Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ирландия в индекса на цифровата икономика и общество

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Ирландия, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    флаг на Република Ирландия

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Ирландия в DESI, показващ класиране 5 и резултат 62,7

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г. 

Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Профил на EDPR на Ирландия: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (GA)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Ирландия се нарежда на 8-мо място в DESI 2017. Ирландия се нарежда на много високо място по отношение на интегрирането на цифровите технологии от страна на предприятията, най-вече защото много МСП са приели електронната търговия. Потребителите на интернет все повече се възползват от високоскоростните инфраструктури и също така използват пълноценно онлайн обществените услуги. Основното предизвикателство пред Ирландия е да осигури на повече от половината от населението поне основни цифрови умения.

Профил на България: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (GA)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (GA)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също