Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Чешката република в индекса „Цифрова икономика и общество“

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Чешката република, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    флаг на Чешката република

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Чешката република в DESI, показващ класиране 19 и резултат 49.1

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г. 

Докладът на Европейския доклад за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

EDPR профил на Чешката република: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (CS)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Чешката република се нарежда на 18-то място в DESI 2017. В сравнение с миналата година страната отбеляза напредък в областта на цифровите обществени услуги и остана стабилна по отношение на човешкия капитал, но влоши класирането си в други измерения. Страната се представя най-добре в интеграцията на цифровите технологии от страна на бизнеса, най-вече защото много МСП са приели електронната търговия. Най-голямото предизвикателство за страната в областта на цифровите технологии е да подобри използването на интернет услуги, по-специално за електронно управление и за развлекателни и социални цели.

Профил на Чешка република: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне на PDF (CS)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (CS)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (CS)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също