Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Широколентов достъп в Дания

Редица политически инициативи, насочени към стационарно и мобилно широколентово покритие в национален мащаб, подкрепят датските цели за широколентов достъп. Правителството работи за превръщането на Дания в лидер в областта на цифровите технологии, като създава основа за датските предприятия да използват цифровите технологии.

    знамето на Дания

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в Дания

В стратегията на Дания за широколентов достъп се определят амбициозни цели за покритие за 2025 г. Цифровите стратегии за периода 2022—2025 г. и 2024—2027 г. са насочени към недостига на работници, подкрепата за смекчаването на последиците от изменението на климата, цифровото приобщаване, изкуствения интелект, екологичния преход и цифровото образование.

Национална стратегия и политика за широколентов достъп

Отговорни органи

  • Министерството на климата, енергетиката и комуналните услуги (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)отговаря за разработването и администрирането на датската политика за широколентов достъп. Основните му действия включват регулаторната рамка за телекомуникационния сектор и определянето на цели за широколентов достъп, които се договарят колективно от правителството.
  • Датската агенция по енергетика (Energistyrelsen) е част от Министерството на климата, енергетиката и комуналните услуги и действа като основен национален регулаторен орган за далекосъобщенията в Дания. Агенцията е националният център за компетентност в областта на широколентовия достъп и нейните задачи включват прилагането на политиката за широколентов достъп, въпроси, свързани с физическата инфраструктура, правото на движение, радиооборудването, неутралността на мрежата и управлението на радиочестотния спектър.
  • Датският орган за бизнеса, агенция към Министерството на промишлеността, бизнеса и финансовите въпроси, е независимият регулаторен орган, отговарящ за анализа на пазара и вземането на решения и изпълнява задачи, свързани с регулирането на интернет и правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.
  • Датската агенция за цифрово управление е агенция на Министерството на финансите, създадена с цел ускоряване на процесите на цифровизация, необходими за модернизиране на датското социално общество. Агенцията отговаря за цифровизацията на Дания и отговаря за изпълнението на амбициите на правителството в областта на цифровите технологии в публичния сектор.

Основни цели за развитие на широколентовия достъп

Стратегията на Дания за широколентов достъп беше договорена през 2021 г. Целите в стратегията са: а) обхваща всички домакинства и предприятия със 100/30 Mbps връзка до 2025 г., б) обхваща 98 % от домакинствата и предприятията със скорости на изтегляне от 1 Gbps до 2025 г. и в) определя нуждите и търсенето на гигабитови скорости до 2030 г.

Централното правителство, регионите и общините постигнаха съгласие по стратегията в областта на цифровите технологии за периода 2022—2025 г. Стратегията включва инициативи, които са насочени към преодоляване на недостига на работници, подпомагане на смекчаването на последиците от изменението на климата и цифровото приобщаване.

Стратегията за цифровизация за периода 2024—2027 г. беше обявена през ноември 2023 г. Правителството възнамерява да инвестира около 800 млн. DKK в разработването на по-добро цифрово бъдеще за датските граждани и компании. Стратегията съдържа 25 инициативи, които определят посоката на цифровото развитие през следващите години, наред с другото в областта на изкуствения интелект, екологичния преход и цифровото образование сред децата и младите хора.

Основни мерки за развитие на широколентовия достъп

  • Картографиране на широколентовия достъп: Датската агенция по енергетика наблюдава развитието на широколентовия достъп чрез инструмента за картографиране (Tjekditnet). Това е интерактивно картографиране на предлаганите и технически възможни скорости, наличните технологии и доставчиците на абонаменти на ниво адрес за всички датски адреси, включително предприятия, домакинства, обществени сгради и ваканционни домове. Картографирането обхваща както фиксиран достъп, така и мобилно покритие. Налични са и обобщени данни за покритието на общинско или регионално равнище. Сайтът предлага инструмент за измерване на скоростта и качеството на текущата връзка на потребителите.

Национални и регионални финансови инструменти за широколентов достъп

Основният акцент на Дания е върху разгръщането на високоскоростна мрежова инфраструктура, основана на частни инвестиции, главно чрез пазарно ориентирано разгръщане и технологично неутрално регулиране, подкрепено от ограничени публични безвъзмездни средства в селските нетърговски жизнеспособни райони. Ключова роля е запазена за общините в координирането и насърчаването на процеса в сътрудничество с телекомуникационните оператори. Публичното финансиране е запазено за райони със слабо широколентово покритие. В този контекст 13,5 милиона евро бяха разпределени за националния резерв за широколентов достъп през 2022 г. и 2023 г.

Данни за развитието на широколентовия достъп и технологиите в Дания

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаментите и проникването, покритието на различни широколентови технологии и разходи проверете докладите от набора от показатели и докладите по държави от индекса за цифрова икономика и общество (DESI). Национални данни са достъпни и на сайта на Агенцията по енергетика.

Предоставяне на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги

За подробности относно хармонизираните разпределения на радиочестотния спектър, консултирайте се с Европейската обсерватория за 5G.

Национални публикации и документи за пресата

Английски

Датски

Информация за контакт

BCO Дания (национална служба за компетентност в областта на широколентовия достъп): Датската агенция за доставка на данни и инфраструктура (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur)

Адрес: Rentemestervej 8, 2400 København, Дания
Контакт по електронна поща
Телефон: + 45 51 15 78 92 Уебсайт

Министерство на климата, енергетиката и комуналните услуги (Klima, Energi- og Forsyningsministeriet)

Адрес: Stormgade 2—6, 1470 Копенхаген, Дания
Контакт по електронна поща
Телефон: + 45 33 92 28 00 Уебсайт

Министерство на промишлеността, бизнеса и финансите на Дания (Erhvervsministeriet)

Адрес: Slotsholmsgade 10—12, 1216 Копенхаген, Дания
Контакт по имейл
телефон: + 45 33 92 33 50 Уебсайт

Датски бизнес орган (Erhvervsstyrelsen)

Адрес: Langelinie Allé 17, 2100 Копенхаген, Дания
Контакт по електронна поща
Телефон: + 45 35 29 10 00 Уебсайт

Агенция за цифрово управление (Digitaliseringsstyrelsen)

Адрес: Landgreven 4, 1017 Копенхаген, Дания
Контакт по имейл
телефон: + 45 3392 5200 Уебсайт

Последни новини

ЕС39 достига 70 % FTTH/B покритие според FTTH Съвет Европа

Според пазарната панорама „Fibre to the Home/B“ (FTTTH/B), ЕС39 (27 държави — членки на ЕС, Обединеното кралство, 4 държави от ОНД, Исландия, Израел, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция) е достигнал 70 % FTTH/B покритие, са преминали 244 милиона жилища и 121 милиона FTTH/B абонати към септември 2023 г.

NEWS ARTICLE |
Набор от инструменти за селските райони: намиране на възможности за финансиране от ЕС и подкрепа за цифрова инфраструктура в селските райони

Наборът от инструменти за селските райони помага за идентифициране и възползване от финансирането от ЕС и за подкрепа на инициативи за насърчаване на развитието на цифрова инфраструктура в селските територии. Адаптирайте търсенето си, за да намерите подходящите финансови инструменти, безвъзмездни средства или техническа помощ.

Съдържание по темата

Обща картина

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Вижте също

Широколентов достъп в Швеция

Националният план на Швеция за широколентов достъп, приет през 2016 г., има визия за изцяло свързана Швеция и има цели както за мобилно покритие, така и за високоскоростни широколентови връзки за домакинствата и предприятията.

Широколентов достъп в Испания

Цифровата свързаност и разгръщането на 5G са сред десетте стратегически приоритета на Програмата на Испания в областта на цифровите технологии до 2025 г.

Широколентов достъп в Словения

Словения избира технологична неутралност и динамика на пазара при разработването на широколентови мрежи, по-специално конкуренция, основана на инфраструктура и услуги.

Широколентов достъп в Словакия

Словакия си е поставила дългосрочната цел за предоставяне на достъп на всички домакинства до свръхвисокоскоростен интернет до 2030 г.

Широколентов достъп в Румъния

Румъния се съсредоточава върху изграждането на национална широколентова мрежа като стъпка към постигането на целите на ЕС за свързаност.

Широколентов достъп в Португалия

Програмата на Португалия в областта на цифровите технологии и националната стратегия за свързаност в електронните съобщителни мрежи с много голям капацитет за периода 2023—2030 г. оформят развитието на цифрова инфраструктура в Португалия.

Широколентов достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп до 2025 г. е в съответствие с целите на ЕС за обществото на гигабитов интернет.

Широколентов достъп в Малта

Политиката на Малта в областта на широколентовия достъп е неутрална по отношение на технологиите и благоприятства конкурентна пазарна среда.

Широколентов достъп в Люксембург

Развитието на комуникационна инфраструктура с цел гигабитов широколентов достъп в цялата страна е един от приоритетите в правителствената програма на Люксембург.

Широколентов достъп в Литва

Литва има за цел да предостави 100 Mbps до 2027 г. на селските райони, както и да подкрепи целите за обществото на гигабитов интернет за 2025 г.

Широколентов достъп в Латвия

Латвия подкрепя целите на обществото на гигабитов интернет и има за цел да достигне 100 Mbps, които могат да бъдат модернизирани до гигабитов интернет, за градските и селските райони, както и 5G покритие за всички големи градски райони.

Широколентов достъп в Италия

Италианската стратегия за ултра широколентов достъп към гигабитовото общество има за цел да осигури гигабитова свързаност на всички до 2026 г.

Широколентов достъп в Ирландия

Националният план за широколентов достъп за Ирландия предвижда, че до 2026 г. всички помещения в Ирландия ще имат достъп до високоскоростен широколентов достъп.

Широколентов достъп в Унгария

Националната стратегия за цифровизация на Унгария за периода 2021—2030 г. има за цел до 2030 г. 95 % от домакинствата да бъдат обхванати от гигабитови мрежи.

Широколентов достъп в Гърция

Националният план за широколентов достъп за периода 2021—2027 г. насърчава използването на фиксирани мрежи с много голям капацитет и 5G мрежи. Гръцката Библия за цифрова трансформация за 2020—2025 г. подчертава свързаността като една от петте стратегически оси и признава целите...

Широколентов достъп в Германия

Коалиционното споразумение от 2021 г., стратегията в областта на цифровите технологии и стратегията за гигабитовия интернет от 2022 г. на германското федерално правителство дават приоритет на националното предлагане на FTTH и 5G мрежи.

Широколентов достъп във Франция

Националната програма за широколентов достъп France Très Haut Débit определя цел за бърз широколентов достъп за всички домакинства до 2022 г. и оптични кабели за всички до 2025 г.

Широколентов достъп във Финландия

Финландските органи подкрепят основаваща се на конкуренцията, оптична мрежа, подпомагана от публични средства за райони с недостатъчно обслужване, и съвети за местните общини относно начините за разгръщане на широколентови мрежи.

Широколентов достъп в Естония

Естония е установила основно широколентово покритие в цялата страна. В естонската програма в областта на цифровите технологии се определят амбициозни цели за 2030 г.

Широколентов достъп в Чешката република

Националният план за развитие на мрежи с много голям капацитет, одобрен през март 2021 г., определя стратегическия подход на Чешката република към изграждането на VHCN.

Широколентов достъп в Кипър

Планът на Кипър за широколентов достъп определя стратегически цели за периода 2021—2025 г. и включва законодателни и регулаторни интервенции, както и практическа подкрепа за развитието на широколентова инфраструктура.

Широколентов достъп в Хърватия

Хърватският национален план за развитие на широколентовия достъп за периода 2021—2027 г. отговаря на целите на европейското общество на гигабитов интернет за 2025 г. и отчасти на целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Broadband – Република България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Политиката в областта на електронните комуникации са актуализирани и приети през август 2020 г.

Широколентов достъп в Белгия

Стратегията на Белгия за широколентов достъп е включена в по-широка политическа стратегия „Цифрова Белгия“. Целта на националния план за стационарен и мобилен широколентов достъп е да се премахнат останалите бели райони, в които високоскоростните услуги не са налични. Чрез...

Широколентов достъп в Австрия

Стратегията на Австрия за широколентов достъп е съсредоточена върху предлагането на гигабитови връзки в национален мащаб (фиксирани и мобилни) до 2030 г.