Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Широколентов достъп в Литва

Литва има за цел да осигури 100 Mbps до 2027 г. за селските райони, както и да подкрепи целите за общество на гигабитов интернет до 2025 г.

Обобщение на развитието на широколентовия достъп в Литва

Планът на Литва за развитие на свръхвисокоскоростен широколентов достъп от октомври 2021 г. има за цел да осигури скорост на интернет от поне 100 Mbps за домакинствата и публичните институции в градовете и селските райони до 2027 г. Програмата на Република Литва за развитие на информационното общество за периода 2014—2020 г. в областта на цифровите технологии подкрепя целите за общество на гигабитов интернет.

Национална стратегия и политика в областта на широколентовия достъп

Отговорни органи

  • Министерството на транспорта и съобщенията на Литва (Susisiekimo ministerija)отговаря за държавната политика в областта на развитието на широколентовия достъп, координацията и контрола на нейното прилагане, особено в области, в които тази инфраструктура не е налична или няма конкуренция при предоставянето на широколентови услуги. Министерството действа като национална служба по широколентовия достъп.
  • Комитетът за развитие на информационното общество (Informacinėsvisuomenės plėtros komitetas)към Министерството на транспорта и съобщенията участва в процеса на оформяне на държавната политика в развитието на информационните и комуникационните технологии в Литва и координиране на нейното изпълнение.
  • Публичното предприятие Plačiajuostis Internetas (Широколентов интернет) е организация с нестопанска цел, собственост на Министерството на транспорта и съобщенията, и отговаря за изпълнението на националната стратегия за широколентов достъп. Plačiajuostis internetas експлоатира обществена оптична мрежа за пренос на едро като оператор на едро, като предоставя на всички заинтересовани оператори на дребно достъп до тази мрежа при равни условия, като по този начин дава възможност на операторите на дребно да предоставят услуги за бърз достъп до интернет на домакинствата, предприятията, публичните и частните институции, включително общини, училища, библиотеки, болници в селските райони на Литва.
  • Органът за регулиране на съобщенията (Ryšių reguliavimo tarnyba)е независимата национална институция, която наблюдава и регулира пазарите на широколентови услуги в Литва.

Основни цели за развитие на широколентовия достъп

Планът за развитие на свръхвисокоскоростен широколентов достъп беше стартиран от Министерството на транспорта и съобщенията през октомври 2021 г. Планът ще ускори изграждането на инфраструктура за електронни комуникации, така че в периода 2021—2027 г. скоростта на интернет от поне 100 Mbps да достигне до домакинствата и публичните институции не само в големите градове, но и в селските райони. 75 млн. евро ще бъдат отпуснати за развитието на свръхбърз достъп до интернет. Това финансиране ще бъде използвано за изграждане на комуникационни кули и полагане на оптични линии. При планирането на инвестициите ще бъдат взети предвид и свързани към широколентовата мрежа основните публични и икономически пространства за дейност и публичните институции.

През октомври 2021 г. Министерството на транспорта и съобщенията, заедно с институциите от публичния сектор и операторите на далекосъобщителни услуги, подписа меморандум, с който всички страни се споразумяха да постигнат наличност на скорост на връзката от 100 Mbps за най-малко 95 % от литовските домакинства до 2025 г.

Програмата за развитиена литовското информационно общество за периода 2014—2020 г. „Програма в областта на цифровите технологии за Република Литва“(одобрена с Резолюция No 244 на правителството на Република Литва от 12 март 2014 г.) е съсредоточена в 3 основни области:

  • умения и мотивация на литовските граждани да използват ИКТ,
  • разработване на електронно съдържание и
  • развитие на инфраструктурата за ИКТ, включително достъп за ДСП.

Програмата в областта на цифровите технологии беше актуализирана през 2017 г. и 2019 г.и бяха направени препратки към целите за общество на гигабитов интернет. Програмата се основава на допускането, че само балансираното развитие на всички тези области може да доведе до устойчиво и бързо развитие на информационното общество и до изпълнение на целите и задачите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, свързани с обществото на гигабитов интернет. Една от целите на програмата е да се гарантира развитието на единна в географско отношение високоскоростна широколентова инфраструктура и да се насърчи използването на интернет услуги (цел 5). За постигането на тази цел допринасят следните мерки:

  • да гарантира развитието на широколентовите електронни съобщителни мрежи в районите, в които пазарът не е осигурил развитието на инфраструктурата и предоставянето на услуги,
  • насърчаване на конкуренцията на пазара на широколентови съобщителни услуги и използването на широколентови услуги,
  • модернизиране и развитие на инфраструктурата за публичен достъп до интернет в библиотеките.

В областта на развитието на широколентовия достъп Програмата в областта на цифровите технологии на Литва е съсредоточена върху осигуряването на стимули за инвестиции в широколентова инфраструктура и се намесва, когато пазарните оператори не успяват да задоволят търсенето на широколентов достъп поради ниска степен на икономическа жизнеспособност. В него също така се отдава висок приоритет на стимулирането на търсенето на бърз достъп до интернет, както и на цифровата грамотност на литовците.

Министерството на транспорта и съобщенията създаде работна група по въпросите на 5G, която да обсъди и разработи заедно със заинтересованите страни Насоките за развитието на мобилни мрежи от следващо поколение (5G) в Република Литва за периода 2020—2025 г., приети през 2020 г. Насоките съдържат набор от мерки за улесняване на внедряването на 5G в Литва, например мерки за достъп до обекти за изграждане на радиомрежа. В меморандум относно развитието на 5G в Литва, подписан през октомври 2021 г., се поема ангажимент до 2025 г. международните сухопътни транспортни коридори Via Baltica & Rail Baltica да предлагат непрекъснати услуги за 5G връзка. Инвестиционен проект за 5G се подготвя от Plačiajuostis internetas.

Мерки за регулиране

Правилата за инсталиране, поддръжка и използване на електронната съобщителна инфраструктура се приемат от директора на Органа за регулиране на съобщенията. Документите определят основните изисквания за проектиране, изграждане, изграждане, монтаж или реконструкция, ремонт на електронна съобщителна инфраструктура, както и проектиране, изграждане и монтаж на нови или реконструкция на съществуващи сгради (включително мерки за намаляване на разходите), доколкото тези работи са свързани с електронната съобщителна инфраструктура в тези строителни проекти. В процес на изпълнение са мерки относно процедурите и условията за общо ползване на електронна съобщителна инфраструктура и други цели (тръбопроводи, кабели, канали, шахти, подпорни конструкции, включително кули, мачти, сгради, конструкции, въведения, сградни инсталации) и други съоръжения.

На 15 декември 2016 г. Литва прие изменение на Закона за електронните съобщения No IX-2135. Законът влезе в сила на 24 декември 2016 г. Актът за неговото прилагане, Заповедта на директора на Органа за регулиране на съобщенията за изменение на Заповед No 1V-978 на директора на Органа за регулиране на съобщенията от 14 октомври 2011 г. „За одобряване на правила за инсталиране, маркиране, надзор и използване на инфраструктурата за електронни съобщения“, беше приет на 10 януари 2017 г. и влезе в сила на 13 януари 2017 г.

Органът за регулиране на съобщенията поема функциите както на единната информационна точка, така и на националния орган за уреждане на спорове. Очаква се тези изменения допълнително да подобрят възможностите за разширяване на широколентовата инфраструктура в Литва, тъй като операторите ще имат по-добри възможности да използват алтернативни инфраструктури за развитие на широколентовия достъп.

В своята пътна карта за прилагане на инструментариума за свързаност Литва планира да повиши прозрачността на съществуващата инфраструктура и строежи с нова национална уеб-базирана географска информационна система. Тя възнамерява да разработи насоки за улесняване на правните, техническите и административните условия за мобилните оператори и да прилага гъвкав разрешителен режим, с акцент върху местното лицензиране, споделянето на инфраструктура или други пазарни нужди за радиочестотния обхват 26 GHz.

Национални и регионални финансови инструменти за широколентов достъп

Държавата подкрепя развитието на широколентови мрежи в селските райони, които не са привлекателни за частните инвеститори, като използва различни фондове (ЕФРР, ЕЗФРСР, МВУ) за изграждане на мрежи с много голям капацитет в отдалечени райони.

В литовския план за възстановяване и устойчивост се поемат ангажименти за 49 милиона евро за инфраструктурни инвестиции, включително изграждането на 50 нови кули, разгръщането на 2 000 km оптични влакна и свързаното с тях активно оборудване с подходяща поддръжка и администрация. Тези инвестиции следва да осигурят гигабитова скорост на 5000 предприятия/институции с интензивно използване на цифрови технологии. Освен това доставчиците на интернет услуги в „белите райони“ следва да могат да увеличават скоростта на своите услуги в „последната миля“.

Инвестиционен проект „Високоскоростна комуникационна инфраструктура“ има за цел свързването на 5000 места с гигабитова скорост в районите, в които тези услуги няма да се предоставят на търговска основа. Мярката се подкрепя от фондовете по МВУ в рамките на интегрирания план „Ново поколение Литва“, изготвен от Министерството на финансите на Република Литва, като компонентът „Цифрова трансформация за икономически растеж“ включва инвестиции C.1.5.2 „Стъпка към 5G“. 1.5.2 Подмярка 2 "По-нататъшно развитие на свръхвисокочестотни мрежи".

Данни за развитието на широколентовия достъп и технологиите в Литва

За най-новите данни за широколентовото покритие, абонаментите и навлизанията, покритието на различните широколентови технологии и разходи, проверете докладите от таблото с показатели и докладите по държави на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и развитието (DESI).

Органът за регулиране на съобщенията разработи усъвършенстван инструмент за крайните потребители за измерване на скоростта на достъп до интернет, който позволява на крайните потребители да измерват реалната скорост на своите услуги за достъп до интернет.

Предоставяне на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги

За подробности относно хармонизираното предоставяне на радиочестотен спектър се консултирайте с Европейската обсерватория за 5G.

Национални и европейски публикации и документи за пресата

английски

литовски

Информация за контакт

BCO Литва (Национална служба по широколентовия достъп): Министерство на транспорта и съобщенията

Адрес: Гедимино ав. 17, 01505 Вилнюс, Литва
Контакт по електронна поща
Телефон: +370 5 239 3870
Уебсайт

Министерство на транспорта и съобщенията — отдел „Електронни комуникации“ на Тематичен отдел „Информационно общество“ (Susisiekimo ministerija)

Адрес: Гедимино ав. 17, 01505 Вилнюс, Литва
Контакт по електронна поща
Телефон: +370 5 239 3870
Уебсайт

Комитет за развитие на информационното общество към Министерството на транспорта и съобщенията (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

Адрес: Гедимино ав. 7, 01103 Вилнюс, Литва
Контакт по електронна поща
Телефон: +370 5 266 51 61
Уебсайт

PE Plačiajuostis Internetas (PPE Plačiajuostis Internetas)

Адрес: Sausio 13-osios g. 10, 04347 Вилнюс, Литва
За контакти по електронна поща
Телефон: +370 5 243 0882
Уебсайт

Орган за регулиране на съобщенията на Република Литва (Ryšių reguliavimo tarnyba)

Адрес: ул. „Мортос“ 14, 03219 Вилнюс, Литва
Контакт по електронна поща
Телефон: +370 5 210 56 33
Уебсайт

Последни новини

Седмица на регионите в ЕС: Преодоляване на цифровото разделение чрез подкрепа за цифровата инфраструктура за интелигентни и устойчиви региони

По темата за „интелигентен и устойчив растеж за регионите“ на семинара се разглежда критичният въпрос за цифровото разделение, като се разглеждат последиците от него за социалното сближаване и цялостния растеж в Европейския съюз.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

REPORT / STUDY |
Доклад за дейността на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп за периода 2023—2024 г.

В настоящата брошура са представени основните дейности, приоритетните области и акцентите от годишната програма за 2023—2024 г. на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп (BCO).

REPORT / STUDY |
Подкрепа за Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп през 2024—2025 г.

В обобщението на годишния работен план за 2024—2025 г. на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп се очертават целите, дейностите и областите с поставен акцент за тазгодишната програма, която обхваща периода от 5 април 2024 г. до 4 април 2025 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Вижте също

Широколентов достъп в Швеция

Националният план на Швеция за широколентов достъп, приет през 2016 г., има визията за изцяло свързана Швеция и има цели както за мобилно покритие, така и за високоскоростни широколентови връзки за домакинствата и предприятията.

Широколентов достъп в Испания

Цифровата свързаност и разгръщането на 5G са сред десетте стратегически приоритета на Програмата на Испания в областта на цифровите технологии до 2025 г.

Широколентов достъп в Словения

Словения избира технологична неутралност и пазарна динамика при разработването на широколентови мрежи, по-специално конкуренция, основана на инфраструктура и услуги.

Широколентов достъп в Словакия

Словакия е определила дългосрочната цел за предоставяне на всички домакинства на достъп до свръхвисокоскоростен интернет до 2030 г.

Широколентов достъп в Румъния

Румъния се съсредоточава върху изграждането на национална широколентова мрежа като стъпка към постигането на целите на ЕС за свързаност.

Широколентов достъп в Португалия

Програмата в областта на цифровите технологии за Португалия и националната стратегия за свързаност в електронни съобщителни мрежи с много голям капацитет за периода 2023—2030 г. оформят развитието на цифрова инфраструктура в Португалия.

Широколентов достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп до интернет за 2025 г. е в съответствие с целите на ЕС за общество на гигабитов интернет.

Широколентов достъп в Нидерландия

Всички домакинства в Нидерландия следва да имат възможност за достъп до широколентови мрежи със скорост най-малко 100 Mbps, а по-голямата част от тях следва да се възползват от 1 Gbps до 2023 г.

Широколентов достъп в Малта

Политиката на Малта в областта на широколентовия достъп е неутрална по отношение на технологиите и благоприятства конкурентната пазарна среда.

Широколентов достъп в Люксембург

Развитието на комуникационна инфраструктура с цел гигабитов широколентов достъп в цялата страна е един от приоритетите в правителствената програма на Люксембург.

Широколентов достъп в Латвия

Латвия подкрепя целите за общество на гигабитов интернет и се стреми към 100 Mbps, които могат да бъдат модернизирани до гигабитови, за градските и селските райони, както и 5G покритие за всички големи градски райони.

Широколентов достъп в Италия

Италианската стратегия за свръхшироколентов достъп към общество на гигабитов интернет има за цел да осигури гигабитова свързаност за всички до 2026 г.

Широколентов достъп в Ирландия

Националният план за широколентов достъп за Ирландия предвижда до 2026 г. всички помещения в Ирландия да имат достъп до високоскоростен широколентов достъп.

Широколентов достъп в Унгария

Националната стратегия на Унгария за цифровизация за периода 2021—2030 г. има за цел да постигне целта 95 % от домакинствата да бъдат обхванати от гигабитови мрежи до 2030 г.

Широколентов достъп в Гърция

Националният план за широколентов достъп за периода 2021—2027 г. насърчава използването на фиксирани мрежи с много голям капацитет и 5G мрежи. Гръцката Библия за цифрова трансформация за периода 2020—2025 г. подчертава свързаността като една от петте стратегически оси и признава...

Широколентов достъп в Германия

Коалиционното споразумение от 2021 г., стратегията в областта на цифровите технологии и стратегията за гигабитов интернет от 2022 г. на германското федерално правителство дават приоритет на доставките на FTTH и 5G мрежи в национален мащаб.

Широколентов достъп във Франция

Националната програма за широколентов достъп France Très Haut Débit определя цел за бърз широколентов достъп за всички домакинства до 2022 г. и оптични линии за всички до 2025 г.

Широколентов достъп във Финландия

Финландските органи подкрепят ориентирано към конкуренцията разгръщане на оптична мрежа, подпомагано от публични средства за райони с недостатъчно обслужване и съвети за местните общини относно начините за разгръщане на широколентови мрежи.

Широколентов достъп в Естония

Естония е установила базово широколентово покритие в цялата страна. Програмата в областта на цифровите технологии на Естония определя амбициозни цели за 2030 г.

Широколентов достъп в Дания

Редица политически инициативи, насочени към стационарно и мобилно широколентово покритие в национален мащаб, подкрепят целите на Дания в областта на широколентовия достъп. Правителството работи за превръщането на Дания в лидер в областта на цифровите технологии, като създава...

Широколентов достъп в Чешката република

Националният план за развитие на мрежи с много голям капацитет, одобрен през март 2021 г., определя стратегическия подход на Чешката република към изграждането на ММГК.

Широколентов достъп в Кипър

Планът на Кипър за широколентов достъп определя стратегически цели за периода 2021—2025 г. и включва законодателни и регулаторни интервенции, както и практическа подкрепа за развитието на широколентова инфраструктура.

Широколентов достъп в Хърватия

Хърватският национален план за развитие на широколентовия достъп за периода 2021—2027 г. отговаря на целите на европейското общество на гигабитов интернет за 2025 г. и отчасти на целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Широколентов достъп в България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и политиката в областта на електронните съобщения бяха актуализирани и приети през август 2020 г.

Широколентов достъп в Белгия

Стратегията на Белгия за широколентов достъп е включена в по-широка политическа стратегия „Цифрова Белгия“. Целта на националния план за стационарен и мобилен широколентов достъп е да се премахнат останалите бели райони, в които няма високоскоростни услуги. Като намалява...

Широколентов достъп в Австрия

Стратегията на Австрия за широколентов достъп е съсредоточена върху доставката в национален мащаб на гигабитови връзки (фиксирани и мобилни) до 2030 г.