Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Холандия в индекса на цифровата икономика и общество

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Нидерландия, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    флаг на Нидерландия

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Нидерландия в DESI, показващ класиране от 3 с резултат 67,4

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Профил на EDPR в Нидерландия: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (NL)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Холандия се нарежда на 4-то място в DESI 2017. Нидерландия е на първо място по отношение на свързаността; Нидерландските граждани са много активни потребители на интернет и имат необходимите умения за това. Цифровизацията на обществените услуги е сред най-напредналите в ЕС, докато предизвикателството пред страната е да се подобри възприемането на технологиите от страна на бизнеса, въпреки че вече е над средното за ЕС.

Профил на Нидерландия: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (NL)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (Нидерландия)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (NL)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

 

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също