Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Аудио-визуални и медийни услуги

В наши дни можем да гледаме любимите си предавания не само по телевизията, но и онлайн. Тези представления са предмет на правилата на единния пазар.

  Телевизор с икони на Wi-Fi, интернет, поща, музика, настройки, информация, онлайн пазаруване, излизащи от него

Директивата на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) урежда координацията в целия ЕС на националното законодателство относно всички аудио-визуални медии — традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка. 

Последният преглед на ДАВМУ беше извършен през 2018 г. За да помогне на държавите членки при прилагането на новата ДАВМУ, Комисията прие два набора от насоки:

 1. насоки относно платформите за споделяне на видеоклипове
 2. насоки за европейските произведения

Цели на координацията на ЕС

 • Осигуряване на правила за формиране на технологичното развитие
 • Създаване на еднакви условия на конкуренция за нововъзникващите аудио-визуални медии
 • Опазване на културното многообразие
 • Защита на децата и потребителите
 • Защита на медийния плурализъм
 • Борба с расовата и религиозната омраза
 • Гарантиране на независимостта на националните медийни регулатори

Области на координация на ЕС

ДАВМУ урежда координацията на националното законодателство в целия ЕС в следните области:

 • общи принципи
 • подбуждане към омраза
 • достъпност за хора с увреждания
 • принципи на юрисдикцията
 • големи събития
 • популяризиране и разпространение на европейски произведения
 • търговски съобщения
 • защита на непълнолетните

По-нататъшно четене

Доклади от целеви консултации

Изтегляне на документи

Последни новини

PRESS RELEASE |
Свобода на медиите: Комисията предявява иск пред Съда срещу Унгария за неспазване на правилата на ЕС в областта на електронните съобщения

Днес Комисията реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Унгария за нарушаване на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията с решението на Унгарския медиен съвет да отхвърли заявлението на Klubradio за използване на радиочестотния спектър на много спорни основания.

PRESS RELEASE |
Директива за аудио-визуалните медийни услуги: Комисията предявява иск срещу пет държави членки пред Съда на Европейския съюз

Европейската комисия реши да предяви иск срещу Чехия, Ирландия, Румъния, Словакия и Испания пред Съда на Европейския съюз във връзка с нетранспонирането на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги („ДАВМУ“, Директива (ЕС) 2018/1808), с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с член 260, параграф 3 от ДФЕС.

DIGIBYTE |
Европейската комисия се среща с аудио-визуалната индустрия на филмовия фестивал в Кан

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон присъства на филмовия фестивал в Кан, за да се срещне с представители на аудио-визуалната индустрия, да направи преглед на подкрепата на ЕС за сектора и да представи визията си за изграждане на културния суверенитет на Европа.

Съдържание по темата

Обща картина

Медии и цифрова култура

Комисията защитава европейската цифрова култура и медии чрез политики, които осигуряват на гражданите възможност за допълнително влияние и насърчават медийния плурализъм.

По-задълбочено

Програма МЕДИА „Творческа Европа“

Направлението „МЕДИА„на програмата „Творческа Европа“ е предназначено да подкрепя европейската филмова и други аудио-визуални индустрии.

Европейски филмов форум

Европейският филмов форум е платформа за структуриран диалог между създателите на политики и заинтересованите страни в аудио-визуалния сектор.

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.

Вижте също

Виртуални светове, подходящи за хора

Виртуалните светове, наричани още метавселени, ще предоставят възможности, както и предизвикателства. Комисията ще гарантира, че те отразяват ценностите и основните права на ЕС и ще насърчава иновациите за предприятията.

Подкрепа за медиите и цифровата култура

Комисията насърчава съгласуван подход към медийните политики, обхващащ законодателството относно медийните услуги и опазването на европейското културно наследство.

Цифрово културно наследство

Културното наследство се развива бързо благодарение на цифровите технологии. Сега е моментът да съхраним културното си наследство и да го доведем до това цифрово десетилетие.

Авторски права

Европейската комисия адаптира правилата на ЕС в областта на авторското право към новото потребителско поведение в Европа, която цени своето културно многообразие.

Свобода и плурализъм на медиите

Европейският съюз подкрепя свободата и плурализма на медиите като стълбове на съвременната демокрация и способстващи за свободния и открит дебат.