Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Финландия в индекса „Цифрова икономика и общество“

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията във Финландия, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    знамето на Финландия

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Финландия в DESI, показващ класиране 1 и резултат 69,6

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат от всяка държава членка по отношение на цифровизацията, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Профил на EDPR на Финландия: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (FI)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Финландия се нарежда на второ място в индекса за икономика и общество в областта на цифровите технологии (DESI) за 2017 г. Финландия е сред най-цифровите страни в света. Тя има много добри резултати в четири от пет измерения, с особена сила в областта на цифровите умения, където е изпреварваща всички останали държави членки с известно разстояние. Той също така е много силен в областта на цифровите обществени услуги.

Профил на Финландия: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (FI)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (FI) (SV)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (FI)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също