Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ИКТ и стандартизацията

Стандартите и спецификациите в областта на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да си взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

    Хората стоят на сини пъзел парчета, които са монтирани заедно. Жълто парче пъзел лежи отстрани и не е свързано с останалата част от пъзела

Стандартизацията е процесът, чрез който се определят спецификациите. 

Спецификацията е документ, който очертава договорените свойства за конкретен продукт, услуга или процедура. В ИКТ спецификациите се използват предимно за постигане на максимална оперативна съвместимост — способността на системите да работят заедно. Това е от съществено значение, за да се гарантира, че пазарите остават отворени. Тя дава на потребителите възможно най-широк избор от услуги и на производителите да се възползват от икономии от мащаба. 

В контекста на европейската политика зацифровизиране на европейската промишленост Комисията прие съобщениетоот 2016г., озаглавено „Приоритети за стандартизация вобластта на ИКТ за цифровия единен пазар“ (PDF). В съобщението сепредставя план от две направленияза приоритизиране и осигуряване на ефективна и устойчива системаза определяне на стандарти в областта на ИКТ. Тази стандартизация ще спомогне за справяне спредизвикателствата, свързанистрансформацията на икономиката и обществото.

Стратегията наЕС за стандартизация от 2022 г. очертава подход на ЕС към стандартите за справяне с предизвикателствата, породени от цифровизацията на икономиката. Целта е да се засили глобалната конкурентоспособност на ЕС и да се даде възможност за устойчива, екологична и цифрова икономика. Едновременно с това в него се проучва как технологии като интернет, изкуствен интелект и другимогат да включват основните правилана ЕС за защита на данните и киберсигурността. Стратегията има за цел:

  • засилване на водещата роля на Европа в световните стандарти в областта на ИКТ; 
  • укрепване на връзката между стандартизацията и научните изследвания и иновациите в рамките на европейското научноизследователско пространство
  • образоване на следващото поколение европейски експерти по стандартизация.

Защо оперативната съвместимост е толкова важна в областта на ИКТ?

В съвременните ИКТ системи стойността на дадено устройство или услуга зависи от способността за комуникация с други устройства. Това е известно като мрежов ефект. Това е важно в почти всички области на ИКТ. Спецификациите гарантират, че продуктите, произведени от различни производители, могат да бъдат оперативно съвместими и че на потребителите се предлага възможност да избират и смесват различни доставчици, продукти или услуги.

Каква е ролята на ЕС в стандартизацията?

ЕС подкрепя ефективна и съгласуванарамкова системазастандартизация, която гарантира своевременното разработване на високи стандарти за качество в подкрепана приоритетите на политиката на ЕС. Комисиятаиздава искания за стандартизация и подкрепя финансово работата на европейските организации за стандартизация: по- специално Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI), Европейският комитет по стандартизация (CEN) и Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC). Комисията обаче несе намесва в определянето на стандартизацията, извършвано от промишлеността или националните организации за стандартизация.

Финансираните от ЕС научноизследователски и иновационни проекти предоставят своите резултати като принос към работата по стандартизация на няколко организации за определяне на стандарти. В текущияпланна ЕС за стандартизация в областта на ИКТ се прави преглед на дейноститепо стандартизация в областта на ИКТ, които трябва да бъдат предприети в подкрепа на политиките на ЕС.

Като част от политиката за стандартизация в областтана ИКТ през 2011г. беше създаденаЕвропейската многостранна платформа (МПП) относно стандартизацията в областта на ИКТ. МПП се състои от европейски и международни експерти по стандартизация и други ключови заинтересовани страни в системата за стандартизация на ИКТ. Тя има консултативна роля, като предоставя насоки относно политиката за стандартизация в областта на ИКТиегистрацията и политиките на ЕС (включително определяне на приоритети). МПП също така се ангажира с определянето на ИКТ технически спецификации за обществените поръчки, разработени от световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ, и насърчава по-доброто сътрудничество между участниците в стандартизацията.

През 2013г. беше публикувано съобщение относно общитенасокизаизбягване на зависимостта от технологии чрез използване на отворени стандарти в областта на обществените поръчки. 

Последни новини

DIGIBYTE |
Ново финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ стимулира европейските научни изследвания в областта на ИИ и квантовите технологии

Беше отправен нов набор от покани за представяне на предложения на стойност над 112 милиона евро от работната програма в областта на цифровите технологии, промишлеността и космическото пространство на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—2024 г.

PRESS RELEASE |
ЕС и САЩ продължават силното сътрудничество в областта на търговията и технологиите във време на глобални предизвикателства

ЕС и Съединените щати проведоха шестото заседание на Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ в Льовен, Белгия. Срещата даде възможност на министрите да доразвият текущата работа и да представят нови резултати от СТТ след две години и половина сътрудничество.

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

Съдържание по темата

Обща картина

Свързаност

Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.

По-задълбочено

Вижте също

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.

Научете повече

Изчисления в облак

Европейската комисия има за цел да предостави на европейските предприятия и публични органи достъп...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще...

Големи данни

Данните се превърнаха в ключов актив за икономиката и нашите общества и необходимостта от смисъл на...

Киберсигурност

ЕС очерта стратегия за киберсигурност за повишаване на способността на Европа да се бори и да се...