Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Законодателство на ЕС в областта на авторското право

Правото на ЕС в областта на авторското право се състои от 13 директиви и 2 регламента, които хармонизират основните права на авторите, изпълнителите, продуцентите и радио- и телевизионните оператори.

  Цифров символ за авторско право, заобиколен от други икони, включително везни за справедливост, чук, щит за поверителност и розетка

© iStock by Getty Images -1206970822 Melpomenem

Чрез установяването на хармонизирани стандарти правото на ЕС в областта на авторското право намалява националните несъответствия и гарантира равнището на защита, необходимо за насърчаване на творчеството и инвестициите в творчеството. Хармонизираните стандарти насърчават културното многообразие и осигуряват по-добър достъп за потребителите и предприятията до цифрово съдържание и услуги в цяла Европа. 

Достиженията на правото на ЕС

Регулаторната рамка на ЕС за авторското право и сродните му права (достижения на правото на ЕС) се състои от:

 • Директива относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество („Директива относно информационното общество“), 22 май 2001 г.
 • Директива относно правото на отдаване под наем и в заем, както и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост („Директива за отдаването под наем и в заем“), 12 декември 2006 г.
 • Директива относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството („Директива относно правото на препродажба“), 27 септември 2001 г.
 • Директива относно координирането на някои правила относно авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване („Директива за спътниковото излъчване и кабелното препредаване“), 27 септември 1993 г.
 • Директива относно правната закрила на компютърните програми („Директива за софтуера“), 23 април 2009 г.
 • Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост („ПИС“), 29 април 2004 г.
 • Директива относно правната закрила на базите данни („Директива за базите данни“), 11 март 1996 г.
 • Директива относно срока за закрила на авторското право и някои сродни права за изменение на предходната директива от 2006 г. (наричана по-нататък „Директивата за термина“), 27 септември 2011 г.
 • Директива относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения („Директива за осиротелите произведения“), 25 октомври 2012 г.
 • Директива относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар („Директива относно суровините от изключителна важност“), 26 февруари 2014 г.
 • Директива относно някои разрешени начини на използване на определени произведения и други обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (Директива за прилагане на Договора от Маракеш в ЕС), 13 септември 2017 г.
 • Регламент относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (Регламент за прилагане на Договора от Маракеш в ЕС), 13 септември 2017 г.
 • Регламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание на вътрешния пазар („Регламент относно преносимостта“), 14 юни 2017 г.
 • Директива относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар („Директива за цифровия единенпазар“), 17 април 2019 г.
 • Директива относно упражняването на авторското право и сродните му права, приложими към някои онлайн предавания на излъчващи организации и препредавания на телевизионни и радиопрограми („Спътник и кабел II“), 17 април 2019 г.

Три допълнителни инструмента (Директива 87/54/ЕО, Решение 94/824/ЕО на Съвета и Решение 96/644/ЕО наСъвета) хармонизират правната защита на топографиите на полупроводникови изделия. Освен това Директивата за електронната търговия и Директивата за достъпа под условие също съдържат разпоредби, свързани с упражняването и прилагането на авторското право.

Общата цел на усилията на ЕС за хармонизация е да се даде възможност на защитените с авторско право стоки (напр. книги, музика, филми, софтуер и т.н.) и услуги (например услуги, предлагащи достъп до тези стоки) да се движат свободно в рамките на вътрешния пазар.

Международната рамка

Много от директивите на ЕС отразяват задълженията на държавите членки съгласно Бернската конвенция и Римската конвенция, както и задълженията на ЕС и неговите държави членки съгласно Споразумението за ТРИПС на Световната търговска организация и двата договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за интернет от 1996 г. (Договора на СОИС за авторското право и Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите).

През последните години ЕС подписа още два договора на СОИС: Пекинският договор за защита на аудио-визуалните изпълнения и Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

Освен това споразуменията за свободна търговия, сключени от ЕС с голям брой трети държави, отразяват много разпоредби на правото на ЕС.

Прилагане на рамката на ЕС

Комисията наблюдава навременното и правилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на авторското право и през последните години Съдът на Европейския съюз е разработил материалноправна съдебна практика, тълкуваща разпоредбите на директивите.

Това допринесе значително за последователното прилагане на правилата за авторското право в целия ЕС.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията приветства политическото споразумение относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Комисията приветства постигнатото днес политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите, предложен от Комисията през септември 2022 г.

PRESS RELEASE |
Комисията препоръчва действия за борба с онлайн пиратството на спортни и други събития на живо

Днес Комисията прие препоръка относно начините за борба с търговското онлайн пиратство на спортни и други събития на живо, като концерти и театрални представления.

REPORT / STUDY |
Проучване относно международното измерение на правото на еднократно справедливо възнаграждение на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи и неговото въздействие върху европейския творчески сектор

Комисията публикува ново проучване относно възнаграждението на музикални изпълнители и продуценти от трети държави, когато техните записи се играят в ЕС.

PRESS RELEASE |
Европейската комисия реши да предяви иск срещу 11 държави членки пред Съда на Европейския съюз за това, че не са транспонирали изцяло правилата на ЕС в областта на авторското право в националното си законодателство

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу 11 държави членки за това, че не са уведомили Комисията за мерките за транспониране по две директиви по отношение на авторското право.

Съдържание по темата

Обща картина

Авторски права

Европейската комисия адаптира правилата на ЕС в областта на авторското право към новото потребителско поведение в Европа, която цени своето културно многообразие.

Вижте също