Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Широколентов достъп в Естония

Естония е установила базово широколентово покритие в цялата страна. Програмата в областта на цифровите технологии на Естония определя амбициозни цели за 2030 г.

    Национално знаме на Естония

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в Естония

Програмата на Естония в областта на цифровите технологии до 2030 г. е съсредоточена върху развитието на цифровите обществени услуги, киберсигурността и подобряването на свързаността в цялата страна.

Национална стратегия и политика в областта на широколентовия достъп

Отговорни органи

  • Процесът на разгръщане на широколентовия достъп се управлява от Министерството на икономиката и комуникациите (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium). Министерството отговаря за стратегията и законодателството в областта на широколентовия достъп.
  • Органът за защита на потребителите и техническо регулиране (TTJA,Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)е правителствена организация, действаща в административната област на Министерството на икономиката и комуникациите. Тя контролира и регулира техническите стандарти и събира пазарни данни. Целта на Органа е да подпомага изпълнението на националната икономическа политика чрез подобряване на безопасността, организиране на целесъобразното използване на ограничените ресурси и повишаване на надеждността на продуктите в областта на производствената среда, промишленото оборудване, железопътния транспорт и електронните комуникации.
  • Естонската фондация за развитие на широколентовия достъп (ELASA, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse) отговаря за проекта EstWin, инсталирането на оптични кабели и изграждането на точки за свързване.
  • Естонската асоциация за информационни технологии и телекомуникации (ITL, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)обединява естонски дружества в областта на ИКТ, насърчава тяхното сътрудничество, представя съвместните им позиции по отношение на развитието на широколентови мрежи и действа като експертен център.
  • Органът за информационни системи (RIA, Riigi Infosüsteemi Amet) е изпълнителен орган на структурната помощ на Европейския съюз, който администрира подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие за изграждането на широколентова мрежа за пренос (backhaul).

Основни цели за развитие на широколентовия достъп

Програмата в областта на цифровите технологии до 2030 г. на Естония беше приета на 7 октомври 2021 г. Стратегията е в съответствие с целите за свързаност на обществото на гигабитов интернет. Общата цел на стратегията е да се постигнат високоскоростни, надеждни и достъпни електронни съобщителни връзки в страната до 2030 г., независимо от местоположението. За изпълнението на визията са определени три конкретни цели:

  • цифрово управление, т.е. използването на цифрови решения в публичния сектор,
  • електронна комуникация, т.е. свързаност, и
  • национална киберсигурност.

До 2030 г. в Естония следва да има свръхбързи, надеждни и финансово достъпни телекомуникационни връзки, независимо от местоположението, което ще даде възможност за създаване и използване на иновативни услуги. Всички следва да имат достъп до връзки със скорост най-малко 100 Mbps, която може да бъде увеличена до 1 Gbps. Правителството ще подкрепи развитието на мрежи за достъп с много голям капацитет в селските райони, където телекомуникационните дружества не инвестират в условията на конкуренция.

Подкрепата ще бъде предоставена и за а) създаване на основна инфраструктура в основните транспортни коридори в Естония, която да позволява непрекъснато 5G покритие, б) сигурно покритие на избрани жилищни и бизнес райони с 5G и в) необходимата подготовка за приемането на 6G, когато съответната технология пристигне на пазара.

Със своята пътна карта за 5G Естония би искала да постигне 5G свързаност в големите градове до 2023 г. и по транспортните коридори до 2025 г. На равнище министерство беше създадена специална работна група по въпросите на 5G. Продължава работата по оценка на бизнес използването и намиране на модел за финансиране на внедряването на 5G. Органите също така са поели ангажимент да си сътрудничат по 5G коридори с Латвия и Литва в рамките на проекта Via Baltica. Балтийските държави биха искали да картографират инфраструктурата за електронни комуникации по протежение на коридора и да установят пропуските в инфраструктурата.

Основни мерки и финансови инструменти за развитие на широколентовия достъп

Естонският орган за защита на потребителите и техническо регулиране (TTJA) разработи централен инструмент за картографиране (приложение за покритие на съобщенията) относно наличието на широколентови услуги. Това е интерактивен портал, където потребителите могат да получат информация за наличието на широколентови услуги в Естония.

В естонския план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са заделени 208 милиона евро (24 %) за цифровата трансформация. Очаква се цялата сума да бъде изразходвана за усилията за постигане на целите на цифровото десетилетие. Значителните цифрови инвестиции включват 93 милиона евро за модернизиране на цифровите правителствени услуги въз основа на най-новите технологии, 58 милиона евро за подкрепа на 230 МСП в техния цифров преход и 24 милиона евро за разгръщане на мрежи с много голям капацитет в селските райони.

Освен това, за да се подпомогне изграждането на мрежи с ММГК в селските райони, между 2023 г. и 2027 г. бяха разпределени 45 милиона евро от ЕФРР за изграждане на ММГК в селските райони.

Проект EstWin

През 2009 г. Министерството на икономиката и комуникациите и Естонската асоциация за информационни технологии и телекомуникации (ITL) основаха Естонската фондация за развитие на широколентовия достъп (ELASA), за да изпълнят проекта EstWin и да дадат възможност на всички жилищни сгради, предприятия и органи да се свържат към широколентовата мрежа от следващо поколение със скорост на предаване до 100 Mbps. Тези инвестиции имат за цел да стимулират допълнителното разгръщане на връзки в „последната миля“ от търговски далекосъобщителни оператори. Проектът е разгърнал приблизително 7 000 km оптични мрежи за пренос на данни в селски райони и населени места с по-малко от 10 000 жители, където преди това не са съществували оптични мрежи и операторите не са имали предишни планове да ги инсталират. EstWin се финансира, наред с другото, от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Изпълнените и планираните части от мрежата са визуализирани на онлайн картата. Проектът EstWin е почти завършен, мрежата за пренос на данни е почти завършена и само малка част от югоизточна Естония остава да бъде обхваната.

Данни за развитието на широколентовия достъп и технологиите в Естония

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаментите и навлизанията, покритието на различните широколентови технологии и разходите проверете докладите от таблото с показатели и докладите по държави на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и развитието (DESI).

Предоставяне на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги

За подробности относно хармонизираното предоставяне на радиочестотен спектър се консултирайте с Европейската обсерватория за 5G.

Национални и европейски публикации и документи за пресата

английски

естонски

Информация за контакт

BCO Estonia (Национална служба по широколентовия достъп): Министерство на икономиката и комуникациите на Естония (MKM, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium)

Адрес: Suur-Ameerika 1, 10129 Tallinn, Estonia
Контакт по електронна поща
Телефон: +372 639 76 81
Уебсайт

Орган за защита на потребителите и технически регулатор (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)

Адрес: Sõle 23 A, Tallinn 10614, Estonia
Контакт по електронна поща
Телефон: +372 667 2000
Уебсайт

Естонска фондация за развитие на широколентовия достъп (Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse)

Адрес: Harju 6, 10130 Tallinn, Estonia
Контакт по електронна поща
Телефон: +372 6310555
Уебсайт

Естонска асоциация за информационни технологии и телекомуникации (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)

Адрес: Lõõtsa 6, 11415 Tallinn, Estonia
Контакт по електронна поща
Телефон: + 372 6177 145
Уебсайт

Последни новини

Доклад за дейността на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп за периода 2023—2024 г.

В настоящата брошура са представени основните дейности, приоритетните области и акцентите от годишната програма за 2023—2024 г. на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп (BCO).

REPORT / STUDY |
Подкрепа за Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп през 2024—2025 г.

В обобщението на годишния работен план за 2024—2025 г. на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп се очертават целите, дейностите и областите с поставен акцент за тазгодишната програма, която обхваща периода от 5 април 2024 г. до 4 април 2025 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Вижте също

Широколентов достъп в Швеция

Националният план на Швеция за широколентов достъп, приет през 2016 г., има визията за изцяло свързана Швеция и има цели както за мобилно покритие, така и за високоскоростни широколентови връзки за домакинствата и предприятията.

Широколентов достъп в Испания

Цифровата свързаност и разгръщането на 5G са сред десетте стратегически приоритета на Програмата на Испания в областта на цифровите технологии до 2025 г.

Широколентов достъп в Словения

Словения избира технологична неутралност и пазарна динамика при разработването на широколентови мрежи, по-специално конкуренция, основана на инфраструктура и услуги.

Широколентов достъп в Словакия

Словакия е определила дългосрочната цел за предоставяне на всички домакинства на достъп до свръхвисокоскоростен интернет до 2030 г.

Широколентов достъп в Румъния

Румъния се съсредоточава върху изграждането на национална широколентова мрежа като стъпка към постигането на целите на ЕС за свързаност.

Широколентов достъп в Португалия

Програмата в областта на цифровите технологии за Португалия и националната стратегия за свързаност в електронни съобщителни мрежи с много голям капацитет за периода 2023—2030 г. оформят развитието на цифрова инфраструктура в Португалия.

Широколентов достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп до интернет за 2025 г. е в съответствие с целите на ЕС за общество на гигабитов интернет.

Широколентов достъп в Нидерландия

Всички домакинства в Нидерландия следва да имат възможност за достъп до широколентови мрежи със скорост най-малко 100 Mbps, а по-голямата част от тях следва да се възползват от 1 Gbps до 2023 г.

Широколентов достъп в Малта

Политиката на Малта в областта на широколентовия достъп е неутрална по отношение на технологиите и благоприятства конкурентната пазарна среда.

Широколентов достъп в Люксембург

Развитието на комуникационна инфраструктура с цел гигабитов широколентов достъп в цялата страна е един от приоритетите в правителствената програма на Люксембург.

Широколентов достъп в Литва

Литва има за цел да осигури 100 Mbps до 2027 г. за селските райони, както и да подкрепи целите за общество на гигабитов интернет до 2025 г.

Широколентов достъп в Латвия

Латвия подкрепя целите за общество на гигабитов интернет и се стреми към 100 Mbps, които могат да бъдат модернизирани до гигабитови, за градските и селските райони, както и 5G покритие за всички големи градски райони.

Широколентов достъп в Италия

Италианската стратегия за свръхшироколентов достъп към общество на гигабитов интернет има за цел да осигури гигабитова свързаност за всички до 2026 г.

Широколентов достъп в Ирландия

Националният план за широколентов достъп за Ирландия предвижда до 2026 г. всички помещения в Ирландия да имат достъп до високоскоростен широколентов достъп.

Широколентов достъп в Унгария

Националната стратегия на Унгария за цифровизация за периода 2021—2030 г. има за цел да постигне целта 95 % от домакинствата да бъдат обхванати от гигабитови мрежи до 2030 г.

Широколентов достъп в Гърция

Националният план за широколентов достъп за периода 2021—2027 г. насърчава използването на фиксирани мрежи с много голям капацитет и 5G мрежи. Гръцката Библия за цифрова трансформация за периода 2020—2025 г. подчертава свързаността като една от петте стратегически оси и признава...

Широколентов достъп в Германия

Коалиционното споразумение от 2021 г., стратегията в областта на цифровите технологии и стратегията за гигабитов интернет от 2022 г. на германското федерално правителство дават приоритет на доставките на FTTH и 5G мрежи в национален мащаб.

Широколентов достъп във Франция

Националната програма за широколентов достъп France Très Haut Débit определя цел за бърз широколентов достъп за всички домакинства до 2022 г. и оптични линии за всички до 2025 г.

Широколентов достъп във Финландия

Финландските органи подкрепят ориентирано към конкуренцията разгръщане на оптична мрежа, подпомагано от публични средства за райони с недостатъчно обслужване и съвети за местните общини относно начините за разгръщане на широколентови мрежи.

Широколентов достъп в Дания

Редица политически инициативи, насочени към стационарно и мобилно широколентово покритие в национален мащаб, подкрепят целите на Дания в областта на широколентовия достъп. Правителството работи за превръщането на Дания в лидер в областта на цифровите технологии, като създава...

Широколентов достъп в Чешката република

Националният план за развитие на мрежи с много голям капацитет, одобрен през март 2021 г., определя стратегическия подход на Чешката република към изграждането на ММГК.

Широколентов достъп в Кипър

Планът на Кипър за широколентов достъп определя стратегически цели за периода 2021—2025 г. и включва законодателни и регулаторни интервенции, както и практическа подкрепа за развитието на широколентова инфраструктура.

Широколентов достъп в Хърватия

Хърватският национален план за развитие на широколентовия достъп за периода 2021—2027 г. отговаря на целите на европейското общество на гигабитов интернет за 2025 г. и отчасти на целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Широколентов достъп в България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и политиката в областта на електронните съобщения бяха актуализирани и приети през август 2020 г.

Широколентов достъп в Белгия

Стратегията на Белгия за широколентов достъп е включена в по-широка политическа стратегия „Цифрова Белгия“. Целта на националния план за стационарен и мобилен широколентов достъп е да се премахнат останалите бели райони, в които няма високоскоростни услуги. Като намалява...

Широколентов достъп в Австрия

Стратегията на Австрия за широколентов достъп е съсредоточена върху доставката в национален мащаб на гигабитови връзки (фиксирани и мобилни) до 2030 г.