Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Маракешкия договор в правото на ЕС

Маракешкия договор позволява на хората с увреждания да имат достъп до повече книги и други печатни материали във формати, които са достъпни за тях.

    Група от хора, които седят в библиотеката и четат книги, подчертавайки достъпността, която Маракешкия договор носи

© iStock by Getty Images - 871461580 Rawpixel

Директивата и регламентът за прилагане на Маракешкия договор в правото на ЕС бяха публикувани в Официален вестник на 20 септември 2017 г. Крайният срок, в който държавите членки трябва да транспонират директивата в националното си законодателство, изтече на 11 октомври 2018 г. Регламентът започна да се прилага на 12 октомври 2018 г.

Директивата

Директивата относно някои разрешени начини на използване на определени произведения (.pdf) и други обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, установява задължително изключение от авторското право и сродните му права.

Всички езикови версии на директивата са достъпни в EUR-Lex.

Регламентът

Регламентът предвижда изключение от авторското право (.pdf), което позволява трансграничния обмен на копия в достъпен формат на определени произведения и обекти, които обикновено са защитени от авторското право и сродните му права. Това е в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Регламентът ще позволи трансграничния обмен на копия, направени по силата на изключението, между ЕС и трети държави, които са страни по Договора.

Всички езикови версии на регламента са достъпни в EUR-Lex.

Списъци на оправомощените субекти в държавите членки

Съгласно член 6 от Директива (ЕС) 2017/1564 държавите членки са задължени да предоставят на Комисията информацията за контакт, която са получили от оправомощени субекти в правната рамка на Директива (ЕС) 2017/1564 относно някои разрешени начини на използване на определени произведения и други обекти, защитени от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

Понятието „упълномощен субект“ в контекста на настоящия правен инструмент означава образувание, което е упълномощено или признато от държава членка да предоставя образование, обучение, адаптивно четене или достъп до информация на бенефициери с нестопанска цел. Тя включва също така публична институция или организация с нестопанска цел, която предоставя същите услуги на бенефициери като една от основните си дейности, институционални задължения или като част от своите задачи от обществен интерес.

Изтеглете таблицата на оправомощените субекти (.pdf)

Тази информация ще бъде редовно актуализирана с допълнителна информация, получена от държавите членки.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията приветства политическото споразумение относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите

Комисията приветства постигнатото днес политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно Европейския законодателен акт за свободата на медиите, предложен от Комисията през септември 2022 г.

CONSULTATION |
Целева консултация относно условията за възнаграждение на музикални изпълнители и продуценти на звукозаписи от трети държави (извън ЕС) за музикални записи, излъчвани в ЕС

Тази консултация е насочена към заинтересованите страни от музикалната индустрия относно правата на възнаграждение в ЕС.

NEWS ARTICLE |
Препоръка относно онлайн пиратството на спортни и други събития на живо: службите на Комисията публикуват ключови показатели за ефективност

Като последващи действия във връзка с приемането на препоръката относно онлайн пиратството на спортни и други събития на живо службите на Комисията публикуваха ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да наблюдават и оценяват последиците от него.

CONSULTATION |
Целева консултация със заинтересованите страни относно прилагането на Маракешката директива и регламент

Европейската комисия започна целева консултация, за да събере мненията и опита на заинтересованите страни относно прилагането на Маракешката директива и регламент пет години след като започна да се прилага във всички държави — членки на ЕС.

Съдържание по темата

Обща картина

Авторски права

Европейската комисия адаптира правилата на ЕС в областта на авторското право към новото потребителско поведение в Европа, която цени своето културно многообразие.

Вижте също