Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Инициативата „Новини“

Свободната, жизнеспособна и плуралистична медийна среда е от ключово значение за информирането на гражданите, за притежаването на правомощия за отчетност и за укрепването на отворените демократични общества.

  смартфон, показващ новинарски сайт

©European Commission

В своя план за действие в областтана медиите и аудио- визията Комисията реши да стартира нова инициатива, обединяваща съществуващи и нови действия и подкрепа за сектора на новинарските медии.

Тази инициатива разглежда предизвикателствата, пред които е изправена новинарският медиен сектор, и има за цел да предостави съгласуван отговор, обединяващ различни политически инструменти и инструменти за финансиране под общ флаг.

Комисията подкрепя новинарските медии чрез:

Навигирайте през разделите за повече подробности.

Защита на свободата и плурализма на медиите

Свободата и плурализмът на медиите са два принципа, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и Комисията играе роля за тяхното спазване.

Повишаване на устойчивостта на медиите

Комисията има за цел да подкрепи трансформацията и конкурентоспособността на сектора на новинарските медии.

 • Тя има за цел да улесни по-добрия достъп до финансиране чрез две действия:
  • От една страна, чрез достъп до дълг, с подкрепата на гаранциите InvestEU,въз основа на успеха на Гаранционния механизъм за секторите на културата итворчеството (CCSGF), който улеснява достъпа до финансиране за новинарските медии.
  • От друга страна,чрез капиталови инструменти Комисията работи с фондации и филантропски инвеститори в рамките на InvestEU, за да търси полезни взаимодействия в области с висока обществена стойност, включително подкрепа за демокрацията и новинарските медии.

Подкрепа за медийните иновации

Европейските новинарски медийни компании трябва да намерят нови начини да бъдат по-конкурентоспособни, да увеличат приходите и да подобрят предлагането си.

 • Освен това програмата „Хоризонт Европа“ подкрепя иновативни приложения и технологии в областта на медиите. Инвестициите в модулни и инфраструктурни медийни компоненти с отворен код биха могли да улеснят появата на нови бизнес модели и тяхното възприемане от традиционните и новите медии, като по този начин се подобри достъпът на гражданите до широкодостъпна информация.
 • Чрез поканите за представяне на предложения новинарските медийни платформи получават подкрепа за проекти, които разширяват използването на инструменти и предоставят новинарски съдържание в множество медии. През 2023 г. втори пилотен проект ще подкрепи създаването на онлайн видеоплатформа, насочена към гражданите.
 • През 2023 г. Комисията представи„Прогнози за медийната индустрия“,в които се проучват основните тенденции в медийния сектор — от технологичния напредък до нововъзникващите модели на производство и потребление. Част от перспективата и основно проучване, се фокусира върху сектора на новинарските медии.

Стимулиране на участието в медиите

Комисията иска да стимулира оживена и разнообразна публична сфера, в която гражданите имат достъп до надеждна информация, включително по въпроси, свързани с ЕС.

 • Чрез своите мултимедийни действия ЕС има за цел да предостави на гражданите независима информация по европейски теми извън местните и националните гледни точки. Подкрепа получават следните видове действия: телевизионният канал „Евронюз“, отразяване на въпросите на ЕС чрез радио мрежа, основани на данни новини по въпроси, свързани с ЕС, и многоезично съдържание в европейските платформи.
 • За да се подобри достъпът до информация за младите хора, Комисията подкрепя разработването на иновативни и атрактивни новинарски проекти за младите европейци. Проектите произвеждат и разпространяват ежедневно провокиращо мислене съдържание, показващо множество гледни точки, в атрактивни формати за младите хора.
 • Освен това Комисията подкрепя действия за медийна грамотност, като например публикуването на своите насоки за медийнаграмотност,публикуването наинструментариум за медийна грамотност в сътрудничество с Европейската група на аудио-визуалните регулатори (ERGA), Европейскатаседмица на медийната грамотност и финансирането напроекти за медийна грамотност, за да се помогне на гражданите от всички възрасти да се ориентират в съвременната новинарска среда и да бъдат по-добре подготвени да се справят със заплахите от дезинформация.

Ангажиране с медийния сектор

Комисията провежда редовен обмен с новинарския медиен сектор, за да разбере по-добре нейните приоритети и предизвикателства и да работи за програма за иновации в новинарските медии.

 • За тази цел тя организира поне веднъж годишноЕвропейски новинарски медиен форум (ENMF), който събирановинарски медийни организации, професионалисти, представители на гражданското общество и международни организации и обсъжда теми, свързани с новинарските медии:
  • Първото издание (март 2021 г.) обсъди безопасността на журналистите.
  • Второто издание (ноември 2021 г.) беше съсредоточено върху промишлената трансформация.
  • Третото издание (ноември 2022 г.) се върти около медийните иновации.
  • Темата, избрана за четвъртото издание, което понастоящем е насрочено за четвъртото тримесечие на 2023 г., е Европейският закон за свободата на медиите.

Съдържание по темата

Обща картина

Европейски план за действие в областта на медиите и аудио-визията

Планът за действие в областта на медиите и аудио-визията (MAAP) има за цел да стимулира европейските медии и да спомогне за запазването на европейската културна и технологична автономност през цифровото десетилетие.

Вижте също

Инструмент за възможностите за финансиране на аудиовизуалните и новинарските медии

Целта на интерактивното картографиране е да се улесни достъпът до свързани с ЕС механизми за финансова подкрепа. Тя включва информация за възможностите за финансиране на субекти както от аудио-визуалния, така и от новинарския сектор. Тя ще помогне на участниците на медийния пазар...