е да се улесни достъпът до свързани с ЕС механизми за финансова подкрепа. Тя включва информация за възможностите за финансиране на субекти както от аудио-визуалния, така и от новинарския сектор. Тя ще помогне на участниците на медийния пазар...