Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Фотоника: Промишлени иновации и сътрудничество

Комисията създаде публично-частно партньорство (ПЧП) в рамките на „Хоризонт 2020“ с цел подобряване на сектора на фотониката.

    Осмоъгълни призми теселирани, всички черни с един светъл нагоре и достигащи напред.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Фотониката е от първостепенно значение за Европа. Следователно в рамките на „ Хоризонт 2020“ беше създадено публично-частно партньорство (ПЧП), за да се подобри секторът. Основната цел на ПЧП е да запази и засили водещата позиция на Европа в промишлеността в областта на фотониката чрез насърчаване на производството на фотоника и ускоряване на иновационния процес в Европа.

Утвърждаването на водещата позиция на Европа в промишлеността в областта на фотониката от своя страна ще намали времето за пускане на пазара на продукти, което ще даде възможност за обща полза по отношение на създаването на работни места и растежа в Европа.

По-специално целта е:

  • стимулиране на инвестициите в научни изследвания, развойна дейност и иновации в частния сектор;
  • насърчаване на научните изследвания и иновациите с ориентиран към бизнеса дневен ред;
  • ускоряване на развитието на фотонни технологии.

ПЧП ще обхване цялата верига за създаване на стойност в областта на научните изследвания и иновациите — от авангардни материали до производство, продукти и услуги. Тя ще се занимава и с авангардни научни изследвания, пилотни линии и пазари. ПЧП ще се съсредоточат върху пазарните сектори, в които европейската фотоника е особено силна, като осветление, медицинска фотоника и оптични компоненти и системи.

На европейско равнище вече съществуват други форми на проекти за сътрудничество. Регионалните клъстери по фотоника, националните технологични платформи и Европейската технологична платформа Photonics21 са някои успешни примери.

Последни новини

DIGIBYTE |
Нови европейски партньорства, стартирани с цел постигане на амбициите на ЕС за цифровото десетилетие

За да стимулира инвестициите в научни изследвания и иновации в областта на цифровите технологии, Комисията стартира нови европейски партньорства заедно с промишлеността и академичните среди в рамките на програмата „Хоризонт Европа“. Партньорствата ще търсят новаторски решения в голям мащаб, обединяващи усилия, ресурси и инвестиции, които ще генерират дългосрочно положително въздействие, ще стимулират европейската конкурентоспособност и технологичния суверенитет, както и ще създадат работни места и растеж.

PRESS RELEASE |
Комисията и промишлеността инвестират 22 милиарда евро в нови европейски партньорства за намиране на решения на основните обществени предизвикателства

Комисията стартира 11 нови европейски партньорства заедно с промишлеността, за да стимулира инвестициите в научни изследвания и иновации и да преодолее основните предизвикателства, свързани с климата и устойчивостта, за да превърне Европа в първата неутрална по отношение на климата икономика и да постигне резултати по Европейския зелен пакт. В съответствие с целите на двойния екологичен и цифров преход партньорствата ще осъществят и амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии за следващото десетилетие — цифровото десетилетие на Европа.

DIGIBYTE |
Coronavirus response: €56 million for solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence

A new Call on Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics, with a budget of €56 million, is launched on May 19 to quickly deploy new solutions using medical technologies, digital tools and artificial intelligence to increase our response capabilities to this coronavirus crisis, improve the recovery, and better prepare for future such crises or waves.

Съдържание по темата

Обща картина

Фотоника

Ние сме на прага на нова ера на фотониката и Европейската комисия работи, за да гарантира, че гражданите и предприятията се възползват в пълна степен от тази технология.