Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Програма МЕДИА „Творческа Европа“

Направлението „МЕДИА„на програмата „Творческа Европа“ е предназначено да подкрепя европейските филмови и други аудиовизуални индустрии.

Какво представлява програма „Творческа Европа“ МЕДИА?

„Творческа Европа“ е програмата на ЕС в подкрепа на секторите на културата и творчеството. Новата програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г. с бюджет от 2,44 милиарда евро ще инвестира в действия, които укрепват културното многообразие и отговарят на нуждите и предизвикателствата на секторите на културата и творчеството. Нейните новости ще допринесат за възстановяването на тези сектори, като увеличат усилията им да станат по-цифровизирани, по-екологосъобразни, по-устойчиви и по-приобщаващи.

Програмата е разделена на три различни направления: Медии, КУЛТУРА и КРОСС-СЕКТОРАЛНО.

През 2021 г. програмата МЕДИА отбеляза 30 години подкрепа за европейското аудио-визуално съдържание и стартира нова програма за периода 2021—2027 г., която подкрепя действията са разделени на 4 тематични клъстера в съответствие с целите, които те преследват:

  1. съдържание: насърчаване на сътрудничеството и иновациите в създаването и производството на висококачествени произведения.
  2. стопанска дейност: насърчаване на бизнес иновациите, конкурентоспособността, мащабируемостта и талантите с цел укрепване на европейската промишленост спрямо световните конкуренти.
  3. аудитория: укрепване на достъпността и видимостта на произведенията за потенциалната им аудитория чрез канали за разпространение и инициативи за привличане на публика.
  4. политика: подкрепа на форумите за обсъждане/обмен на политики, проучвания и доклади. Насърчаване на дейности за повишаване на осведомеността.

 

Направление „МЕДИА“ е съсредоточено върху:

  • насърчаване на сътрудничеството както по цялата верига за създаване на стойност, така и на равнището на ЕС, с цел увеличаване на аудио-визуалните предприятия и европейското съдържание в световен мащаб;
  • насърчаване на талантите, откъдето и да идват, и разширяване на участието и сътрудничеството между държавите;
  • подобряване на разпространението в световен мащаб, популяризирането и разпространението на европейски аудио-визуални произведения, като се взема предвид новата цифрова среда;
  • подкрепа за ангажирането и развитието на аудитории от всички възрасти, по-специално на младите хора, в цяла Европа и извън нея.

 

Отворени покани за представяне на предложения по програма „Творческа Европа“

 

Къде мога да разбера повече?

Можете да се свържете с бюрата „Творческа Европа“ във вашата страна

Последни новини

Съдържание по темата

Обща картина

Аудио-визуални и медийни услуги

В наши дни можем да гледаме любимите си предавания не само по телевизията, но и онлайн. Тези представления са предмет на правилата на единния пазар.

По-задълбочено

Програма „Творческа Европа“ — Подкрепа за привличане на публика за европейско аудио-визуално съдържание

Програмата МЕДИА ще подкрепя иновативни начини за ангажиране на публиката на всички равнища, за да се гарантира най-широка аудитория за европейските аудио-визуални произведения.

Вижте също

Европейски филмов форум

Европейският филмов форум е платформа за структуриран диалог между създателите на политики и заинтересованите страни в аудио-визуалния сектор.

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.