Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Международна инициатива за изкуствен интелект, ориентирана към човека

Международната инициатива за ориентиран към човека изкуствен интелект ще спомогне за популяризирането на визията на ЕС за устойчив и надежден ИИ.

    Лого за IntouchAI.EU

Каква е международната инициатива за ориентиран към човека изкуствен интелект?

Службата на Европейската комисия за инструментите в областта на външната политика (FPI) и Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (ГД CONNECT), в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), стартираха голям проект за инструмент на външната политика, чиято цел е да се ангажира с международни партньори по регулаторни и етични въпроси и да се насърчава отговорното развитие на надежден ИИ на световно равнище.

Проектът за изкуствен интелект InTouchAI.eu има за цел да подпомогне Европейската комисия при създаването на рамка за етика и доверие, за да се даде възможност за растеж на ИИ. Това е в съответствие с ценностите на ЕС и следва да подготви почвата за изграждане на глобална коалиция в тази област.

За да се постигне тази цел, конкретните цели на проекта са да се окаже подкрепа на Комисията за:

  1. развиване на отговорно лидерство в глобалните дискусии относно ИИ;
  2. създаване на условия за възприемане на политики и добри практики и стандарти, които гарантират подходяща етична и правна рамка в областта на ИИ;
  3. подобряване на обществената осведоменост за предизвикателствата и възможностите, свързани с ИИ.

Планирани дейности

Чрез мобилизирането на стратегически комуникационни и технологични дипломатически действия, InTouchAI.eu има за цел да допълни текущите международни процеси. За тази цел тя ще разработи съвместни инициативи с ключови заинтересовани партньори и държави със сходни възгледи.

Проектът очаква да мобилизира съществуващите многостранни и двустранни инициативи в контекста на международни форуми, като например Г-20 и Г-7. По-специално, тя ще допринесе за дейностите на Комисията като част от наскоро създадената платформа за ИИ в областта на глобалната политика. Тази платформа беше стартирана от ключови международни организации и съответни институции, работещи в насърчаването на ориентирания към човека ИИ на световно равнище.

Проектът InTouchAI.eu ще проведе следните дейности по време на фазата на изпълнение:

  1. Диалог и съвместни инициативи с единомислещи партньори: има за цел да подкрепи политическия диалог и дейностите за обмен на знания за целевите заинтересовани страни, занимаващи се с ориентиран към човека ИИ, и да улесни сближаването на регулаторните подходи и да насърчи осведомеността относно политическите инициативи на ЕС.
  2. Публична информационна дейност и технологична дипломация: с цел провеждане на политическа и обществена информационна и технологична дипломация, повишаване на видимостта на дейностите на ЕС и лидерска позиция за насърчаване на създаването на глобална коалиция за ориентиран към човека ИИ.
  3. Научни изследвания, събиране на разузнавателни данни и наблюдение на развитието на ИИ: да се направи преглед на напредъка на инициативите в областта на ИИ в световен мащаб, както и да се улесни обменът на знания, да се повиши осведомеността и да се насърчи разбирането и приемането на общ подход към отговорен и надежден ИИ.

Популяризиране на визията на ЕС за устойчив и надежден ИИ в света

Европейският съюз очаква изкуственият интелект (ИИ) да подобри значително живота на гражданите и да донесе големи ползи за обществото и икономиката. Основната визия, характеризираща подхода на ЕС, е създаването на ориентиран към човека ИИ,който гарантира, че ИИ работи за хората и защитава основните права. Подходът на ЕС към ИИ включва също така подкрепа за технологичния и промишления капацитет на ЕС и внедряването на ИИ в цялата икономика, както и подготовка за социално-икономически промени.

Като част от координирания план на ЕС за ИИ за 2021 г. Европейската комисия и държавите членки се стремят да популяризират визията на ЕС за устойчив и надежден ИИ в света. Комисията ще участва в международни, многостранни и двустранни дискусии за изграждане на силна коалиция от държави, които споделят желание за регулаторни гаранции и демократично управление на ИИ.

Свържете се с нас

Екип на проекта InTouchAI.eu: info@intouchai.eu

Джанлука Мисурака, ръководител на екипа на InTouchAI.eu и ключов експерт по международни отношения и стратегическа комуникация: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu ключов експерт по етика на ИИ: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Договор за услуги 2020/418 042, изпълняван от консорциум, ръководен от GFA Consulting Group с CARSA, DFKI и PwC за Службата на Европейската комисия за инструментите в областта на външната политика (FPI) и ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“. В никакъв случай не може да се счита, че изразените становища изразяват официална позиция на Европейския съюз.

Съдържание по темата

Обща картина

Европейски подход към изкуствения интелект

Подходът на ЕС към изкуствения интелект е съсредоточен върху високите постижения и доверието, чиято цел е да се стимулират научните изследвания и промишленият капацитет, като същевременно се гарантират безопасността и основните права.

Вижте също

Координиран план за изкуствения интелект

Координираният план за изкуствения интелект има за цел да ускори инвестициите в ИИ, да предприеме действия във връзка със стратегиите и програмите в областта на ИИ и да съгласува политиката в областта на ИИ, за да се избегне разпокъсаността в Европа.

Европейски алианс за ИИ

Европейският алианс за ИИ е инициатива на Европейската комисия за установяване на открит политически диалог относно изкуствения интелект. От създаването си през 2018 г. Алиансът за ИИ е ангажирал около 6000 заинтересовани страни чрез редовни прояви, обществени консултации и...

Свързани политики