Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Повиквания в рамките на ЕС: по-ниски и ограничени такси за обаждания в други държави от ЕС

Европейците плащат по-ниски и ограничени такси за повиквания в рамките на ЕС или обаждания в други страни от ЕС.

    Повиквания в рамките на ЕС. Цените за международни разговори в рамките на ЕС са ограничени до 19 цента (+ДДС) и SMS до 6 цента (+ДДС).

© European Commission

Цените на международните комуникации в рамките на ЕС са ограничени и обажданията от една страна от ЕС на стационарен или мобилен телефон до друга държава от ЕС струват максимум 0,19 EUR на минута (+ ДДС) и 0,06 EUR на SMS (+ ДДС).

Граници за комуникация в рамките на ЕС

Таваните за комуникация в рамките на ЕС се прилагат от 15 май 2019 г. Това означава, че всяка цена на дребно, начислявана на потребителите за регулирани комуникации в рамките на ЕС, не надвишава 0,19 EUR (+ ДДС) за повиквания и 0,06 EUR (+ ДДС) за SMS съобщение.

Регламентът за въвеждане на тавани в рамките на ЕС гарантира, че тези правила няма да нарушат конкуренцията, иновациите и инвестициите. Това означава, че при изключителни обстоятелства НРО могат да предоставят дерогация от регулирането на цените на комуникациите в рамките на ЕС. Дерогацията е предназначена за изключителни обстоятелства, когато прилагането на ценовите тавани би оказало значително въздействие върху способността на доставчика да поддържа съществуващите си цени за вътрешни комуникации.

Таванът се прилага за повиквания и SMS от една държава — членка на ЕС, към други държави — членки на ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. За повиквания и SMS с произход от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн правилата се прилагат от датата, на която са включени в Споразумението за ЕИП.

Комуникации в рамките на ЕС в миналото

Новите правила ще гарантират, че потребителите са защитени от прекомерни цени за комуникации в рамките на ЕС. В миналото цените на тези услуги за повикване в чужбина в ЕС, в някои държави членки, до голяма степен надвишаваха цените за вътрешни повиквания и имаше значителни разлики в цените между държавите от ЕС.

Преди да бъде определен таван за комуникациите в рамките на ЕС, средната стандартна цена на стационарен или мобилен разговор в рамките на ЕС обикновено е три пъти по-висока от стандартната цена за вътрешно повикване. Докато стандартната цена на SMS в рамките на ЕС е била повече от два пъти по-скъпа от вътрешната. В някои случаи стандартната цена на повикване в рамките на ЕС е била до десет пъти по-висока от стандартната цена за вътрешни повиквания.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията одобрява държавна помощ в размер до 1.2 милиарда евро от седем държави членки за важен проект от общоевропейски интерес в областта на технологиите за изчисления в облак и периферните изчислителни технологии

Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ Комисията одобри важен проект от общоевропейски интерес (ВПОИ) в подкрепа на научните изследвания, развойната дейност и първото промишлено внедряване на авангардни технологии за изчисления в облак и периферни изчислителни технологии от множество доставчици в Европа.

PRESS RELEASE |
Над 240 милиона евро за допълнително подпомагане на инфраструктурите за цифрова свързаност

Комисията откри трети набор от покани за представяне на предложения на стойност над 240 милиона евро по цифровото направление на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), за да се засили внедряването на свръхбързи, сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури.

PRESS RELEASE |
Консултацията относно електронните комуникации подчертава необходимостта от надеждна и устойчива инфраструктура за свързаност

Комисията публикува резюме на резултатите от проучвателната консултация относно бъдещето на сектора на електронните съобщения, както и неповерителните версии на получените мнения.

Съдържание по темата

Обща картина

Свързаност

ЕС си поставя за цел до 2030 г. Европа да се превърне в континента с най-добра свързаност.

Вижте също

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

ИКТ и стандартизация

Спецификациите на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.