Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Словакия

На тази страница се представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Словакия и на местните звена за контакт.

    знамето на Словакия

Орган по правоприлагането 

Slovenská obchodná inšpekcia (Словашка търговска инспекция)

Пощенски адрес: Slovenská obchodná inšpekcia

Пощенска кутия 29 Bajkalská 21/A 827 99 Братислава 27 Словакия

Телефон: + 421 2 58 27 21 60

Е-мейл: info@soi.sk

Помощ за органите на потребителите

Európske Spotrebite-ské centrum v SR (Европейски потребителски център в Словашката република)

Пощенски адрес: Európske Spotrebite-ské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Братислава 212

Словакия

Телефон: + 421 905 528 477

Е-мейл: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също