Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Италия

На тази страница се представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Италия и на местните звена за контакт.

    знамето на Италия

Орган по правоприлагането 

Помощ за органите на потребителите

  • ECC — Net Italy

    на тел. + 39 06 44348090 — електронна поща

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също