Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.

  Жена стои пред различни екрани, предлагащи стрийминг съдържание

Планът за действие в областта на медиите и аудио- визията е съсредоточен върху сектора на новинарските медии — печатна и онлайн преса, радио и аудио-визуални услуги — и сектора на аудиовизуалните развлечения — кино, телевизия, видео стрийминг, видеоигри и иновативни формати, като например преживявания с виртуална реалност.

Тези два сектора са изправени пред важни тенденции и предизвикателства, които се ускориха с кризата с COVID-19. В този контекст Европейската комисия ще помогне на европейските медии не само да бъдат устойчиви, но и да останат конкурентоспособни на европейско и световно равнище, като комбинира инвестициите с политически действия.

За да се постигнат тези цели, съобщението се основава на три теми и десет действия:

 1. Възстановяване: да се помогне на аудио-визуалните и медийните компании да устоят на настоящата буря и да предоставят ликвидност и финансова подкрепа чрез:
  • предоставяне на интерактивен инструмент за предоставяне на насоки на европейските аудио-визуални и новинарски медийни дружества относно различните източници на подкрепа от ЕС;
  • насърчаване на инвестициите за насърчаване на европейското аудио-визуално производство и разпространение чрез засилване на капиталовите инвестиции в тази област;
  • стартиране на инициатива „Новини“, която ще обедини действията и ще подкрепи индустрията на новинарските медии. 
 2. Трансформиране: да се обърне внимание на структурните проблеми, като се помогне на промишлеността да се справи с двойния екологичен и цифров преход в контекста на ожесточена глобална конкуренция. Това ще бъде постигнато чрез:
  • създаване на европейско „пространство за медийни данни“, за да се подкрепят медийните дружества при обмена на данни и разработването на иновативни решения;
  • насърчаване на европейска индустриална коалиция за виртуална и разширена реалност (VR/AR), за да се помогне на медиите в ЕС да се възползват от напредъка на тези потапящи се медии;
  • подпомагане на промишлеността да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. чрез улесняване на обмена на най-добри практики и поставяне на по-силен акцент върху екологичната устойчивост в програмата „МЕДИА„на програма „Творческа Европа“. 
 3. Даване на възможност и овластяване: да се определят условията, които да позволят повече иновации в сектора, като същевременно се гарантират истински еднакви условия на конкуренция и се даде възможност на гражданите да имат по-лесен достъп до съдържание и да вземат информирани решения чрез:
  • започване на диалог с аудио-визуалната индустрия с цел постигане на съгласие относно конкретни стъпки за подобряване на достъпа до аудио-визуално съдържание и неговото наличие в целия ЕС;
  • насърчаване на европейските медийни таланти чрез наставничество и обучение, както и чрез проучване и подкрепа за обещаващи европейски стартиращи медийни предприятия;
  • повишаване на медийната грамотност, насочена към овластяване на гражданите, с набор от инструменти и насоки за държавите членки по отношение на новите задължения на ДАВМУ относно медийната грамотност и подкрепа за създаването на независими алтернативни услуги за агрегиране на новини, способни да предлагат разнообразен набор от достъпни източници на информация;
  • укрепване на рамката за сътрудничество между европейските медийни регулатори в рамките на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA).

Последни новини

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

PRESS RELEASE |
Големите онлайн платформи докладват за първите шест месеца съгласно новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията

Основните онлайн платформи, подписали новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г. (Google, Meta, Microsoft, TikTok), публикуваха тази седмица нови доклади за това как са превърнали ангажиментите си за намаляване на разпространението на дезинформация в практиката.

PRESS RELEASE |
InvestEU: 68 млн. евро подкрепа за аудио-визуалния и творческия сектор

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха четири инвестиционни споразумения на 24 септември, неделя, на филмовия фестивал в Сан Себастиан. Очаква се споразуменията да мобилизират около 68.25 милиона евро ново финансиране за аудио-визуални и творчески дружества и проекти на стойност 500 милиона евро.

Съдържание по темата

Обща картина

Аудио-визуални и медийни услуги

В наши дни можем да гледаме любимите си предавания не само по телевизията, но и онлайн. Тези представления са предмет на правилата на единния пазар.

По-задълбочено

Инициативата „Новини“

Свободната, жизнеспособна и плуралистична медийна среда е от ключово значение за информирането на гражданите, за притежаването на правомощия за отчетност и за укрепването на отворените демократични общества.

Интерактивен инструмент за картографиране на възможностите за финансиране на аудио-визуалните и новинарските медии

Целта на инструмента за интерактивно картографиране е да се улесни достъпът до свързани с ЕС механизми за финансова подкрепа. Тя включва информация за възможностите за финансиране за субекти от аудио-визуалния и новинарския сектор. Тя ще помогне на участниците на медийния пазар...

Вижте също

Програма МЕДИА „Творческа Европа“

Направлението „МЕДИА„на програмата „Творческа Европа“ е предназначено да подкрепя европейската филмова и други аудио-визуални индустрии.

Европейски филмов форум

Европейският филмов форум е платформа за структуриран диалог между създателите на политики и заинтересованите страни в аудио-визуалния сектор.