Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.

  Жена стои пред различни екрани, предлагащи стрийминг съдържание

Планът за действие в областта на медиите и аудио- визията е съсредоточен върху сектора на новинарските медии — печатна и онлайн преса, радио и аудио-визуални услуги — и сектора на аудиовизуалните развлечения — кино, телевизия, видео стрийминг, видеоигри и иновативни формати, като например преживявания с виртуална реалност.

Тези два сектора са изправени пред важни тенденции и предизвикателства, които се ускориха с кризата с COVID-19. В този контекст Европейската комисия ще помогне на европейските медии не само да бъдат устойчиви, но и да останат конкурентоспособни на европейско и световно равнище, като комбинира инвестициите с политически действия.

За да се постигнат тези цели, съобщението се основава на три теми и десет действия:

 1. Възстановяване: да се помогне на аудио-визуалните и медийните компании да устоят на настоящата буря и да предоставят ликвидност и финансова подкрепа чрез:
  • предоставяне на интерактивен инструмент за предоставяне на насоки на европейските аудио-визуални и новинарски медийни дружества относно различните източници на подкрепа от ЕС;
  • насърчаване на инвестициите за насърчаване на европейското аудио-визуално производство и разпространение чрез засилване на капиталовите инвестиции в тази област;
  • стартиране на инициатива „Новини“, която ще обедини действията и ще подкрепи индустрията на новинарските медии. 
 2. Трансформиране: да се обърне внимание на структурните проблеми, като се помогне на промишлеността да се справи с двойния екологичен и цифров преход в контекста на ожесточена глобална конкуренция. Това ще бъде постигнато чрез:
  • създаване на европейско „пространство за медийни данни“, за да се подкрепят медийните дружества при обмена на данни и разработването на иновативни решения;
  • насърчаване на европейска индустриална коалиция за виртуална и разширена реалност (VR/AR), за да се помогне на медиите в ЕС да се възползват от напредъка на тези потапящи се медии;
  • подпомагане на промишлеността да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. чрез улесняване на обмена на най-добри практики и поставяне на по-силен акцент върху екологичната устойчивост в програмата „МЕДИА„на програма „Творческа Европа“. 
 3. Даване на възможност и овластяване: да се определят условията, които да позволят повече иновации в сектора, като същевременно се гарантират истински еднакви условия на конкуренция и се даде възможност на гражданите да имат по-лесен достъп до съдържание и да вземат информирани решения чрез:
  • започване на диалог с аудио-визуалната индустрия с цел постигане на съгласие относно конкретни стъпки за подобряване на достъпа до аудио-визуално съдържание и неговото наличие в целия ЕС;
  • насърчаване на европейските медийни таланти чрез наставничество и обучение, както и чрез проучване и подкрепа за обещаващи европейски стартиращи медийни предприятия;
  • повишаване на медийната грамотност, насочена към овластяване на гражданите, с набор от инструменти и насоки за държавите членки по отношение на новите задължения на ДАВМУ относно медийната грамотност и подкрепа за създаването на независими алтернативни услуги за агрегиране на новини, способни да предлагат разнообразен набор от достъпни източници на информация;
  • укрепване на рамката за сътрудничество между европейските медийни регулатори в рамките на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA).

Последни новини

PRESS RELEASE |
Онлайн платформите поставиха специален акцент върху изборите в третата група доклади съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Днес подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, включително големите онлайн платформи като Google, Meta, Microsoft и TikTok, публикуваха третия набор от доклади, в които подробно се описват действията, които предприемат за борба с разпространението на дезинформация онлайн, със специален акцент върху предстоящите европейски избори през юни.

PRESS RELEASE |
Публикуван е нов сборник за киберсигурността относно начините за защита на почтеността на изборите

Днес държавите членки, с подкрепата на Комисията и ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, публикуваха нов сборник за това как да се защити почтеността на изборите от гледна точка на киберсигурността.

PRESS RELEASE |
Вече е налично финансиране от ЕС в размер на 11 милиона евро за аудиовизуални медийни репортажи по въпроси на ЕС

Комисията отправи покана за представяне на предложения на стойност 11 милиона евро в подкрепа на независимото аудио-визуално отразяване на въпроси, свързани с ЕС, от страна на общоевропейските медии;

Съдържание по темата

Обща картина

Аудио-визуални и медийни услуги

В наши дни можем да гледаме любимите си предавания не само по телевизията, но и онлайн. Тези представления са предмет на правилата на единния пазар.

По-задълбочено

Инициативата „Новини“

Свободната, жизнеспособна и плуралистична медийна среда е от ключово значение за информирането на гражданите, за притежаването на правомощия за отчетност и за укрепването на отворените демократични общества.

Инструмент за възможностите за финансиране на аудиовизуалните и новинарските медии

Целта на интерактивното картографиране е да се улесни достъпът до свързани с ЕС механизми за финансова подкрепа. Тя включва информация за възможностите за финансиране на субекти както от аудио-визуалния, така и от новинарския сектор. Тя ще помогне на участниците на медийния пазар...

Вижте също

Програма МЕДИА „Творческа Европа“

Направлението „МЕДИА„на програмата „Творческа Европа“ е предназначено да подкрепя европейските филмови и други аудиовизуални индустрии.

Европейски филмов форум

Европейският филмов форум е платформа за структуриран диалог между създателите на политики и заинтересованите страни в аудио-визуалния сектор.