Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Далекосъобщенията в индекса на цифровата икономика и общество

Комисията следи развитието на далекосъобщителните пазари във всяка страна от ЕС, като докладва за инвестициите, регулирането и пазарите.

    ""

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Въз основа на основните показатели за свързаност в доклада, като например мрежовото покритие, разпространението на широколентовия достъп и цените, главите за далекосъобщенията докладват за напредъка, постигнат от държавите членки към общество на гигабитов интернет, включително прехода към 5G мрежи, както и за основните пазарни и регулаторни промени, включително предоставянето на радиочестотен спектър и регулирания достъп. Те далеч не са изчерпателни, а обхващат повечето области на пазара и интересите на крайните потребители, т.е. защитата на потребителите, неутралността на мрежата, роуминга, спешните комуникации и универсалната услуга. 

Главите за далекосъобщенията съчетават количествените данни от индекса за икономиката и цифровото общество (DESI) със специфичните за всяка държава регулаторни промени. Те проследяват развитието на далекосъобщителните пазари на всяка държава членка и предоставят важна обратна връзка.

 

Преглед на констатациите от главите за далекосъобщенията за 2020 г.

 

Архивни документи за предходни години:

Преди това главите в областта на далекосъобщенията бяха на разположение като част от профилите на държавите от Европейския доклад за напредъка в областта на цифровите технологии (EDPR) като приложение.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2022 г.): цялостният напредък, но цифровите умения, МСП и 5G мрежите изостават

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии.

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, 2021 г.

Комисията публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., който проследява напредъка в областта на цифровите технологии, постигнат в държавите — членки на ЕС, в ключови области.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) обобщава показателите за цифровите резултати на Европа и проследява напредъка на държавите от ЕС.

Вижте също

Научноизследователска и развойна дейност в областта на ИКТ в индекса за цифровата икономика и цифровото общество

Комисията следва актуализациите в сектора на ИКТ, включително в областта на научноизследователската и развойната дейност, които допринасят значително за икономиката на ЕС.