Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Полша в индекса „Цифрова икономика и общество“

Тук можете да намерите най-новия анализ и данни за цифровизацията в Полша, обхващащи теми като свързаност, цифрови умения, електронно управление и др.

    флаг на Полша

Публикации от 2022 г.

Графичен преглед на Полша в DESI, показващ класиране от 24 с резултат 40,5

Публикации за 2021 г.

Публикации за 2020 г.

Публикации за 2019 г.

Публикации за 2018 г.

Доклад на Европа за напредъка в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Профил на EDPR в Полша: Изтегляне на PDF (EN) или изтегляне на PDF (PL)

Информационни фишове на ЕПЗД в областта на далекосъобщенията: Изтегляне на PDF (EN)

Индекс за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2017 г.

Полша е на 23-то място в DESI 2017. Полша постигна напредък по отношение на човешкия капитал и използването на интернет, както и в свързаността. Полша подобри достъпа до бърз интернет, използването на мобилен широколентов достъп, както и предоставянето на радиочестотен спектър за мобилен широколентов достъп. Основните предизвикателства пред Полша са внедряването на цифрови технологии от предприятията и развитието на цифровите обществени услуги.

Профил на Полша: Изтегляне на пълен профил PDF (EN) или резюме за изтегляне PDF (PL)

Публикации за 2016 г.

Изтеглете профила на държавите от индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии (DESI) като pdf (EN); резюме pdf (PL)

Изтеглете основните показатели на страната като представяне на точката на захранване (EN)

Изтеглете доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии (EDPR*) като pdf (EN) (PL)

Изтеглете информационните фишове на EDPR за далекосъобщенията като PDF (EN)

*Докладът EDPR съчетава количествените данни от индекса DESI (Цифрова икономика и общество) със специфични за всяка държава политически изводи, което ни позволява да следим напредъка, постигнат по отношение на цифровизацията от всяка държава членка, и да осигурим важна обратна връзка за изготвянето на политики на равнище ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Индексът „Цифрова икономика и общество“ — резултати на държавите в цифровизацията

Тези доклади представят данни от държавите от ЕС в области като човешкия капитал, свързаността, интегрирането на цифровите технологии и цифровите обществени услуги.

Вижте също