Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Бъдещето на земеделието е тук

Бъдещето на селското стопанство зависи от научните изследвания, иновациите и изграждането на капацитет в хранително-вкусовия сектор, финансиран чрез многофинансови рамкови инициативи.

    Изображение, изобразяващо цифровата трансформация на селското стопанство.

Getty Images

Бъдещето на селското стопанство се определя от текущите научни изследвания, иновации и изграждане на капацитет в хранително-вкусовия сектор, което се подкрепя от различни инициативи в многофинансовата рамка. Тези инициативи осигуряват ключово финансиране за разработването и внедряването на авангардни технологии като ИИ, интернет на нещата, роботиката и цифровите платформи, които трансформират селското стопанство и спомагат за изграждането на по-устойчива и ефективна продоволствена система. Чрез непрекъснати инвестиции и сътрудничество можем да създадем по-светло бъдеще за фермерите, потребителите и планетата.

Графика, показваща прогнозата за цифровизацията на селското стопанство през следващата многогодишна финансова рамка.

„Хоризонт Европа“

„ХоризонтЕвропа“, рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, поставя силен акцент върху развитието на устойчиви и приобщаващи продоволствени системи чрез научни изследвания и иновации в хранително-вкусовия сектор. Всъщност в рамките на стълб II, клъстер 6беше отпуснато значително финансиране за подпомагане на проекти, свързани с храните, биоикономиката, природните ресурси, селското стопанство, рибарството, аквакултурите и околната среда, включително използването на цифрови решения за селскостопанския сектор.

По-конкретно, в работната програма за периода 2021—2022 г. в областта нахраните, биоикономиката, природните ресурси, селското стопанство и околната среда,по темите „Ефекти от обмена на данни и големите информационни масиви„и данните от сензорите за мащабиране (в реално време) за мониторинг на производството и агроекологичните условия в целия ЕС се подчертават следните проекти:

ScaleAgData

ScaleAgData има за цел да допринесе за цялостната конкурентоспособност и устойчивост на европейския селскостопански сектор, както и за работата на партньорството „Земеделие на данни“ и мисията по почвите.

ScaleAgData факти
Времева линия: 01.11.2023—31.12.2026
Обща цена: 7 496 557,75 EUR
Информация: Уебсайт, Използване на случаи, информационен лист

CrackSense

CrackSense има за цел да се справи с проблема с напукването на плодове в цитрусови плодове, нар, трапезно грозде и сладки череши чрез разработване и увеличаване на сензорните технологии, които ще предоставят сензорни данни в реално време чрез пилотни дейности. Събраните данни от сензорите ще бъдат увеличени в набори от данни в целия ЕС, които ще обхващат данните от наблюдението на Земята (предоставени от „Коперник„, напр. „Сентинел“) и други набори от данни, отразяващи условията на околната среда. Тези данни ще бъдат използвани, за да се наблюдава селскостопанското производство на изследваните култури и да се даде възможност на земеделските стопани и производителите да управляват ефективно своите ресурси и устойчивостта на техните действия. Чрез подобряване на селскостопанското производство на тези култури CrackSense ще помогне и за създаването на модел за други селскостопански култури.

CrackSense факти
Времева линия: 01.11.2023—31.12.2026
Обща цена: 7 499 293,75 EUR
Информация: Уебсайт, информационен лист

AgriDataValue

AgriDataValue има за цел да се утвърди като „Game Changer“ в интелигентното земеделие и агроекологичния мониторинг и да укрепи капацитета за интелигентно земеделие, конкурентоспособността и справедливите доходи чрез въвеждане на иновативна, интелигентна и мулти-технологична, напълно разпределена платформа от платформи.

AgriDataValue факти
Времева линия: 01.11.2023—31.01.2029
Обща цена: 7 145 500,38 EUR
Информация: Уебсайт, информационен лист 

БОЖЕСТВЕНОТО

Божественото има за цел да покаже ползите от разходите и добавената стойност от споделянето на агроданни. За тази цел тя ще разработи екосистема за агроданни, която съчетава данни, които вече са често споделяни, като същевременно се използват пилотни проекти, ръководени от промишлеността, които са разработени за планове за споделяне на данни. Резултатите ще подпомогнат създателите на политики, доставчиците на технологии, представителите на земеделските стопанства и други заинтересовани страни в областта на селскостопанските данни.

В допълнение, Cluster 4, Digital, Industry and Space, ще тества и валидира иновативни технологии като IoT, облачни и периферни изчислителни технологии, изкуствен интелект, роботика и блокчейн чрез случаи на използване в селското стопанство. Чрез прилагането на модерни технологии като дронове, интелигентен интернет на нещата, изкуствен интелект и увеличаване на данните в реално време, както и 5G и периферни решения за дистанционно земеделие, потенциалните ползи за хранително-вкусовия сектор са огромни.

Освен това ще се извърши кръстосан анализ на ползите и потенциално проучване на пазара, за да се гарантира пътна карта за внедряването на тези технологии в сектора.

Божествени факти
Времева линия: 01.10.2022—30.09.2025
Обща цена: 3 954 797,50 EUR
Информация: Уебсайт, информационен лист

ДИГИТАЛЕН

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) предлага всеобхватен подход за насърчаване на иновациите и цифровата трансформация в селскостопанския сектор. Той включва редица инициативи, насочени към повишаване на икономическите и екологичните резултати на сектора, оптимизиране на използването на природните ресурси и принос към целите на Зеления пакт и Общата селскостопанска политика.

Един от ключовите аспекти на програмата е създаването на общо европейско пространство на данни за селското стопанство, което ще даде възможност за сигурен и отговорен обмен на данни, обработка и анализ, за да се оптимизира използването на природните ресурси и да се стимулират основани на данни иновации в селскостопанския сектор. Консорциумът обединява екип от експерти от научноизследователски институти, посредници за селскостопански данни и браншови асоциации от 10 държави, които ще работят със заинтересованите страни за картографиране на настоящата среда за обмен на данни, анализ на управлението и бизнес модели и определяне на техническа референтна архитектура за прилагане на пространството на ЕС за данни за селското стопанство.

 AgriDataSpace факти
Времева линия: 01.10.2022—31.03.2024
Информация: Уебсайт 

Графика, показваща различните участници, които се възползват от създаването на общо европейско пространство на селскостопански данни.Друга важна инициатива е разработването на световни, широкомащабни референтни съоръжения за изпитване и експериментиране (TEF) за ИИ в хранително-вкусовия сектор. Това ще предостави услуги, които помагат за оценката и валидирането на решения на трети страни в областта на ИИ и роботиката в реални условия, с цел да се постигне максимално въздействие от цифровизацията на селскостопанския сектор.

Факти за AgrifoodTEF
Информация: Уебсайт

Графика, показваща различните участници, които се възползват от съоръженията за изпитване и експериментиране в хранително-вкусовия сектор.Освен това програмата включва създаването на европейски цифрови иновационни центрове (EDIH), които ще предоставят технологичен експертен опит и съоръжения за експериментиране, за да се даде възможност за цифровата трансформация на промишлеността и публичния сектор. Тези EDIH ще се основават на опита и поуките, извлечени от съществуващите ЦЦИ, като SmartAgriHubs иГрафика, показваща различните ползи, предоставяни от европейските центрове за цифрови иновации.AgroRobofood. Накрая успехът на тези инициативи ще зависи от цифровите умения на земеделските стопани и други селскостопански специалисти. За тази цел програмата включва инвестиции за повишаване на цифровите умения на земеделските стопани чрез специализирани образователни програми или модули и подкрепа за разработването и прилагането на специфични курсове в областта на цифровите технологии за професионалисти в селскостопанския сектор.

Как европейската стратегия „в облак и край“ би могла да окаже въздействие върху селскостопанския сектор?

Очаква се Европейската стратегия за изчисления в облак и край, финансирана по програмата DIGITAL, да окаже значително въздействие върху селскостопанския сектор, като даде възможност за пълноценно използване на инфраструктури и услуги „в облак до край“ за общото европейско пространство на селскостопански данни.

Как Европейската стратегия за данните ще засегне селскостопанския сектор?

Европейската стратегия за данните ще създаде единен пазар на данни и ще създаде общо европейско пространство на селскостопански данни. Европейският закон за управление на данните ще повиши доверието в обмена на данни между предприятия, докато Законът за данните има за цел да стимулира използването на частни данни от правителствата и да разглежда въпроси, свързани с достъпа до данни и използването им в настройките на B2B. Наборите от данни с висока стойност в публичния сектор също ще бъдат предоставени за повторна употреба.

Графика за очертаване на стъпките в Европейската стратегия за данните.Сътрудничеството е от ключово значение за успеха на Европа

Сътрудничеството е от ключово значение за отключването на потенциала на Европа в цифроватаалисацияна селското стопанство. Европейската комисия дава пример чрез тясно сътрудничество между ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии„и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. От съществено значение е всички заинтересовани страни да работят заедно, за да постигнат успех.Снимка на изпълнителния заместник-председател Маргарете Вестегер и на европейския комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон на пресконференция относно европейското управление на данните.

За да се постигнат ползите от цифровата трансформация, трябва да се улесни комуникацията между земеделските стопани, производителите на селскостопански машини, кооперациите, доставчиците на пестициди и публичните и частните участници, като например министерствата на цифровите технологии и селското стопанство. Чрез сътрудничество и ефективна комуникация можем да преодолеем предизвикателствата и да реализираме пълния потенциал на цифровизацията в селското стопанство.

Какви са основните цели на новата Обща селскостопанска политика?

Новата обща селскостопанска политика за периода 2023—27 г. е структурирана около 10 цели, включително междусекторна цел в областтанацифровите технологии, знанията и иновациите. Държавите членки могат да използват инструменти на ОСП за насърчаване на цифровизацията в селското стопанство и селските райони.

Повече информация можете да намерите на началната страница на Общата селскостопанска политика.

Какво ще кажете за стратегията „От фермата до трапезата“?

Стратегията „От фермата до трапезата“ е стълб на Зеления пакт на ЕС с трудни цели за 2030 г. за устойчиво производство на храни, които изискват цифрови решения. В случай на използване на IoF2020 за земеделското стопанство успешно бяха използвани технологии за интернет на нещата, за да се оптимизира използването на пестициди и да се направят културите безопасни за консумация. Европейската комисия ще подкрепи научноизследователската, развойната дейност и внедряването на инфраструктури и услуги в облак от следващо поколение в целия ЕС, както и стартирането на Европейския алианс за промишлени данни, крайни и компютърни услуги с цел координиране на инвестиционните усилия и укрепване на позицията на Европа на световния пазар на облачни и периферни изчислителни технологии.

Повече информация можете да намерите на началната страница на стратегията „От фермата до трапезата“.

Съдържание по темата

Обща картина

Цифровизация на европейския селскостопански сектор

Цифровизацията на европейския селскостопански сектор има потенциала да революционизира промишлеността, като насърчава ефективността, устойчивостта и конкурентоспособността.

Вижте също

Декларация за сътрудничество в областта на цифровото селско стопанство

На Деня на цифровите технологии през април 2019 г. 24 държави — членки на ЕС, и Обединеното кралство подписаха декларация относно „Интелигентно и устойчиво цифрово бъдеще за европейското селско стопанство и селските райони“, съдържаща ангажименти за действие в 3 области:

Разгледайте на този сайт